Kaupunginhallitus, kokous 3.6.2019

§ 256 Lahjoitus- ja tukirahaston toimikunnan asettaminen toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021

TRE:1359/00.01.05/2019

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kuntalain 30 §:n nojalla kaupunginhallitus voi asettaa toimikaudekseen toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten. Toimikunnan jäsenillä ei ole erityisiä vaalikelpoisuuden rajoituksia.

Tampereen kaupungin lahjoitus- ja tukirahaston sääntöjen 6 §:n mukaan kaupunginhallitus asettaa toimikaudekseen toimikunnan päättämään Tampereen kaupungin lahjoitus- ja tukirahaston apurahojen, avustusten ja palkintojen jakamisesta.

Lahjoitus- ja tukirahastoon on koottu useita kaupungille testamenttilahjoituksin tulleita tai muutoin perustettuja rahastoja. Rahastosta voidaan jakaa palkintoja lahjakkaille opiskelijoille ja myöntää apurahoja varattomille opiskelijoille opintojen rahoittamiseksi tai opiskeluvälineiden hankkimiseksi. Apurahoilla voidaan avustaa myös erilaisille kursseille osallistumista ja harrastustoimintaa ja muita rahaston sääntöjen mukaisia kohteita.

Toimikunnan sihteerinä toimii elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelta määrätty henkilö.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 asetetaan Tampereen kaupungin lahjoitus- ja tukirahaston toimikunta.

Toimikuntaan valitaan neljä jäsentä.

Jäseniksi valituista valitaan puheenjohtaja.

Päätös

Toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 asetetaan Tampereen kaupungin lahjoitus- ja tukirahaston toimikunta.

Toimikuntaan valittiin jäseniksi

Kimmo Sasi
Maarit Takala
Lasse Heikkilä
Minna Rajala.

Jäseniksi valituista puheenjohtajaksi valittiin Kimmo Sasi.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa Pekka Salmi ehdotti lahjoitus- ja tukirahaston toimikuntaan jäseniksi Kimmo Sasia, Maarit Takalaa, Lasse Heikkilää ja Minna Rajalaa. Edelleen hän esitti puheenjohtajaksi Kimmo Sasia.

Kaupunginhallitus hyväksyi Salmen ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Valitut, Tuula Mikkonen, Tiia K. Joki, Luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat