Kaupunginhallitus, kokous 3.6.2019

§ 259 Tiederahaston toimikunnan asettaminen toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021

TRE:1363/00.01.05/2019

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kuntalain 30 §:n nojalla kaupunginhallitus voi asettaa toimikaudekseen toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten. Toimikunnan jäsenillä ei ole erityisiä vaalikelpoisuuden rajoituksia.

Tampereen kaupungin tiederahasto on kaupunginhallituksen alainen rahasto, joka myöntää tiedeapurahoja tutkijoille, tutkijaryhmille ja -yhteisöille tieteellisen tutkimuksen toteuttamiseen ja julkaisutoimintaan.

Tiederahaston toimikunnan voimassa olevien sääntöjen mukaan toimikunnan muodostaa yhdeksän jäsentä, jotka kaupunginhallitus valitsee toimikauttaan vastaavaksi ajaksi siten, että yksi jäsen valitaan Tampereen yliopiston nimeämistä ehdokkaista, yksi Tampereen teknillisen yliopiston nimeämistä ehdokkaista ja yksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän nimeämistä ehdokkaista. Edellä mainittujen lisäksi kolmen jäsenen on oltava tieteellisesti päteviä. Jäsenten akateeminen ansioituneisuus ja yhtäältä jatkuvuus lisäävät toimikunnan työskentelyn laadukkuutta ja tehokkuutta.

Sääntöjen mukaan toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa itselleen asiamiehen.

Tampereen yliopisto on yhdistyneiden Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston puolesta nimennyt ehdokkaikseen toimikaudelle 1.6.2019 - 31.5.2021 dekaani Antti Lönnqvistin ja dekaani Päivi Pahtan. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on nimennyt ehdokkaakseen tutkimusjohtaja Tarja Laitisen.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Koska tiederahaston toimikunta on asiantuntijaelin, on tarvittaessa perusteltua poiketa tasa-arvolain mukaisesta sukupuolikiintiöstä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 asetetaan Tampereen kaupungin tiederahaston toimikunta.

Toimikunnan jäseniksi valitaan

dekaani Antti Lönnqvist
dekaani Päivi Pahta
tutkimusjohtaja Tarja Laitinen

sekä kuusi muuta jäsentä.

Päätös

Toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 asetetaan Tampereen kaupungin tiederahaston toimikunta.

Toimikunnan jäseniksi valitaan

dekaani Antti Lönnqvist (Tampereen yliopisto)
dekaani Päivi Pahta (Tampereen yliopisto)
tutkimusjohtaja Tarja Laitinen (Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä)

sekä seuraavat kuusi muuta jäsentä:
Jenni Airaksinen
Pertti Järvinen
Kati Järvinen
Iiris Ruoho
Marja Yli-Pärri
Harri Uusi-Rajasalo.

Kokouskäsittely

Ilkka Sasi ehdotti tiederahaston toimikuntaan seuraavia henkilöitä: Jenni Airaksinen, Pertti Järvinen, Kati Järvinen, Iiris Ruoho, Marja
Yli-Pärri, Harri Uusi-Rajasalo.

Kaupunginhallitus hyväksyi Sasin ehdotuksen yksimielisesti.

 

Tiedoksi

Valitut, Sanna Tohka, Heidi Ruonala, Luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat