Kaupunginhallitus, kokous 3.6.2019

§ 252 Kaupunginhallituksen edustajien nimeäminen lautakuntiin ja johtokuntiin toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021

TRE:1136/00.00.03/2019

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 127 §:n mukaan kaupunginhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kaupunginhallituksen varajäsen. Liikelaitosten johtokuntiin nimettävien kaupunginhallituksen edustajien tulee olla konsernijaoston jäseniä tai varajäseniä. Kaupunginhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakuntaan eikä valtuuston tilapäiseen valiokuntaan.

Hallintosäännön 15 §:n mukaan kaupunginhallituksen jäsenen tulee erityisesti seurata ja raportoida sen toimielimen toimintaa, johon kaupunginhallitus on hänet nimennyt edustajakseen. Hänen tulee tarvittaessa antaa kaupunginhallitukselle ja pormestarille tietoja lautakunnan ja johtokunnan toimialaan kuuluvista asioista.

Sosiaali- ja terveyslautakunnalla on yksilöasioiden jaosto, jonka tehtävänä on lautakunnan puolesta päättää lautakunnan käsiteltäväksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja sosiaalihuoltolain nojalla oikaisupyynnöllä saatetut asiat. Jaosto toimii tartuntatautien torjunnasta vastaavana kunnan toimielimenä. Kaikki tässä jaostossa käsiteltävät asiat ovat salaisia yksilöpäätöksiä, joihin kaupunginhallitus ei voi käyttää otto-oikeuttaan, joten kaupunginhallituksen edustajan läsnäolo kokouksissa ei ole tarkoituksenmukaista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Kaupunginhallituksen edustaja nimetään toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021

sosiaali- ja terveyslautakuntaan
sivistys- ja kulttuurilautakuntaan
elinvoima- ja osaamislautakuntaan
asunto- ja kiinteistölautakuntaan
yhdyskuntalautakuntaan
yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaostoon
yhdyskuntalautakunnan alueelliseen ympäristöterveydenhuollon jaostoon
alueelliseen jätehuoltolautakuntaan
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan
Sara Hildénin taidemuseon johtokuntaan
Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokuntaan
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokuntaan
Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokuntaan.

Päätös

Kaupunginhallituksen edustajiksi toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 nimettiin:

Sosiaali- ja terveyslautakuntaan Merve Caglayan
Sivistys- ja kulttuurilautakuntaan Leena Rauhala
Elinvoima- ja osaamislautakuntaan Ari Wigelius
Asunto- ja kiinteistölautakuntaan Ilkka Sasi
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan Inna Rokosa
Yhdyskuntalautakuntaan Kirsi-Maarit Asplund
Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaostoon Kirsi-Maarit Asplund
Alueelliseen jätehuoltolautakuntaan Anne Liimola
Sara Hildénin taidemuseon johtokuntaan Irja Tulonen
Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokuntaan Juhana Suoniemi
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokuntaan Olga Haapa-aho
Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokuntaan Jouni Markkanen.

Kokouskäsittely

Asian käsittelyn kuluessa Pekka Salmi ehdotti seuraavia henkilöitä kaupunginhallituksen edustajiksi:
Alueelliseen jätehuoltolautakuntaan Anne Liimola
Elinvoima- ja osaamislautakuntaan Ari Wigelius
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan Inna Rokosa.

Jaakko Stenhäll teki seuraavan ehdotuksen edustajiksi:
Sosiaali- ja terveyslautakuntaan Merve Caglayan
Yhdyskuntalautakuntaan Kirsi-Maarit Asplund
Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaostoon Kirsi-Maarit Asplund
Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokuntaan Juhana Suoniemi
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokuntaan Olga Haapa-aho.

Ilkka Sasi teki seuraavan ehdotuksen edustajiksi:
Asunto- ja kiinteistölautakuntaan Ilkka Sasi
Sivistys- ja kulttuurilautakuntaan Leena Rauhala
Sara Hildénin taidemuseon johtokuntaan Irja Tulonen
Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokuntaan Jouni Markkanen.

Kaupunginhallitus hyväksyi Salmen, Stenhällin ja Sasin ehdotukset yksimielisesti.

Tiedoksi

Valitut, Luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat