Kaupunginhallitus, kokous 3.6.2019

§ 263 Maahanmuuttajaneuvoston asettaminen toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021

TRE:1491/00.01.05/2019

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 14 §:n mukaan kaupungissa on maahanmuuttajaneuvosto. Maahanmuuttajaneuvosto on kuntalain 26 §:n tarkoittama vaikuttamistoimielin. Kaupunginhallitus päättää vaikuttamistoimielinten kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä.

Vaikuttamistoimielimen jäsenet eivät ole kunnan luottamushenkilöitä, eikä jäsenten kelpoisuudesta säädetä laissa. Myöskään tasa-arvolain vaatimukset eivät tule suoraan sovellettaviksi, mutta kokoonpanossa on syytä pyrkiä naisten ja miesten tasapuoliseen edustukseen.

Maahanmuuttajaneuvoston tehtävänä on

  • esitysten tekeminen kaupungin maahanmuuttajia koskevien palveluiden kehittämiseksi
  • esitysten tekeminen palveluiden ja rekrytoinnin yhdenvertaisuuden esteiden poistamiseksi
  • eri kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäminen sekä osallistuminen aktiivisesti syrjinnän ja rasismin ehkäisyyn liittyvään työhön
  • osallistuminen muiden erityisryhmille perustettujen neuvostojen ja neuvottelukuntien tavoin aktiivisesti kaupungin päätöksentekoon antamalla lausuntoja itseään kiinnostavista kysymyksistä sekä käyttämällä hyväksi muita kuntalaisille kehitteillä olevia vaikuttamisen kanavia
  • osallistuminen maahanmuuttajajärjestöjen erityiskysymysten käsittelyyn kaupungin hallinnossa
  • omalta osaltaan kaupungin ja muiden eri toimijoiden yhteistyön kehittäminen maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä
  • muut hyvien etnisten suhteiden ja maahanmuuttajiin liittyvien palvelujen kehittämiseen liittyvät tehtävät.   


Maahanmuuttajaneuvoston työtä koordinoi kaupungin työllisyyspalvelujen kansainvälisen osaamisen palvelut. Neuvoston esittelijänä toimii kansainvälisen osaamisen päällikkö.

Maahanmuuttajaneuvostossa on ollut 11 jäsentä sekä varajäsenet. Kansainvälisen osaamisen palvelut esittää, että lisääntyneen kiinnostuksen vuoksi jäsenmäärää lisätään yhdellä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 asetetaan maahanmuuttajaneuvosto.

Maahanmuuttajaneuvostoon valitaan 12 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen.

Maahanmuuttajaneuvoston jäsenistä valitaan puheenjohtaja.

Päätös

Toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 asetetaan maahanmuuttajaneuvosto.

Maahanmuuttajaneuvostoon valitaan 12 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen.

Housana Alfashtaki, varajäsen Nahir Eguilior Borrajo
Elizaveta Zimina, varajäsen Svitlana Linyva-Hrinenko
Hope Nwosu,  varajäsen Selene Gama Torp
Alois Weimer, varajäsen Habib Mohseni
Mahmoud Machaal, varajäsen Galina Väisänen
Mustafa Kara,  varajäsen Sulo Niemi
Bélanger Karelle, varajäsen Laura Vanzo
Ene Härkönen, varajäsen Juri Hokkanen
Valentina Savolainen, varajäsen Hemsut Phitsawong
Gürcan Ucanv, varajäsen Jama Jama
Yanni Liu, varajäsen GaoMing Zheng
Abdulkadir Hashi, varajäsen Raman Hussain.

Maahanmuuttajaneuvoston jäsenistä valittiin puheenjohtajajaksi Abdulkadir Hashi.

Kokouskäsittely

Ilkka Sasi ehdotti maahanmuuttajaneuvostoon seuraavia henkilöitä:

Alfashtaki Housana, Lähi-idän naisten yhdistys, varajäsen Eguilior Borrajo Nahir
Zimina Elizaveta, varajäsen Linyva-Hrinenko Svitlana
Nwosu Hope, Africans and African-Europeans Association, varajäsen Gama Torp Selene, Tampere Ambassador Network / Afaes ry
Weimer Alois, varajäsen Mohseni Habib
Machaal Mahmoud, Vasemmistoliiton Tampereen Kunnallisjärjestö, varajäsen Väisänen Galina, Tampereen venäläisen kulttuurin keskus
Kara Mustafa, Tampereen islamin yhdyskunta, varajäsen Niemi Sulo, Tampereen venäläinen klubi ry
Karelle Bélanger, varajäsen Vanzo Laura
Härkönen Ene, Pirkanmaan Tuglas-seura, varajäsen Hokkanen Juri, IBF
Savolainen Valentina,  SDP, varajäsen Phitsawong Hemsut, Naistari
Ucanv Gürcan, Tampereen vihreät, varajäsen Jama Jama, Tampereen vihreät
Liu Yanni, Chinese Students and Scholars Association Tampere, varajäsen Zheng GaoMing, Chinese Students and Scholars Association Tampere
Hashi Abdulkadir, SDP, varajäsen Hussain Raman.

Pekka Salmi ehdotti neuvoston puheejohtajaksi Abdulkadir Hashia.

Kaupunginhallitus hyväksyi Sasin ja Salmen ehdotukset yksimielisesti.

Tiedoksi

Valitut, Mari Taverne, Marja Nyrhinen, Luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat