Kaupunginhallitus, kokous 3.6.2019

§ 241 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen ja aikuispsykiatrisen sairaalahoidon integraation valmistelun jatkaminen

TRE:1594/00.01.02/2019

Valmistelija

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Taru Kuosmanen, puh. 040 704 7337 ja hallintoylilääkäri Arto Lemmetty, puh. 040 806 3669, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrisen sairaalahoidon harkittua integraation valmistelua on käsitelty Tampereen kaupunginhallituksen kokouksessa 4.3.2019 § 91 ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksessa 25.3.2019 § 25. Projektin etenemisestä raportoidaan säännöllisesti Tampereen kaupunginhallitukselle sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitukselle. Yhdistämishankkeen visioksi on asetettu se, että pirkanmaalaisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuus, laatu ja resurssit turvataan pitkälle tulevaisuuteen yhdistämällä avo- ja sairaalahoito sekä etenemällä kohti maakunnallista kokonaisuutta.

Hankkeen tavoitteena olisi helpottaa avohoitopainotteisten, asiakaslähtöisten palveluketjujen rakentamista yhdistämällä avo- ja sairaalahoito samaan organisaatioon, vahvistaa mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämistä, monipuolistaa palvelutarjontaa ja helpottaa rekrytointeja keräämällä alan osaaminen yhteen sekä turvata Pirkanmaan mielenterveys ja päihdepalvelujen saatavuus, laatu ja resurssit pitkälle tulevaisuuteen etenemällä kohti maakunnallista sote-yhteistyötä.

Hankkeelle on 26.4.2019 määritelty johto- ja projektirakenne Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöryhmässä, joka toimii projektin johtoryhmänä ja samalla ohjausryhmänä. 

Projektiryhmän muodostavat alatyöryhmien puheenjohtajat, Tampereen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osoittamat projektipäälliköt, henkilöstön edustajat sekä operatiivisen johdon edustajat. Projektiryhmän puheenjohtajana toimii Tampereen kaupungin hallintoylilääkäri Arto Lemmetty. Alatyöryhmiä on seitsemän kappaletta: henkilöstö- ja hallinto, talous, ICT, palvelut, viestintä, tukipalvelut ja tilat. Alatyöryhmiin on nimetty henkilöstön edustajat sekä Tampereen kaupungilta että Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä. Palvelut-alatyöryhmä jakaantuu kuuteen toiminnalliseen teemaryhmään; hoidon ohjanta ja lyhyet hoidot (sisältää yhdistetyn lähetekäsittelyn, perusterveydenhuollon yhteistyön, tutkimusjaksot, lyhyet hoidot alle 6 kk, terapiapalvelut ja yleissairaalapsykiatrian), psykoosipotilaiden hoito, päihdepotilaiden hoito, vanhuspsykiatria, mielialahäiriöiden hoito sekä tehostetut avohoidon palvelut. Teemaryhmiin on kutsuttu henkilökuntaa mahdollisimman laajasti mukaan, jotta kaikki kehittämismahdollisuudet ja -ideat saadaan tunnistettua ja huomioitua. Projektiryhmä, kaikki alatyöryhmät sekä osa teemaryhmistä ovat aloittaneet työskentelynsä. Projektipäälliköt voivat käyttää puolet työajastaan projektin tehtäviin, kaikki muut henkilöt toimivat projektissa oman toimensa ohella.

Projektin johtoryhmä on käsitellyt projektin etenemistä kokouksessaan 24.5.2019. Johtoryhmä ehdottaa, että harkitulle integraatiovalmistelulle varataan alkuperäistä suunnitelmaa pidempi aika niin, Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluista integraatioon mukaan tulevat osat liittyisivät Pirkanmaan sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian organisaatioon viimeistään 1.9.2020. Johtoryhmä halusi vähentää erityisesti ict-integraatioon liittyviä aikatauluriskejä ja lisätä mahdollisuuksia henkilöstön osallistumiselle uuden organisaation toimintatapojen kehittämiseen. Johtoryhmä linjasi myös, että teemaryhmien valmistelemia hoitoketjujen toimintaa sujuvoittavia toiminnallisia muutoksia pyrittäisiin ottamaan käyttöön jo ennen hallinnollista integraatiota. Edelleen johtoryhmä linjasi myös, että integraatiovalmistelun aikataulumuutoksesta huolimatta muiden kuntien vaiheittaista mukaantuloa valmistellaan edelleen vuodelle 2021.

Jotta valmistelulle otettu lisäaika aidosti vähentäisi integraatioon liittyviä haasteita on tärkeää, että sitovat päätökset tehdään riittävän hyvissä ajoin ennen integraation teknistä toteuttamista. Monet integraatioon liittyvät toimenpiteet, joihin sisältyy riskejä (esimerkiksi henkilöstötietojen siirtäminen, taloushallinnon ja tietohallinnon ohjelmoinnit sekä kolmansien osapuolten sopimusten siirtämiseen liittyvien lupien hankkiminen) voidaan toteuttaa vasta, kun sitovat päätökset liikkeenluovutuksesta on tehty. Riittävän aikainen päätöksenteko mahdollistaa tilanteen selkeytymisen myös henkilöstön osalta ja edesauttaisi sitä, että päätöksenteon ja integraation toteutumisen välinen aika voidaan hyödyntää täysimääräisesti toiminnan kehittämiseen. Integraatioon liittyvän päätöksenteon valmistelu alkuperäisessä aikataulussa eli vuoden 2019 aikana vähentäisi hankkeen riskejä ja helpottaisi toiminnan kehittämistä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrisen sairaalahoidon integraation valmistelua jatketaan esitetyn mukaisesti siten, että integraatio voitaisiin toteuttaa viimeistään 1.9.2020.

Integraation edellyttämä kauppakirja valmisteltaisiin siten, että se voidaan hyväksyä Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toimielimissä vuoden 2019 aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Olga Haapa-aho ilmoitti esteellisyytensä (hallintolaki 28.5 §) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Taru Kuosmaselle sekä hallintoylilääkäri Arto Lemmetylle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Taru Kuosmanen, Arto Lemmetty, Jarkko Oksala, Niina Pietikäinen, Anniina Tirronen, Maritta Närhi, PSHP/kirjaamo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat