Kaupunginhallitus, kokous 4.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 679 Asemakaavoitusohjelma vuosille 2018-2022

TRE:8397/10.02.01/2017

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Asemakaavoitusohjelma 2018–2022 on valmisteltu elinvoima ja kilpailukyvyn, hyvinvoinnin sekä kaupunkiympäristön palvelualueiden viranhaltijoiden yhteistyönä. Palvelualueiden yksiköiden yhteinen yleispiirteisen maankäytön ohjausryhmä on käsitellyt asiaa 26.9.2017, 24.10.2017 ja 14.11.2017. Kaavoitusohjelma on liitteenä.

Asemakaavoituksen työkohteet:
Vuosien 2018–2022 asemakaavoitusohjelman lähtökohtina ovat kaupunkistrategiassa asetetut tavoitteet rakentamisen riittävän tason mahdollistamisesta ja monipuolisten asumisvaihtoehtojen turvaamisesta. Ohjelmassa varaudutaan vuosittaiseen 3000 asukkaan väestönkasvun tavoitteisiin vastaamiseen tulevalla viisivuotiskaudella. Uudesta sekä asuin-, että palvelurakentamisen kaavoituksesta suurin osa tiivistää yhdyskuntarakennetta ja suuntaa kasvua kaupungin keskuksiin sekä joukkoliikennevyöhykkeille.

Keskustan kehitystä edistetään kaavoittamalla uutta maanalaista pysäköintiä, laatimalla keskustaan korttelisuunnitelmia asemakaavojen pohjaksi sekä asemakaavoittamalla Asemakeskuksen ja Tampereen taidemuseon alueita suunnittelukilpailuiden pohjalta. Särkänniemen ja Tullin alueilla käynnistetään asemakaavoitus kehittämissuunnitelmien pohjalta.

Raitiotiehen tukeutuvaan asuinrakentamiseen liittyviä asemakaavoja laaditaan raitiotielinjauksen läheisyyteen mm. Hervantaan ja Kalevaan. Asemakaavoitetaan keskustan ja kantakaupungin yhdyskuntarakennetta tiivistäviä täydennysalueita, laaditaan asemakaavoja joiden myötä turvataan palvelurakenteen kehittäminen, kaupungin strategisten projektien ja rakennetun ympäristön kehittäminen sekä arvokkaiden alueiden suojelu. Lisäksi laaditaan maanalaisten pysäköintilaitosten asemakaavoja sekä muita kaupungin ja yksityisten maanomistajien hankkeita.

Asemakaavoja laadittaessa noudatetaan kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 7.9.2015 hyväksyttyjä maankäytön kokonaisprosessin uudistamisen periaatteita ja toimintatapoja.

Ohjelmakohteet sijoittuvat pääosin kaupungin omistamalle maalle. Näin mahdollistetaan kaupungin maapolitiikan ja tontinluovutuksen tonttivarannon riittävyys ja asuntopoliittisten tavoitteiden toteutuminen. Ohjelman toteutuksessa otetaan huomioon arkkitehtuuriohjelman linjaukset. Ohjelmassa on esitetty 45 yhdyskuntarakenteen kehittämisen kannalta keskeistä asemakaavoituskohdetta. Työohjelmassa on tällä hetkellä lisäksi myös noin 120 muuta asemakaavahanketta.

Määrällistä tavoitteena on kaavoittaa vuosittain asuinrakentamista 3.000 uudelle asukkaalle, joka vastaa noin 300.000 k-m2 asuntokerrosalaa. Asuntopoliittisen ohjelman mukaisesti asuntokerrosalan on tavoitteena jakautua monipuolisesti eri rakennustyyppeihin ja mahdollistaa erilaiset omistusmuodot. Muuta kerrosalaa kaavoitetaan 100.000 k-m2.

Asumisen keskeisiä kohteita ovat Kalevan, Hervannan pohjoisosan, Niemenrannan ja Viinikanlahden  alueet, pientalotonttien osalta Ojalan ja Nurmi-Sorilan asuntoalueet. Sekoittunutta asumisen, kaupan ja toimitilojen aluetta kaavoitetaan Hiedanrantaan ja keskustaan Asemakeskuksen yhteyteen.

Yritystontti- ja toimitilatarjonnan kasvulle luodaan edellytykset kaavoittamalla ohjelmakaudella rakentamista Kaupin kampuksen yhteyteen, Aitovuoreen ja Tullin alueelle.

Täydennyskaavoituksen keskeisenä tavoitteena on valmistautua raitiotien varren ja palveluverkon keskusten täydennysrakentamiseen. Kaupunkirakenteen täydentämisen kohteita ohjelmoidaan toteutettavaksi vuosittain noin 30 000 k-m2.

Vuodelle 2018 ajoittuu keskustan alueella Kunkun parkin maanalaisen pysäköintilaitoksen ja siihen liittyvän katuyhteyden kaavoitus, sekä Tullikamarin aukion asemakaava. Asuinrakentamisen kohteita ovat Takojankadun ja Hippostalon alueet Kalevassa, Hervannan pohjoisosa täydentyminen suunnittelukilpailun pohjalta, Isokuusen viimeinen vaihe, Käräjätörmän alue sekä Niemenrannan kolmas vaihe. Toimitila- ja liikerakentamista kaavoitetaan Aitovuoren yritystoiminnan alueelle sekä Hervannan pääakselille. Lahdesjärvellä uudistetaan toimitilarakentamisen alueen asemakaavat toteuttamiskelpoisiksi.

Vuodelle 2019 ajoittuvat keskustan alueella Asemakeskuksen ensimmäinen vaihe, Särkänniemen alueen kehittäminen, Tampereen taidemuseon laajennus sekä museon ympäristön kehittäminen. Hämpin parkin laajennus mahdollistaa Asemakeskuksen ja lähiympäristön kehittämisen. Asuinrakentamisen kohteita ovat Hiedanrannan ensimmäisen vaiheen asemakaavoitus, Lielahden keskusta-alue, Tesomajärven koulun alue, Västinginmäki sekä Ojalan toinen vaihe. Toimitila- ja liikerakentamista kaavoitetaan mm. Kaupin kampuksen yhteyteen, Kalevanaukiolle sekä Hiedanrantaan. Hiedanrannan ja Lielahden alueella asemakaavoituksen ohjelmointia voidaan tarkentaa raitiotien linjauksen ja tulevan toteutuksen ajoituksen perusteella.

Vuodelle 2020 ajoittuvat keskustan alueella Tammelan täydennysrakentamisen mahdollistava Toriparkki. Asuinrakentamisen kohteita ovat Viinikanlahden uusi asuinalue, Kaukajärven pohjoisranta, Hakametsän alueen uudistaminen sekä Ojalan ja Hiedanrannan seuraavat vaiheet. Iidesjärven perhepuisto kaavoitetaan vastaamaan viher- ja virkistyspalveluiden tarjontaan tiivistyvässä kaupunkirakenteessa. Toimitila- ja liikerakentamista kaavoitetaan Hakametsän ja Hiedanrannan alueille.

Vuosina 2021-2022 jatkuu Asemakeskuksen, Hiedanrannan ja Lielahden alueiden kaavoitus, uutena alueena käynnistyy Ruotulan golfkentän alueelle tulevan asuinalueen kaavoitus sekä Lakalaivan kaavoitus asuin- ja toimitila-alueena. Asuinrakentamista täydentyy keskusta-alueille Turtolassa ja Linnainmaalla. Uutta asuinaluetta kaavoitetaan Raholan puhdistamon alueelle Pyhäjärven rannan tuntumaan. Nurmi-Sorilan asemakaavoitus käynnistyy pientalopainotteisesti.

Vuosien 2018–2022 asemakaavoitusohjelma sisältää asuntokerrosalaa yhteensä noin 1.648.000 k-m2 ja muuta kerrosalaa noin 697.000 k-m2.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Aasemakaavoitusohjelma vuosille 2018 - 2022 hyväksytään ja lähetetään yhdyskuntalautakunnalle toimenpiteitä varten.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Asian käsittelyn kuluessa puheenjohtaja ehdotti, että asia jätetään pöydälle.

Kaupunginhallitus päätti jättää asian yksimielisesti pöydälle.

Mikko Nurminen, Pia Hastio, Taru Hurme ja Elina Karppinen poistuivat kokouksesta.

Valmistelijan yhteystiedot

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen, puh. 040 800 4908, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asia jäi pöydälle 27.11.2017  kokouksessa.

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Aasemakaavoitusohjelma vuosille 2018 - 2022 hyväksytään ja lähetetään yhdyskuntalautakunnalle toimenpiteitä varten.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Suvi Mäkeläinen poistui asian käsittelyn aikana ja varajäsen Vilhartti Hanhilahti saapui kokoukseen.

Taru Hurme, Elina Karppinen ja Mikko Nurminen poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Jäntti Aleksi, Nurminen Mikko, Ekholm Virpi, Heinävä Auli, Anttonen Kaisu, Hurme Taru, Karppinen Elina, Montonen Hanna, Hastio Pia, Vandell Ari, Periviita Mika, Tenhunen Tero, Larinkari Mirjam

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.