Kaupunginhallitus, kokous 4.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 680 Elinkeinoelämän Climate Leadership Council -verkostoon liittyminen

TRE:5958/00.01.05/2017

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Climate Leadership Council (CLC) on suomalainen yhdistys ja elinkeinoelämän verkosto, jonka jäsenenä on sekä merkittäviä suomalaisia yrityksiä että muita organisaatioita. Yhdistyksen perusajatus on, että kannattava ja kestävä liiketoiminta on tehokkain keino vastata globaaleihin ympäristöhaasteisiin ja haastaa organisaatioita nopeampiin toimiin ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tampereen pitää sitoutua näihin tavoitteisiin ja toimia kunnianhimoisesti niiden saavuttamiseksi päästäkseen yhdistyksen jäseneksi.

CLC vaikuttaa Suomen elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden kilpailukykyyn ja valmiuteen vastata ilmastonmuutoksen hillintään ja luonnonvarojen säästämiseen.

Climate Leadership Council (CLC) on suomalainen yhdistys ja elinkeinoelämän verkosto, jonka jäsenenä on sekä merkittäviä suomalaisia yrityksiä että muita organisaatioita. Yhdistyksen perusajatus on, että kannattava ja kestävä liiketoiminta on tehokkain keino vastata globaaleihin ympäristöhaasteisiin ja haastaa organisaatioita nopeampiin toimiin ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tampereen pitää sitoutua näihin tavoitteisiin ja toimia kunnianhimoisesti niiden saavuttamiseksi päästäkseen yhdistyksen jäseneksi.

CLC vaikuttaa Suomen elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden kilpailukykyyn ja valmiuteen vastata ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen riittävyyden tuomiin uhkiin sekä kykyyn hyödyntää näiden synnyttämiä liiketoimintamahdollisuuksia. Yhdistys edistää alansa parhaiden kansainvälisten käytäntöjen tunnetuksi tekemistä ja siirtämistä Suomeen.

CLC kokoaa ja jakaa jäsenilleen tietoa globaaleista ympäristötrendeistä ja tekee vertailuja muiden maiden parhaista käytännöistä. Yhdistys käynnistää sen tarkoitusta tukevia kehityshankkeita, tekee ehdotuksia ministeriöille ja julkisille organisaatioille innovaatiojärjestelmän ja tutkimusohjelmien kehittämiseksi sekä järjestää seminaareja ja erilaisia tilaisuuksia tietoisuuden kasvattamiseksi ja liiketoimintamahdollisuuksien löytämiseksi. CLC toimii jäsentensä yhteistyöelimenä ja edustaa jäsenistöään kansainvälisissä yhteistyöorganisaatioissa sekä identifioi suomalaista osaamista, joka toimii mallina ilmastonmuutoksen tehokkaassa torjunnassa ja viestii tästä kansainvälisillä foorumeilla.

Tampereen pormestariohjelmassa on sitouduttu tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuonna 2030, mikä antaa edellytyksiä myös CLC:n jäsenyyteen. Toimenpiteitä ja välietapit tavoitteen saavuttamiseksi on jo hahmoteltu. CLC:n jäsenenä Tampere saisi tukea ilmastotavoitteidensa muodostamisessa ja saavuttamisessa yhdistyksen verkostolta, vaikuttamistyöstä sekä jäsenille järjestettävästä yhteistoiminnasta.

Yhdistyksen jäsenmaksu on 10.000 euroa vuodessa, joka voidaan jakaa tasan maksettavaksi elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen ja kaupunkiympäristön palvelualueen kestävä yhdyskunta -yksikön kesken.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Tampereen kaupunki liittyy elinkeinoelämän Climate Leadership Council -verkostoon.

Vuosijäsenmaksu 10.000 euroa maksetaan elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen ja kaupunkiympäristön palvelualueen kestävä yhdyskunta -yksikön kesken tasan.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Asian käsittelyn kuluessa Kalervo Kummola ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Aleksovski kannatti Kummolan pöydällepanoehdotusta.

Kaupunginhallitus päätti jättää asian yksimielisesti pöydälle.

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristöjohtaja Kaisu Anttonen, puh. 050 63698, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asia jäi pöydälle 27.11.2017 kokouksessa.

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Tampereen kaupunki liittyy elinkeinoelämän Climate Leadership Council -verkostoon.

Vuosijäsenmaksu 10.000 euroa maksetaan elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen ja kaupunkiympäristön palvelualueen kestävä yhdyskunta -yksikön kesken tasan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Eriävä mielipide

  • Lassi Kaleva ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen.

Kokouskäsittely

Mikko Nurminen oli asiantuntijana läsnä kokouksessa.

Anna-Kaisa Heinämäki saapui kokoukseen.

Asian käsittelyn kuluessa Lassi Kaleva teki seuraavan muutosehdotuksen: Kaupunginhallitus päättää, ettei Tampereen kaupunki liity elinkeinoelämän Climate Leadership Council -verkostoon. Yrjö Schafeitel kannatti Kalevan muutosehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä.

Puheenjohtajan äänestysesitys: Esittelijän päätösehdotus KYLLÄ, Kalevan muutosehdotus EI. Äänestyksen tulos: Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin äänin 11-2.

Äänestys

Esittelijän päätösehdotus KYLLÄ, Kalevan muutosehdotus EI.

Kyllä
 Vilhartti Hanhilahti
 Sinikka Torkkola
 Aila Dündar-Järvinen
 Anneli Kivistö
 Atanas Aleksovski
 Jaakko Stenhäll
 Merve Caglayan
 Ilkka Sasi
 Irja Tulonen
 Kalervo Kummola
 Lauri Lyly

Ei
 Yrjö Schafeitel
 Lassi Kaleva

Tiedoksi

Kaisu Anttonen, Elina Seppänen, Pirkko Koskinen, Teppo Rantanen, Tuija Telén

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.