Kaupunginhallitus, kokous 3.6.2019

§ 262 Vammaisneuvoston asettaminen toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021

TRE:1490/00.01.05/2019

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kuntalain 28 §:n mukaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.

Vammaisneuvoston toimintaohjeen mukaan kaupunginhallitus nimeää kaupungissa asuvista vammaisista, heidän omaisistaan tai vammaisjärjestöjen edustajista neuvoston puheenjohtajan ja kuusi muuta jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä neljä Tampereen kaupungin edustajaa ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Varapuheenjohtajan valitsee vammaisneuvosto varsinaisista jäsenistään.

Vammaisneuvosto on kuntalain 26 §:n tarkoittama vaikuttamistoimielin. Vaikuttamistoimielimen jäsenet eivät ole kunnan luottamushenkilöitä, eikä jäsenten kelpoisuudesta säädetä laissa. Myöskään tasa-arvolain vaatimukset eivät tule suoraan sovellettaviksi, vaikka kokoonpanossa on syytä pyrkiä naisten ja miesten tasapuoliseen edustukseen.

Vammaisneuvostossa on toiminut esteettömyystyöryhmä.

Neuvoston esittelijänä ja sihteerinä toimii kaupungin vammais- ja esteettömyysasiamies.

Tampereen vammais- ja terveydenhuollon neuvottelukunta on nimennyt ehdokkaikseen vammaisneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021 seuraavat henkilöt:

puheenjohtaja Esko Jantunen, varajäsen Markku Runtti
Sirpa Virtanen, varajäsen Keijo Perälä
Christina Brandt, varajäsen Rita Järvinen
Ilkka Hirvi, varajäsen Riitta Virenius
Milla Ilonen, varajäsen Maire Telenius
Kari Lähteenmäki, varajäsen Irmeli Wilenius
Katja Metsävainio, varajäsen Timo Peltomäki.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 asetetaan vammaisneuvosto.

Vammaisneuvostoon valitaan vammaisten ja vammaisjärjestöjen edustajina jäseniksi

Esko Jantunen, varajäsen Markku Runtti
Sirpa Virtanen, varajäsen Keijo Perälä
Christina Brandt, varajäsen Rita Järvinen
Ilkka Hirvi, varajäsen Riitta Virenius
Milla Ilonen, varajäsen Maire Telenius
Kari Lähteenmäki, varajäsen Irmeli Wilenius
Katja Metsävainio, varajäsen Timo Peltomäki

sekä 4 muuta jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen.

Vammaisneuvoston puheenjohtajaksi valitaan Esko Jantunen.

Vammaisneuvosto oikeutetaan nimeämään 8-jäseninen esteettömyystyöryhmä.

Päätös

Toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 asetetaan vammaisneuvosto.

Vammaisneuvostoon valittiin vammaisten ja vammaisjärjestöjen edustajina jäseniksi

Esko Jantunen, varajäsen Markku Runtti
Sirpa Virtanen, varajäsen Keijo Perälä
Christina Brandt, varajäsen Rita Järvinen
Ilkka Hirvi, varajäsen Riitta Virenius
Milla Ilonen, varajäsen Maire Telenius
Kari Lähteenmäki, varajäsen Irmeli Wilenius
Katja Metsävainio, varajäsen Timo Peltomäki

sekä kaupungin edustajina

Tarja Mesiä, varajäsen Mirja Peltonen
Elsa Koskinen, varajäsen Anneli Kivistö
Liisa Ahola, varajäsen Juho Puusniekka
Janna Maula, varajäsen Taru Kaario.

Vammaisneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Esko Jantunen.

Vammaisneuvosto oikeutetaan nimeämään 8-jäseninen esteettömyystyöryhmä.

Kokouskäsittely

Ilkka Sasi ehdotti, että vammaisneuvostoon kaupungin edustajaksi valitaan:

Tarja Mesiä, varajäseneksi Mirja Peltonen
Elsa Koskinen, varajäseneksi Anneli Kivistö
Liisa Ahola, varajäseneksi Juho Puusniekka
Janna Maula, varajäseneksi Taru Kaario.

Kaupunginhallitus hyväksyi Sasin ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Valitut, Hanna Karojärvi, Luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat