Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 494 Valtuustoaloite tamperelaisten sähköisten palveluiden keräämiseksi yhteen + Mobiiliratkaisu "TampereNow" - Antti Ivanoff ym.

TRE:9176/07.00.01/2016

Valmistelijan yhteystiedot

Tietohallintojohtaja Jarkko Oksala, puh. 050 5588958, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vastauksena kaupunginvaltuutettu Antti Ivanoffin ym. valtuustoaloitteeseen tamperelaisten sähköisten palvelujen keräämisestä yhteen todetaan seuraavaa:

Laaditaan ja julkaistaan lista tamperelaisia hyödyttävistä sähköisistä palveluista.

Tampereen kaupungilla on visio, jonka mukaan vuonna 2025 kaikki käyttävät ensisijaisesti digitaalisia palveluita. Tällä hetkellä Tampereen kaupungin digitaaliset palvelut on koottu yhteisille nettisivuille, jonka lyhytosoite on www.tampere.fi/verkkoasiointi. Mobiilipalvelut on koottu yhteiselle verkkosivulle, jonka lyhytosoite on www.tampere.fi/mobiilipalvelut.

Tampereen kaupunki on kuvannut palvelunsa ja niihin liittyvät asiointikanavat kansalliseen Suomi.fi -palvelutietovarantoon kansallisen tietomallin mukaisesti. Suomi.fi - palvelutietovarannon tietoja on mahdollista käyttää avoimien rajapintojen kautta. Tämä mahdollistaa erilaisten palveluita kokoavien sovellusten toteuttamisen. Dubai Now on esimerkki tällaisesta valtion kehittämästä palvelukokonaisuudesta, johon myös Suomi.fi -palvelut tulevaisuudessa osittain tähtäävät. Suomi.fi - palvelutietovarannon tietoja voi katsella www.suomi.fi -portaalissa tai perheiden palveluita kokoavan www.tampereenpalvelut.fi -verkkosivuston avulla.

Selvitetään tamperelaisten käyttäjien todelliset tarpeet ja keskitytään niiden ratkaisemiseen.

Tampereen kaupunki kehittää uusia digitaalisia ratkaisuja digiohjelmassa, jossa ketterillä kokeiluilla testataan asiakkaita hyödyttäviä digitaalisia ratkaisuja. Suuren asiakashyödyn tuottavat kokeilut skaalataan laajemmalle käyttäjäjoukolle. Tampereen kaupunki tulee hyödyntämään tulevaisuudessa yhä enemmän esim. palvelumuotoilua toiminnan kehittämisessä. Tällä pyritään vastaamaan asiakkaiden todelliseen palvelutarpeeseen.

Palvelumuotoilun ja kokeilevan kehittämisen lisäksi käyttäjien tarpeiden selvittämiseen käytetään apuna myös mm. pormestarin asukasiltoja, alueverkostoja sekä eri hankkeiden toteuttamia yhteiskehittämisen malleja. Tarpeista lähteviä ratkaisuita kehitetään palvelukonsepteiksi myös mm. Koklaamo -toimintamallin avulla.

Selvitetään mahdollisuudet tarjota useita palveluita yhden mobiiliratkaisun kautta Tamperelaisten käytettäväksi.

Tampereen kaupungin viestinnän kehittämä Tampereen kaupunki -mobiilisovellus on jo käytössä ja se keskittyy viestinnälliseen viranomaistehtävään. Mobiilisovelluksen kautta kuntalaiset voivat myös antaa kaupungille palautetta.

Virallisen applikaation lisäksi vuoden 2018 aikana Smart Tampere -ohjelmassa kokeillaan yhteistyötä Helsingin kaupungin kanssa yhteiskäyttöisen mobiilisovelluksen kehittämisessä. Työnimellä ”TampereApp” kehitettävä yhteiskäyttöinen mobiilisovellus perustuu avoimeen lähdekoodiin. Kokeilu onnistuessaan mahdollistaisi erityyppisten palveluiden tuomisen samaan mobiilisovellukseen, kuten esimerkiksi Varaamo-palvelu tilojen varaukseen. TampereApp -sovelluksen kokeilun avulla selvitetään samalla yhteiskehittämisen sekä palveluita yhdistävän mobiilisovelluksen toteutuksen rajoitteet ja mahdollisuudet, jonka pohjalta arvioidaan jatkoa vuonna 2019. TampereApp -sovelluksen lisäksi kehitetään joukkoliikenteen mobiilisovellusta koko maan laajuisessa yhteistyössä muiden joukkoliikenneviranomaisten kanssa. Joukkoliikenteen mobiilisovellus on tarkoitus julkaista loppuvuodesta 2018.

Laaditaan roadmap, jolla lisääntyvä sovellusmäärä saadaan tehokkaasti jalkautettua kuntalaisten arkea.

Kaupungin mobiilipalveluiden kehittäminen on jatkuva prosessi ja pyrimme viemään palveluita yhteen siten, että eri asiakassegmenteille ne olisivat mahdollisimman tarkoituksenmukaisia ja toisaalta kustannustehokkaita. Asiakassegmenttejä ovat tässä tapauksessa esimerkiksi kuntalainen, yritys tai matkailija. Tietohallinnon tavoitteena on ohjata kehitystyötä niin, että siinä otetaan huomioon toisaalta yhdenmukaisuuden tavoite, mutta myös eri asiakassegmenttien ja heitä palvelevan kaupungin henkilöstön tarpeet. Kaupungilla on rajalliset mahdollisuudet ohjata kaupallisten toimijoiden sovelluskehitystä, mutta eri toimijoiden tarpeet pyritään ottamaan huomioon palveluiden vuosisuunnitelmia määriteltäessä. Osaltaan palveluiden yhdistämistä helpottaa tulevaisuudessa myös uusien järjestelmien tuomat avoimet rajapinnat. Kehitystyössä Tampere pyrkii hyödyntämään kansallisia ratkaisuja ja tekemään tiivistä yhteistyötä muiden julkishallinnon toimijoiden kanssa mobiilisovellusten kehittämiseen liittyen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Antti Ivanoffin ym. valtuustoaloite ja siihen annettu vastaus merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin vastauksessa mainittuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Antti Ivanoff, Reija Linnamaa, Jarkko Oksala, Anna-Maria Maunu

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat