Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 495 Valtuustoaloite toisen asteen opiskelijoiden opiskelun helpottamiseksi - Ulla-Leena Alppi ym.

TRE:2238/12.00.01/2018

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Ulla-Leena Alppi ja muut allekirjoittajat ovat tehneet valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Tampereella kartoitetaan viivyttelemättä, mutta perusteellisesti lainaustarpeen tilanne ammatillisissa oppilaitoksissa sekä lukioissa ja turvataan oppilaiden tasavertaiset opiskelumahdollisuudet lainaamalla tarvittaessa oppimateriaalit- ja välineet.

Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu, on maakunnallinen oppilaitos, jolla on kuusitoista toimipistettä kahdeksan kunnan alueella. Tampereella toimipisteitä on seitsemän. Tampereen kaupungin lukiokoulutuksella on kuusi lukiota sekä Tampereen aikuislukio, joka toimii Sammon keskuslukion tiloissa. Ammatillisessa koulutuksessa opiskelee noin 8000 nuorta opiskelijaa ja lukiokoulutuksessa noin 3300 opiskelijaa.

Lisäksi Tampereella toimii muiden koulutuksen järjestäjien ammatillisia oppilaitoksia ja lukioita, joissa opiskelee tamperelaisia nuoria.

Toisen asteen koulutuksen koulutuskustannuksia koskeva selvitys

Opetushallitus on alkuvuodesta 2018 laatinut opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä liitteenä olevan selvityksen toisen asteen koulutuksen koulutuskustannuksista. Selvitys rajattiin peruskoulusta toiselle asteelle siirtyneisiin opiskelijoihin ja heille koulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin. Ammatillisen koulutuksen osalta kustannuksia selvitettiin erityisesti oppilaitosmuotoista ammatillista perustutkintoa suorittavien alle 20-vuotiaiden osalta.

Selvityksen mukaan lukio-opintoihin liittyvät välttämättömät kustannukset ovat keskimäärin 2500 euroa. Ammatillisessa koulutuksessa kustannukset vaihtelevat opiskeltavasta alasta riippuen. Pääsääntöisesti kulut ovat joitakin satoja euroja. Esimerkiksi kone- ja metallialan perustutkinnossa 246 euroa ja hiusalan perustutkinnossa 780 euroa. Välittömästi koulutukseen liittyviä kustannuksia syntyy esimerkiksi opiskelua varten hankittavista, henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetuista ja opiskelun edellyttämistä oppikirjoista, materiaaleista, työvälineistä, koneista ja laitteista sekä muista tarvikkeista, jotka koulutuksen päätyttyä jäävät opiskelijalle. Osassa perustutkintoja opinnot edellyttävät tietokoneen hankintaa, tällöin kustannukset nousevat yli 1000 euroon.

Opetushallituksen laatimaa selvitystä varten arvioitiin, kuinka monelle toisen asteen koulutuksesta aiheutuvat kustannukset ovat muodostuneet tai voivat muodostua kouluttautumisen esteeksi. Opiskelusta aiheutuvat välittömät kustannukset ovat keskeyttämisen ainoa syy vain harvoin. Keskeyttämisen taustalla on usein myös muita henkilökohtaisia syitä. Silloinkin kun opinnot keskeytyvät taloudellisista syistä, ei selvityksen mukaan voida yksiselitteisesti päätellä, onko kyseessä koulutuksen välittömästi syntyvistä kustannuksista johtuva taloudellinen tilanne vai esimerkiksi perheen tai opiskelijan yleisestä taloudellisesta tilanteesta tai taloudenhallinnan ongelmista.

Tredun opiskelijoille tarjottavat oppimateriaalit- ja välineet

Yhdessätoista Tredun toimipisteessä toimii kirjasto / tietokeskus, jossa opiskelijoiden käytössä on tietokoneet ja monipuoliset ohjelmistot sekä mahdollisuus tulostukseen ja kopiointiin. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus lainata kurssikirjoja sekä muuta opiskelussa tarvittavaa materiaalia tai välineistöä. Tarjolla on mm. kannettavia tietokoneita, digikameroita, tabletteja ja laskimia. Jokaiselle opiskelijalle ei riitä omaa kirjaa tai laitetta, mutta saadun palautteen mukaan tarpeet on pääosin saatu täytettyä. Niissä Tredun toimipisteissä, joissa ei ole kirjastoa, annetaan opiskelijoille kuitenkin opastusta ja järjestetään muilla tavoin heidän materiaalitarpeitaan. Aineistot myös kulkevat tarvittaessa Tredun eri toimipisteiden välillä. Sähköiset aineistot ovat yhä isommassa roolissa opiskelussa ja niitä on hankittu opiskelijoiden käyttöön tarpeen mukaan. Opiskelijoiden ja henkilökunnan käytössä on TOKI-verkkokirjasto https://toki.verkkokirjasto.fi, jonka kautta materiaaleja voi hakea. TOKI toimii portaalina erilaisiin opiskelua tukeviin verkkopalveluihin, linkkikokoelmiin ja tietokantoihin. Tredun kirjastoissa kokonaislainausmäärä oli vuonna 2017 yhteensä 46 122 lainaa.

Lukio-opiskelijoille tarjottavat oppimateriaalit- ja välineet

Jokaisessa Tampereen kaupungin lukiossa on kirjasto / tietokeskus, mutta kurssikirjoja ei juurikaan ole tarjolla. Muuta opiskelua tukevaa materiaalia voi kuitenkin lainata ja käyttää useita sähköisiä palveluita. Myös lukiokoulutuksella on käytössä TOKI-verkkokirjasto ja siihen liittyvät palvelut. Palveluun liittyen on sekä Tredun että lukioiden yhteiseen käyttöön hankittu muun muassa e-kirjoja, e-lehtiä ja sanakirjapalveluita. Teknillinen lukio toimii Tredun Hervannan kampuksella, jossa on yhteinen kirjastotila. Lukiolaiset lainaavat jonkin verran yhteisestä kirjastosta tarjolla olevaa kurssikirjallisuutta.

Lukiot pystyvät tarjoamaan kannettavan tietokoneen tai laskimen oppituntien/koulupäivän ajaksi, mikäli oma laite on unohtunut kotiin tai rikkoutunut. Tampereen teknillisessä lukiossa on opiskelijoiden mahdollista saada vanhoja kannettavia tietokoneita myös pidemmäksi ajaksi käyttöönsä.

Painettuja oppimateriaaleja kierrätetään jonkin verran. Hatanpään lukiossa opiskelijakunta on organisoinut kierrätystä. Kierrätystä tapahtuu opiskelijoiden kesken ja lisäksi on kaupallisia toimijoita, jotka ostavat ja myyvät käytettyjä oppikirjoja.

Opettaja päättää opetussuunnitelmaan perustuen, mitä oppikirjoja ja -materiaaleja opetuksessa käytetään. Tästä syystä Tampereen kaupungin lukioiden oppikirjalistat poikkeavat jonkin verran toisistaan. Lisäksi käytetään runsaasti digitaalisia oppimateriaaleja, joiden käyttö perustuu henkilökohtaisiin ja monesti myös määräaikaisiin lisensseihin. Digitaalisten aineistojen kustantaminen opiskelijoille edellyttäisi lukiokohtaisia tai lukiokoulutuksen tasolla käytäviä lisenssineuvotteluja eri palveluntarjoajien kanssa.

Opintojen keskeyttäminen Tredussa ja lukio-koulutuksessa

Lukio-opinnoissa keskeyttämisiä on erittäin vähän. Eroprosentti vuonna 2017 oli 0,66 %. Tredussa negatiivisesta syystä eronneiden eroprosentti vuonna 2017 oli 6,2 %.

Erityispalvelupäälliköltä, toisen asteen koulutuksen psykologi- ja kuraattoritoiminnan esimieheltä, saadun tiedon mukaan oppimateriaalin tai -välineiden puute ei ole ollut merkittävä syy opintojen keskeyttämiseen. Jokaisen keskeyttämisvaarassa olevan opiskelijan kanssa käydään keskustelu, jossa selvitetään opiskelijan tilanne ja etsitään ratkaisut opintojen loppuun saattamiseksi.

Opiskelun välineiden aiheuttamat kustannukset koulutuksen järjestäjälle (Tampereen kaupunki)

Opetushallituksen selvityksen mukaisesti lukiokoulutuksen kustannukset on laskettu 2500 euroa/opiskelija ja ammatillisen koulutuksen kustannukset 1000 euroa/opiskelija. Lukio-opiskelijoista on poistettu aikuislukion opiskelijat ja ammatillisen koulutuksen osalta kohderyhmä on rajattu 16–20 -vuotiaisiin.

Lukio-opiskelijat (tilanne 30.9.2018)

tamperelaiset opiskelijat 2094 x 2500 €
(kotikunta muu kuin Tampere) 1231 x 2500 €
yhteensä 8,3 milj. €

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat (tilanne 30.9.2018)

Tampereen toimipisteet
tamperelaiset opiskelijat 1995 x 1000 €
opiskelijat kotikunta muu kuin Tampere 1454 x 1000 €
yhteensä 3,4 milj. €

Muut toimipisteet
opiskelijat kotikunta muu kuin Tampere 1562 x 1000 €
kotikunta Tampere 282 x 1000 €
yhteensä 1,8 milj. €

Lainattavia oppimateriaaleja- ja välineitä ei voida rajata yksinomaan tamperelaisille nuorille opiskelijoille, sillä rajaaminen on käytännössä vaikeaa ja lisäksi tämä asettaisi opiskelijat epätasa-arvoiseen asemaan.

Tuki vähävaraisille opiskelijoille

Tampereen seudun ammattiopiston opintojen edistämisrahastosta on mahdollista hakea apurahaa muun muassa yhdenmukaisten opiskeluvälineiden hankkimiseksi opiston opiskelijoille sekä apurahoja ja avustuksia vähävaraisille ja kyvykkäille opiston opiskelijoille.

Opetushallitus on 12.10.2018 käynnistänyt valtionavustushaun pilottihankkeiden käynnistämiseksi toisen asteen opiskelijoiden oppimateriaali- ja työvälinekustannusten alentamiseksi. Opetushallitus on asettanut edellä mainittuun käyttötarkoitukseen haettavaksi valtion vuoden 2018 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta lukiokoulutukseen kohdennettuna 2 miljoonaa euroa ja ammatilliseen koulutukseen kohdennettuna 2 miljoonaa euroa. Määräraha kohdennetaan laajoille, useamman koulutuksen järjestäjän verkostohankkeille. Lisäksi samasta määrärahasta myönnetään rahoitusta yhdelle (tai tarvittaessa useammalle) pilottihankkeita koordinoivalle toimijalle, joka myös osallistuu omalla verkostohankkeellaan hankeryhmän kehittämistyöhön. Pilottihankkeiden painopisteet ovat: a) avointen digitaalisten oppimateriaalien ja materiaalipankkien kehittäminen oppimateriaalikustannusten vähentämiseksi, b) pedagogisten toimintaprosessien ja toimintatapojen uudistaminen opiskelijoille aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi, c) koulutuksen järjestäjien yhteishankintamenettelyjen kehittäminen opiskelijoiden opiskelussa tarvitsemien oppimateriaalien tai henkilökohtaisten tarvikkeiden ja varusteiden hankintakustannusten alentamiseksi ja d) kierrätys- ja lainaamotoiminnan kehittäminen oppimateriaalikustannusten vähentämiseksi (tämä painopiste koskee vain lukiokoulutusta). Valtionavustusta on haettava 15.11.2018 mennessä.

Tampereen lukiokoulutus ja Tredu ovat päättäneet hakea osa toteuttajaksi tähän hankkeeseen, jonka tavoitteena on alentaa opiskelijoiden oppimateriaalikustannuksia hyödyntämällä entistä paremmin jo olemassa olevia tietosisältöjä, oppimisympäristöjä ja digitaalisia työkaluja. Tärkeänä tavoitteena on myös kehittää ja parantaa yhteistyötä, sisällöntuotantoa ja koordinointia paitsi Tredun sisällä, myös Tredun ja Tampereen kaupungin lukioiden välillä sekä valtakunnallisesti hanketoimijoiden kesken. Projektia koordinoi Turun kaupunki, varsinaisesti Turun ammatti-intituutti. Tredu sekä kaupungin lukiokoulutus toimivat projektissa osatoteuttajana.

Lisäksi hallitus on antanut esityksen eduskunnalle (HE 171/2018 vp) laiksi opintotukilain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan, että lukiokoulutuksen tai ammatillisen koulutuksen alle 20-vuotias pienituloisen perheen opiskelija olisi oikeutettu oppimateriaalilisään, jonka määrä olisi 46,80 euroa kuukaudessa. Oikeus oppimateriaalilisään olisi vanhempien pienituloisuuden perusteella korotettua opintorahaa saavalla 17—19-vuotiaalla vanhemman luona asuvalla opiskelijalla, 17-vuotiaalla itsenäisesti asuvalla opiskelijalla sekä vastaavasti pienituloisen perheen alle 17-vuotiaaalla opiskelijalla. Oppimateriaalilisää ei otettaisi tulona huomioon asumistuessa, toimeentulotuessa eikä sotilasavustuksessa. Lisäksi vanhempien tulokäsitettä ehdotetaan muutettavaksi siten, että huomioon otettaisiin opiskelijan vanhempien tuloverolaissa tarkoitettujen puhtaiden ansio- ja pääomatulojen sijaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot. Samalla tulorajoja korotetaan noin viidellä prosentilla, jotta tarveharkinta ei kiristy. Lukiokoulutuksen lukuvuoden tukiajan määräytymisperusteet ehdotetaan yhtenäistettäväksi ammatillisen koulutuksen tukiajan määräytymisperusteiden kanssa, jolloin lukiokoulutuksen lukuvuoden tukiaika pitenisi yleensä yhdellä kuukaudella. Esitys liittyy vuoden 2019 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan pääosin voimaan 1. päivänä elokuuta 2019. 

Tredun ja lukiokoulutuksen viestinnässä ja opiskelijoiden perehdyttämisessä tullaan jatkossa tehostamaan opiskelijoille ja heidän huoltajilleen tiedottamista eri oppimateriaalien saatavuudesta ja erilaisista ratkaisuista, mikäli opiskelijan taloudelliset vaikeudet uhkaavat opintoja.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Regina Saari, Työllisyysjohtaja, Regina.Saari@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Ulla-Leena Alpin valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Esittelijä korjasi perustelutekstiä seuraavasti:

Perustelutekstin osiosta "Opetushallitus on 12.10.2018 käynnistänyt.." poistettiin "Tampereen seudun ammattiopisto hakee valtionavustusta pilottikohteisiin a ja b ja lukiokoulutus yhteistyössä muun muassa Lempäälän ja Ylöjärven lukioiden kanssa pilottikohteeseen d." joka korvattiin  "Tampereen lukiokoulutus ja Tredu ovat päättäneet hakea osa toteuttajaksi tähän hankkeeseen, jonka tavoitteena on alentaa opiskelijoiden oppimateriaalikustannuksia hyödyntämällä entistä paremmin jo olemassa olevia tietosisältöjä, oppimisympäristöjä ja digitaalisia työkaluja. Tärkeänä tavoitteena on myös kehittää ja parantaa yhteistyötä, sisällöntuotantoa ja koordinointia paitsi Tredun sisällä, myös Tredun ja Tampereen kaupungin lukioiden välillä sekä valtakunnallisesti hanketoimijoiden kesken. Projektia koordinoi Turun kaupunki, varsinaisesti Turun ammatti-intituutti. Tredu sekä kaupungin lukiokoulutus toimivat projektissa osatoteuttajana."

Puheenjohtaja totesi näin muutetun perustekstin olevan asian käsittelyn pohjana.

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473 ja lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio, puh. 050 330 2078, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Ulla-Leena Alpin valtuustoaloite ja siihen annettu elinvoima- ja osaamislautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ulla-Leena Alppi, Outi Kallioinen, Jorma Suonio, Anne Suoniemi, Tuula Hoivala, Kristiina Karppi, Raija Mäkelä, Maija Kirvesoja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat