Kaupunginhallitus, kokous 3.6.2019

§ 251 Kaupunginhallituksen konsernijaoston vaali toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021

TRE:1135/00.00.03/2019

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 8 §:n mukaan kaupunginhallituksessa on konsernijaosto, jossa on 9 kaupunginhallituksen valitsemaa jäsentä. Kaupunginhallitus valitsee konsernijaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kaupunginhallituksen varsinaisista ja varajäsenistä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kuntalain 30 §:n mukaan jaostoihin sovelletaan, mitä asianomaisesta toimielimestä säädetään.

Vaalikelpoisuudesta kunnanhallitukseen säädetään kuntalain 73 §:ssä seuraavaa:

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

  1. välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;
  2. henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
  3. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;
  4. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa; tätä kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Kaupunginhallituksen konsernijaostoon valitaan 9 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021.

Valitaan konsernijaoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaostoon valittiin 9 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 seuraavasti:

Kalervo Kummola, varajäsen Jouni Markkanen
Reeta Ahonen, varajäsen Anneli Taina
Ilkka Sasi, varajäsen Yrjö Schafeitel
Pekka Salmi, varajäsen Kirsi Kaivonen
Anne Liimola, varajäsen Inna Rokosa
Ilpo Sirniö, varajäsen Ari Wigelius
Jaakko Stenhäll, varajäsen Olga Haapa-aho
Merve Caglayan, varajäsen Juhana Suoniemi
Sinikka Torkkola, varajäsen Minna Minkkinen

sekä puheenjohtajaksi Kalervo Kummola ja varapuheenjohtajaksi Pekka Salmi.

Kokouskäsittely

Asian käsittelyn kuluessa Ilkka Sasi ehdotti konsernijaoston jäseniksi seuraavia henkilöitä:
Kalervo Kummola, pj., varajäsen Jouni Markkanen
Reeta Ahonen, varajäsen Anneli Taina
Ilkka Sasi, varajäsen Yrjö Schafeitel.

Pekka Salmi ehdotti seuraavia henkilöitä:
Pekka Salmi, vpj., varajäsen Kirsi Kaivonen
Anne Liimola, varajäsen Inna Rokosa
Ilpo Sirniö, varajäsen Ari Wigelius.

Jaakko Stenhäll ehdotti seuraavia henkilöitä:
Jaakko Stenhäll, varajäsen Olga Haapa-aho
Merve Caglayan, varajäsen Juhana Suoniemi
Sinikka Torkkola, varajäsen Minna Minkkinen.

Kaupunginhallitus hyväksyi Sasin, Salmen ja Stenhällin ehdotukset yksimielisesti.

Tiedoksi

Valitut, Luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat