Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 484 Hallintosäännön muuttaminen

TRE:4435/00.01.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintolakimies Tiina Kyöttilä-Vettenranta, puh. 040 778 0695, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Valtuusto hyväksyi hallintosäännön liitteineen 23.1.2017. Valtuusto on hyväksynyt muutoksia hallintosääntöön viimeksi 18.12.2017. Hallintosääntöön on tarpeen tehdä muutoksia. Liite 6 tulee kumota.

Valtuusto päätti 21.5.2018  Pirkanmaan Voimia Oy:n perustamisesta ja Tampereen Voimia Liikelaitoksen liiketoiminnan myymisestä perustettavalle yhtiölle. Valtuuston tulee päättää Tampereen Voimia Liikelaitoksen lakkaamisesta kunnallisena liikelaitoksena.

Hallintosäännön 11 §:ssä on lueteltu kaupungin liikelaitokset ja niiden johtokunnat. Tampereen Voimia Liikelaitos ja Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunta tulee poistaa hallintosäännöstä.

Hallintosäännön 9 § koskee tarkastuslautakuntaa. Nykyisin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan varajäsenet ovat valtuutettuja. Määräyksestä on syytä luopua.

Hallintosäännön 10 § koskee lautakuntia ja niiden jaostoja. Pykälän sanamuotoa on syytä täsmentää.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston ratkaisuvalta on 16 §:ssä. Ratkaisuvaltaan tulee lisätä lausunnon antaminen säätiöiden sääntöehdotuksista sekä niiden muutosehdotuksista.

Hallintosäännön 21 §:ssä on toistoa, joka tulee poistaa.

Hallintosäännön 23 §:n mukaan ympäristö- ja rakennusjaosto toimii luonnonsuojeluviranomaisena. Tosiasiassa jaostolla ei ole viranomaistehtäviä. Sanamuotoa tulee muuttaa siten, että jaosto vastaa luonnonsuojeluun liittyvistä tehtävistä.

Toimivalta päättää asiakirjan antamisesta on 27 §:ssä. Pykälään tulee lisätä, kenen tehtävänä on antaa EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen kirjallinen kieltäytymistodistus, kun tietoa ei anneta tai korjauspyyntöön ei suostuta. Lisäksi pykälän eri kappaleiden sanamuoto tulee yhtenäistää.

Hallintosäännön 32 § koskee ottokelpoisen päätöksen ilmoittamista toimielimelle. Pykälän sanamuotoa tulee täsmentää.

Konserniohjausyksiköiden nimi lyhennetään konserniyksiköiksi ja konsernipalveluyksikön toiminta lakkaa 1.1.2019 alkaen. Henkilöstökassan toiminta on jo päättynyt. Näistä syistä hallintosäännön 33 §:ää ja 36 §:ää tulee muuttaa.

Ratkaisuvalta irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinnasta on 36 §:ssä, 80 §:ssä ja 87 §:ssä kirjoitettu muotoon irtaimen omaisuuden, tuotteiden ja palvelusten hankinnasta. Sanamuoto tulee yhtenäistää eri pykälien osalta.

Hallintosäännön 49 § koskee virkaan ottamista virkaan valitun irtisanouduttua ennen virantoimituksen alkamista. Sanamuotoa on syytä täsmentää.

Hallintosäännön 92 § koskee valtuuston kokouskutsua ja 93 § valtuuston kokouksen esityslistaa. Pykälien sanamuotoa tulee täsmentää.

Muiden toimielinten kuin valtuuston kokouskutsua koskee 121 § ja esityslistaa 122 §. Pykälien sanamuotoa tulee täsmentää.

Hallintosäännön liitteenä 6 on Henkilöstökassan johtosääntö. Valtuusto on 13.6.2016 päättänyt, että henkilöstökassan toiminta lakkaa. Henkilöstökassa on lopettanut toimintansa 31.10.2018. Liite tulee kumota.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen Voimia Liikelaitos lakkaa kunnallisena liikelaitoksena 1.1.2019 alkaen.

Valtuuston 23.1.2017 hyväksymään ja 18.12.2017 viimeksi muuttamaan hallintosääntöön hyväksytään liitteen mukaiset muutokset 9 §:ään, 10 §:ään, 11 §:ään, 16 §:ään, 21 §:ään, 23 §:ään, 27 §:ään, 32 §:ään, 33 §:ään, 36 §:ään, 49 §:ään, 80 §:ään, 87 §:ään, 92 §:ään, 93 §:ään, 121 §:ään ja 122 §:ään.

Valtuuston 23.1.2017 hyväksymä hallintosäännön liite 6, Henkilöstökassan johtosääntö, kumotaan.

Hallintosäännön 9 §:n muutos tulee voimaan heti. Muut hallintosäännön muutokset tulevat voimaan 1.1.2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

konsernihallinto-palvelualueet-liikelaitokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat