Kaupunginhallitus, kokous 3.6.2019

§ 253 Puheenjohtajatoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021

TRE:3377/00.01.05/2019

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kuntalain 30 §:n nojalla kaupunginhallitus voi asettaa toimikaudekseen toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten.

Kaupunginhallitus asetti 8.1.2018 puheenjohtajatoimikunnan, joka koostuu valtuustoryhmien puheenjohtajista. Toimikunnan tehtävänä on suunnitella valtuuston kokousten läpivientiä sekä tarvittaessa valtuustoon tulevia asioita ja valtuustokäsittelyä. Toimikunnan toimikausi päättyy 31.5.2019.

Puheenjohtajatoimikunta on tarkoituksenmukaista asettaa toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021. Puheenjohtajatoimikunta valitsee sihteerin. Toimikunnan kokouksista on laadittava muistio. Luottamushenkilöiden palkkioita ja korvauksia koskevan hallintosäännön liitteen mukaisesti toimikunnan kokouksista maksetaan 170 euron suuruinen kokouspalkkio. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 asetetaan puheenjohtajatoimikunta, jonka jäseniä ovat valtuustoryhmien puheenjohtajat.

Toimikunnan jäsenistä valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat.

Toimikunnan kokouksissa on läsnäolo-oikeus valtuuston puheenjohtajalla, pormestarilla ja konsernijaoston puheenjohtajalla sekä konsernijohtajalla.

Valtuustoryhmän puheenjohtajan ollessa estyneenä valtuustoryhmän muu jäsen voi osallistua kokoukseen.

Toimikunta voi kuulla tarvittaessa asiantuntijoita.

Päätös

Toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 asetetaan puheenjohtajatoimikunta, jonka jäseniä ovat valtuustoryhmien puheenjohtajat.

Toimikunnan jäsenistä valittiin puheenjohtajatoimikunnan puheenjohtajaksi Ilkka Sasi, 1. varapuheenjohtajaksi Pekka Salmi ja 2. varapuheenjohtajaksi Jaakko Stenhäll.

Toimikunnan kokouksissa on läsnäolo-oikeus valtuuston puheenjohtajalla, pormestarilla ja konsernijaoston puheenjohtajalla sekä konsernijohtajalla.

Valtuustoryhmän puheenjohtajan ollessa estyneenä valtuustoryhmän muu jäsen voi osallistua kokoukseen.

Toimikunta voi kuulla tarvittaessa asiantuntijoita.

 

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa Kirsi Kaivonen ehdotti puheenjohtajatoimikunnan puheenjohtajaksi Ilkka Sasia, 1. varapuheenjohtajaksi Pekka Salmea ja 2. varapuheenjohtajaksi Jaakko Stenhälliä.

Kaupunginhallitus hyväksyi Kaivosen ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Valtuustoryhmien puheenjohtajat, Luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat