Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 490 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös koskien asemakaavaa, kaava nro 8521

TRE:222/10.02.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Heidi Ruonala, puh. 040 569 1218, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 20.11.2017 § 321 hyväksynyt asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 8521. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu Lapin kaupunginosan korttelit 517 ja 518, katu- ja virkistysaluetta ja Lapinniemen kaupunginosan katualuetta. Päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus on päätöksellään 9.10.2018 hylännyt valituksen. Päätös on lainvoimainen.

Valituksessa on vedottu muun ohella siihen, että kaavan valmistelu ei ole ollut avointa ja vuorovaikutteista ja kaupungin muistutukseen antama vastaus on ollut puutteellinen. Myös tiedottaminen on valituksen mukaan ollut puutteellista ja Pirkanmaan ELY-keskuksen ja maakuntamuseon lausunnot on lainvastaisesti ohitettu. Valituksessa on vedottu myös siihen, että asemakaava on yleiskaavan vastainen eikä siinä ole valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti otettu Lapin pientaloalueen merkitystä huomioon.

Hallinto-oikeus on päätöksensä perusteluissa todennut, että osallistuminen kaavan valmisteluun on järjestetty lain vaatimalla tavalla ja muistutuksiin on vastattu. Kaavoittaja ei ole velvoitettu noudattamaan muiden viranomaisten lausunnoissaan esittämiä kannanottoja tai ehdotuksia. Hallinto-oikeuden mukaan kaava ei ole yleiskaavan vastainen ja kaava täyttää liikenteen järjestämistä koskevan sisältövaatimuksen. Edelleen hallinto-oikeuden mukaan kaavassa on riittävällä tavalla otettu huomioon Lapin pientaloalueen osalta rakennetun ympäristön vaaliminen ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Hallinto-oikeus toteaa, että järvinäkymien peittymisen aiheuttama vaikutus asumisviihtyvyyteen ei ole sellaista elinympäristön heikentämistä tai kohtuutonta haittaa, jota maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetaan.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 9.10.2018 päätösnumero 18/0442/2 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Tiedoksi

Elina Karppinen, Katariina Surakka, Heidi Ruonala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat