Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 483 Yhteistyösopimus kaupungin ja Tampereen evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän kesken

TRE:6862/10.00.03/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044 ja kehityspäällikkö Juha-Matti Ala-Laurila, puh. 040 779 5611, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Valtuuston 23.4.2018 hyväksymissä maapolitiikan linjauksissa todetaan, että kaupunki kannustaa toimijoita olemaan aktiivisia ja esittämään hankekehitysideoita, jotka voivat kohdistua kaupungin omistamiin maa-alueisiin (kohta 4.4 Hankekehittäminen).

Kaupungin omistamien maa-alueiden maankäytön tehostamisella pyritään osaltaan mahdollistamaan Tampereen kaupungin strategian mukaiset kasvutavoitteet, monipuoliset ja -muotoiset asumismuodot sekä kohtuuhintaisen asuntotuotannon edellytykset. Maankäytön tehostaminen kasvattaa myös kaupungin maanvuokratuloja.

Yhteistyösopimuksen valmistelutilanne on viimeksi esitetty asunto- ja maapolitiikan linjausten seurantaraportissa asunto- ja kiinteistölautakunnalle 20.6.2018 ja kaupunginhallitukselle 6.8.2018.

Sopimusalue sijaitsee Kaukajärven kaupunginosassa ja käsittää voimassa olevan asemakaavan 7429 mukaisen korttelin 6116 tontin nro 3. Tontin käyttötarkoitus on tällä hetkellä seurakunnallista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Vuokralainen on 18.11.2016 päivätyllä asemakaavan muutoshakemuksella ilmaissut halukkuutensa alueen kehittämiselle ja suunnittelulle.

Vuokralainen esittää hakemuksessaan alueen täydennysrakentamista asumisen käyttötarkoitukseen. Hakija perustelee hanketta ja kaavamuutoksen tarvetta alueen hyvällä sijainnilla joukkoliikenteen, palveluiden ja olemassa olevan infran näkökulmasta sekä täydennysrakentamisen soveltuvuudella ympäröivään ympäristöön. Hakijan tavoitteena on toteuttaa alueelle asuinalueen rakennuskantaa yhtenäistävä rakennus, joka olisi asumisratkaisultaan hybridimuotoinen ja näin ollen mahdollistaisi sekä omistus- että vuokra-asumisen. Täydennysrakentamisella parannetaan alueen viihtyisyyttä ja elinvoimaa.

Asemakaavamuutoksessa muodostuva rakennusoikeus luovutetaan sopimusalueen osalta vuokralaiselle. Kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon varmistamiseksi vuokralainen sitoutuu toteuttamaan vähintään 25 prosenttia asemakaavamuutoksella syntyvästä rakennusoikeudesta MAL3-sopimuksen mukaisena asumiskustannuksiltaan kohtuuhintaisena vuokra-asuntotuotantona.

Ennen kaavaluonnoksen tai -ehdotuksen nähtäville asettamista kaupunki ei voi tehdä sitovia sopimuksia kaavan toteuttamiseen liittyvistä kysymyksistä. Yhteistyösopimuksella sovitaan ainoastaan asemakaavamuutoksen käynnistämisestä ja periaatteista koskien tulevaa rakennusoikeuden luovutusta. Tarkemmin asiasta sovitaan kaavaluonnoksen tai -ehdotuksen oltua julkisesti nähtävillä.

Neuvottelujen pohjalta on kiinteistötoimi yhdessä lakimiesosaston kanssa laatinut liitteen mukaisen kaupungin ja Tampereen evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän välisen 5.11.2018 allekirjoitetun ehdollisen yhteistyösopimuksen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Liitteenä oleva Tampereen kaupungin ja Tampereen evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän välinen kiinteistön 837-060-6116-10 asemakaavamuutokseen liittyvä 5.11.2018 allekirjoitettu ehdollinen yhteistyösopimus hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmille. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä, Virpi Ekholm, Patricia Nikko, Heli Toukoniemi, Juha-Matti Ala-Laurila

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat