Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 491 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös valitukseen koskien kaavaa nro 8617, Koivistonkylä-Ilokkaanpuisto, Nirva

TRE:7158/10.02.01/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Heidi Ruonala, puh. 040 569 1218, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on 14.8.2017 § 217 hyväksynyt asemakaavan numero 8617 Koivistonkylä-Ilokkaanpuisto, Nirva-Hylliniitynkatu ja Hyllilänpuisto, täydennysrakentaminen. Päätöksestä tehtiin kaksi valitusta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus on 10.10.2018 antamallaan päätöksellä numero 18/0446/2 hylännyt valitukset. Päätös on lainvoimainen.

Asunto Oy Ilokkaan Rivitalojen valituksessa on vedottu muun ohella siihen, ettei yleiskaava ole ollut riittävästi ohjeena asemakaavaa valmisteltaessa sekä, että selvitysten perusteella ei ole arvioitavissa, täyttääkö asemakaava laissa säädetyn edellytyksen liikenteen järjestämiselle ja vaatimuksen riittävistä selvityksistä. Toisessa valituksessa on katsottu, että liikenneselvittelyt ovat olleet puutteellisia ja ristiriitaisia aiemmin tehtyjen selvitysten kanssa.  

Hallinto-oikeuden johtopäätöksissä todetaan muun muassa, että vuonna 2000 vahvistettu yleiskaava on voitu katsoa nyt kyseessä olevan suunnittelualueen osalta asemakaavaa laadittaessa ilmeisen vanhentuneeksi. Asemakaava toteuttaa uutta yleiskaavaa ja sopeutuu yleiskaavan kokonaisuuteen ja sitä laadittaessa on otettu huomioon yleiskaavan sisältövaatimukset laissa edellytetyllä tavalla. Edelleen hallinto-oikeus lausuu, että selvitykset liikennejärjestelyistä ja -määristä antavat riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät vaikutukset liikenteeseen koko sillä alueella, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. Hallinto-oikeus katsoo, että saadun selvityksen perusteella kaavan vaikutusalueen liikenne on mahdollista järjestää asemakaavan sisältövaatimusten edellyttämällä tavalla.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Ehdotetaan valtuuston päätettäväksi:

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 10.10.2018 päätösnumero 18/0446/2 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Elina Karppinen, Heidi Ruonala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat