Kaupunginhallitus, kokous 3.6.2019

§ 261 Vanhusneuvoston asettaminen toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021

TRE:1489/00.01.05/2019

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kuntalain 27 §:n mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Vanhusneuvosto on kuntalain 26 §:n tarkoittama vaikuttamistoimielin. Vaikuttamistoimielimen jäsenet eivät ole kunnan luottamushenkilöitä, eikä jäsenten kelpoisuudesta säädetä laissa. Myöskään tasa-arvolain vaatimukset eivät tule suoraan sovellettaviksi, mutta kokoonpanossa on syytä pyrkiä naisten ja miesten tasapuoliseen edustukseen.

Vanhusneuvostossa on ollut 12 jäsentä, joista yksi Oriveden kaupungin nimeämä. Kaupunginhallitus on valinnut jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Vanhusneuvostossa on toiminut laatujaosto, jonka muodostavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Vanhusneuvoston sihteerinä toimii hyvinvoinnin palvelualueelta määrätty henkilö.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 asetetaan vanhusneuvosto.

Vanhusneuvostoon valitaan 12 jäsentä, joista yksi on Oriveden kaupungin nimeämä.

Vanhusneuvoston jäsenistä valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Vanhusneuvostossa voi toimia työjaosto, johon kuuluvat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Päätös

Toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 asetetaan vanhusneuvosto.

Vanhusneuvostoon valittiin 12 jäsentä, joista yksi on Oriveden kaupungin nimeämä:
Tarja Jokinen
Juha Salonen
Esko Erkkilä
Kari Itkonen
Saila Joutsio
Riitta Aaltonen
Maire Kauhanen
Tuula Kivimäki
Lauri Lepistö
Maija-Liisa Nikki
Eero Portaankorva
Seppo Grönqvist Oriveden kaupungin edustajana.

Vanhusneuvoston jäsenistä valittiin puheenjohtajaksi Tarja Jokinen ja varapuheenjohtajaksi Juha Salonen.

Vanhusneuvostossa voi toimia työjaosto, johon kuuluvat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Kokouskäsittely

Pekka Salmi ehdotti, että vanhusneuvoston jäseneksi ja puheenjohtajaksi valitaan Tarja Jokinen.

Ilkka Sasi ehdotti jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi valitaan Juha Salonen sekä jäseniksi
Esko Erkkilä
Kari Itkonen
Saila Joutsio
Riitta Aaltonen
Maire Kauhanen
Tuula Kivimäki
Lauri Lepistö
Maija-Liisa Nikki
Eero Portaankorva
Seppo Grönqvist Oriveden kaupungin edustajana.

Kaupunginhallitus hyväksyi Salmen ja Sasin ehdotukset yksimielisesti.

Tiedoksi

Valitut, Kirsi Nurmio, Luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat