Kaupunginhallitus, kokous 3.6.2019

§ 260 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän seutuhallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenten nimeäminen toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021

TRE:1488/00.03.01/2019

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymäkokous valitsee kuntayhtymän hallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää niiden puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat kahden vuoden toimikaudeksi kerrallaan.

Seutuhallitukseen valitaan 13 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. Jäsenistä kuusi valitaan väkiluvultaan suurimmasta jäsenkunnasta ja yksi jokaisesta muusta jäsenkunnasta.

Tarkastuslautakuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksi jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtainen varajäsen siten, että jokaisesta jäsenkunnasta on vähintään yksi jäsen tai varajäsen tarkastuslautakunnassa.

Tampereen kaupungin hallintosäännön 15 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin edustajien nimeämisestä kuntayhtymien toimielimiin.

Kuntalain 58 §:n mukaan kuntayhtymän toimielinten kokoonpano yhtymäkokousta ja yhtymävaltuustoa lukuun ottamatta on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Vaatimus eri sukupuolten edustuksesta koskee myös päätöstä, jolla kunta valitsee edustajiaan kuntayhtymän toimielimiin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän seutuhallitukseen toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 nimetään kuusi jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen.

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 nimetään yksi jäsen.

Päätös

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän seutuhallitukseen toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 nimettiin kuusi jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen:

jäsen Ilkka Sasi, henkilökohtainen varajäsen Aleksi Jäntti
jäsen Anna-Kaisa Ikonen, henkilökohtainen varajäsen Irja Tulonen
jäsen Lauri Lyly, henkilökohtainen varajäsen Johanna Loukaskorpi
jäsen Riitta Ollila, henkilökohtainen varajäsen Ilpo Sirniö
jäsen Anna-Kaisa Heinämäki, henkilökohtainen varajäsen Jaakko Stenhäll
jäsen Mikko Aaltonen, henkilökohtainen varajäsen Sinikka Torkkola.

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 nimettiin Pekka Anttila.

 

Kokouskäsittely

Ilkka Sasi teki seuravavan ehdotuksen:

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän seutuhallitukseen toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 nimetään

jäsen Ilkka Sasi, henkilökohtainen varajäsen Aleksi Jäntti
jäsen Anna-Kaisa Ikonen, henkilökohtainen varajäsen Irja Tulonen
jäsen Lauri Lyly, henkilökohtainen varajäsen Johanna Loukaskorpi
jäsen Riitta Ollila, henkilökohtainen varajäsen Ilpo Sirniö
jäsen Anna-Kaisa Heinämäki, henkilökohtainen varajäsen Jaakko Stenhäll
jäsen Mikko Aaltonen, henkilökohtainen varajäsen Sinikka Torkkola.

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 nimetään Pekka Anttila.

Kaupunginhallitus hyväksyi Sasin ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Nimetyt, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat