Kaupunginhallitus, kokous 3.6.2019

§ 257 Luovan kirjallisen työn palkitsemistoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021

TRE:1360/00.01.05/2019

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kuntalain 30 §:n nojalla kaupunginhallitus voi asettaa toimikaudekseen toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten. Toimikunnan jäsenillä ei ole erityisiä vaalikelpoisuuden rajoituksia.

Luovan kirjallisen palkitsemistoimikunnan tehtävänä on päättää toimikautenaan ilmestyvän kaunokirjallisen tai muun luovan kirjallisen tuotannon palkitsemisesta sekä kääntäjäpalkinnon jakamisesta talousarviossa tarkoitukseen varatun määrärahan puitteissa seuraavien sääntöjen mukaisesti:

1. Tampereen kaupungin kirjallisuuspalkinto annetaan tamperelaisten kirjailijoiden tai Tampere-aiheisista julkaistuista kaunokirjallisista tai muun luovan kirjallisuuden teoksista.

2. Edellisessä kohdassa mainitulla tamperelaisella kirjailijalla tarkoitetaan Tampereella tai Tampereen lähiseudulla nykyisin asuvaa tai Tampereelta kotoisin olevaa, nykyisin muualla asuvaa kirjailijaa; kirjailijan tamperelaisuuden tutkii ja ratkaisee palkitsemistoimikunta.

3. Palkintoa ei anneta samalle kirjailijalle kahtena vuotena peräkkäin. Palkinnot jaetaan ilman kilpailua luovan kirjallisen työn palkitsemistoimikunnan harkinnan mukaisesti; osa jaettavasta summasta on mahdollisuuksien mukaan käytettävä hyvän nuoriso- ja lastenkirjallisuuden palkitsemiseen.

4. Toimikunnan tulee riittävässä määrin tutustua asianomaiseen kirjallisuuteen.

5. Kääntäjäpalkinnon jakamisessa noudatetaan soveltuvin osin edellä olevaa säännöstöä.

Väinö Linna -rahaston sääntöjen 7 §:n mukaan Tampereen kaupungin luovan kirjallisen työn palkitsemistoimikunta huolehtii myös Väinö Linna -rahaston hallinnosta.

Toimikunnan sihteerinä toimii kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista määrätty henkilö.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 asetetaan luovan kirjallisen työn palkitsemistoimikunta.

Toimikuntaan valitaan seitsemän jäsentä.

Jäseniksi valituista valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Toimikunta oikeutetaan kuulemaan asiantuntijoita kääntäjäpalkinnon osalta.

Päätös

Toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 asetetaan luovan kirjallisen työn palkitsemistoimikunta.

Toimikuntaan valittiin jäseniksi:

Aarre Heino
Maarit Helén
Unto Vesa
Noora Hinkkanen
Jyrki Liikka
Tommi Silvennoinen
Maarit Suonsivu.

Jäseniksi valituista valittiin puheenjohtajaksi Aarre Heino ja varapuheenjohtajaksi Unto Vesa.

Toimikunta oikeutetaan kuulemaan asiantuntijoita kääntäjäpalkinnon osalta.

Kokouskäsittely

Pekka Salmi ehdotti luovan kirjallisen työn palkitsemistoimikunnan jäseniksi Aarre Heinoa, Maarit Heléniä, Unto Vesaa, Noora Hinkkasta, Jyrki Liikkaa, Tommi Silvennoista ja Maarit Suonsivua. Edelleen hän esitti puheenjohtajaksi Aarre Heinoa sekä varapuheenjohtajaksi Unto Vesaa.

Kaupunginhallitus hyväksyi Salmen ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Valitut, Kristiina Heinonen, Luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat