Kaupunginhallitus, kokous 4.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 681 Hallintosäännön muuttaminen

TRE:6898/00.01.01/2016

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintolakimies Tiina Kyöttilä-Vettenranta, puh. 040 778 0695, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Valtuusto hyväksyi 23.1.2017 hallintosäännön liitteineen. Valtuusto on viimeksi hyväksynyt muutoksia hallintosääntöön 12.6.2017.

Valtuusto päätti 2.10.2017 perustaa Tampereen Tilapalvelut Oy:n ja myydä perustettavalle yhtiölle Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen liiketoiminnan.Tampereen Tilakeskus Liikelaitos lakkaa 1.1.2018. Valtuuston tulee päättää Tilakeskus Liikelaitoksen lakkaamisesta kunnallisena liikelaitoksena. 

Hallintosäännön 11 §:ssä on lueteltu kaupungin liikelaitokset ja niiden johtokunnat. Tampereen Tilakeskus liikelaitos ja Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen johtokunta tulee poistaa hallintosäännöstä.

Hallintosäännön 15 §:ssä on määritelty kaupunginhallituksen toimivalta. Kaupunginhallituksen tehtävänä on mm ohjata kaupunkistrategian laadintaa. Tätä tehtäväkohtaa on syytä täsmentää siten, että kaupunginhallitus vastaa lisäksi kaupunkistrategian tarkistamisesta vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. Kaupunginhallituksen ratkaisuvaltaan tulee lisätä yhdistykseen liittyminen ja eroaminen.

Hallintosäännön 16 §:ssä on kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävät ja ratkaisuvalta. Konsernijaoston ratkaisuvaltaan on syytä lisätä päättäminen liikelaitosten organisointia koskevista linjauksista.

Hallintosäännön 21 §:ssä on elinvoima- ja osaamislautakunnan erityistehtävät ja ratkaisuvalta. Lainsäädännön muuttuessa vastaavat muutokset tulee päivittää lautakunnan tehtäviin ja ratkaisuvaltaan.

Hallintosäännön 22 §:ssä on lueteltu asunto- ja kiinteistölautakunnan erityistehtävät ja ratkaisuvalta. Ratkaisuvaltaa tulee päivittää, koska kaupungin kiinteistöomaisuus siirtyy 1.1.2018 alken Tampereen Tilakeskus Liikelaitokselta elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän hallinnoitavaksi.

Hallintosäännön 23 § 10. kappaleeseen tulee korjata ympäristöterveydenhuollon jaoston nimeksi alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto.

Hallintosäännön 33 §:ssä olevaan henkilöstöorganisaatiota koskevaan tekstiin on syytä lisätä, että apulaispormestarit ja konsernijohtaja ovat kaupunginhallituksen ja pormestarin alaisia.

Hallintosäännön 36 §:ssä on määritelty konsernijohtajan päätösvalta. Konsernijohtajan ratkaisuvaltaan on syytä lisätä muutoksenhakuoikeuden käyttäminen. Muutoksenhakuoikeuden käyttäminen on hallintosäännön mukaan palvelualueen johtajilla palvelualueidensa osalta ja toimitusjohtajilla liikelaitosten osalta.

Hallintosäännön 52 § koskee sivutoimia. Pykälään tulee lisätä, että tehtävän tai toimen vaihtuessa on annettava uusi sivutoimi-ilmoitus.

Hallintosäännön 7 luvussa on taloudenhoitoa koskevat määräykset. Määräyksiä tulee täsmentää seuraavien pykälien osalta:  Talousarvio ja taloussunnitelma § 63 ja  toiminnan ja talouden seuranta § 65.

Hallintosäännön 104 §:ssä on määräys siitä, että ryhmäpuheenvuorossa tehty ehdotus otetaan äänestettäväksi, vaikka sitä ei ole kannatettu. Säännös on syytä poistaa.

Hallintosäännön 120 §:n otsikko on kokouskutsu. Pykälään on syytä lisätä, että asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta, jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja.

Hallintosäännön 8 luvussa on hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat määräykset. Tarkastuslautakunta on esittänyt, että 8 lukuun lisätään uusi 77 § Tietojensaantioikeus. Tarkastuslautakunnan esittämän 77 §:n 1. momentti tulee lisätä hallintosääntöön. Sen sijaan tarkastuslautakunnan esittämää 77 §:n 2 momenttia ei tule lisätä hallintosääntöön, koska ehdotuksen sanamuoto on laajempi kuin valtuuston 15.5.2017 hyväksymässä konserniohjeessa oleva sanamuoto samasta asiasta.

Hallintosäännön liite 1 sisältää määräykset luottamushenkilöiden palkkioista ja korvauksista.

Liitteen 3 §:ssä olevan kokouspalkkioiden ns kolmen tunnin säännön sanamuotoa tulee selventää. Sääntö rajataan koskemaan vain valtuutettuja. Samoin on syytä tarkentaa, että saman toimielimen saman päivänä tilaisuudet katsotaan kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi.

Liitteen 4 §:ssä on määritelty valtuuston ja kaupunginhallituksen ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vuosipalkkiot. Valtuusto hyväksyi 12.6.2017 hallintosäännön muutoksen, jonka mukaan valtuustossa ja kaupunginhallituksessa on ensimmäinen, toinen ja kolmas varapuheenjohtaja. Luottamushenkilöiden palkkioita ja korvauksia koskevaa liitettä tulee päivittää siten, että 4 §:än valtuuston varapuheenjohtajan vuosipalkkio 3.000 euroa ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 3.000 euroa koskevat kaikkia varapuheenjohtajia.

Liitteen 5 §:ssä olevia vaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan puheenjohtajan palkkioita on syytä korottaa 260 eurosta 300 euroon.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen Tilakeskus Liikelaitos lakkaa kunnallisena liikelaitoksena 1.1.2018 alkaen.

Valtuuston 23.1.2017 hyväksymään ja 12.6.2017 viimeksi muuttamaan hallintosääntöön hyväksytään liitteen mukaiset muutokset 11 §:ään, 15 §:ään, 16 §:ään, 21 §:ään, 22 §:ään, 23 §:ään, 33 §:ään, 36 §:ään, 52 §:ään, 63 §:ään, 65 §:ään, 104 §:ään ja 120 §:ään.

Hallintosääntöön lisätään uusi 77 § Tietojensaantioikeus ja pykälän jälkeen olevien pykälien numerointia muutetaan yhtä suuremmaksi.

Hallintosäännön liitteeseen 1, Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset, hyväksytään liitteen mukaiset muutokset 3 §:ään, 4 §:ään  ja 5:ään.

Valtuuston III varapuheenjohtajan ja kaupunginhallituksen III varapuheenjohtajan vuosipalkkioita koskeva muutos tulee voimaan 1.6.2017. Muut hallintosäännön ja sen litteen muutokset tulevat voimaan 1.1.2018.

Päätös

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen Tilakeskus Liikelaitos lakkaa kunnallisena liikelaitoksena 1.1.2018 alkaen.

Valtuuston 23.1.2017 hyväksymään ja 12.6.2017 viimeksi muuttamaan hallintosääntöön hyväksytään liitteen mukaiset muutokset 11 §:ään, 15 §:ään, 16 §:ään, 21 §:ään, 22 §:ään, 23 §:ään, 33 §:ään, 36 §:ään, 52 §:ään, 63 §:ään, 65 §:ään, 104 §:ään ja 120 §:ään.

Hallintosääntöön lisätään uusi 77 § Tietojensaantioikeus ja pykälän jälkeen olevien pykälien numerointia muutetaan yhtä suuremmaksi.

Hallintosäännön liitteeseen 1, Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset, hyväksytään 4.12.2017 päivitetyn liitteen mukaiset muutokset 3 §:ään, 4 §:ään  ja 5:ään.

Valtuuston III varapuheenjohtajan ja kaupunginhallituksen III varapuheenjohtajan vuosipalkkioita koskeva muutos tulee voimaan 1.6.2017. Muut hallintosäännön ja sen litteen muutokset tulevat voimaan 1.1.2018.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden hallintolakimies Tiina Kyöttilä-Vettenrannalle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Mikko Aaltonen ja Johanna Loukaskorpi poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Mikko Aaltonen palasi kokoukseen.

Keskustelun kuluessa asian esittelijä Juha Yli-Rajala muutti päätösesitystään siten, että liitteen 3 §:ssä olevasta kokouspalkkioiden ns. kolmen tunnin säännöstä luovutaan. Tällä tavalla sääntö saadaan yksinkertaisemmaksi.

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösesityksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Tiedoksi

konsernihallinto-palvelualueet-liikelaitokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)