Kaupunginhallitus, kokous 4.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 684 Pirkanmaan ELY-keskuksen päätös Sikosuon Kirviälänmäen rauhoittamisesta luonnonsuojelualueeksi

TRE:6786/11.01.03/2016

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pasi Halme, Ympäristönsuojelupäällikkö, Pasi.Halme@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunki perustaa luonnonsuojeluohjelman 2012-2020 mukaisesti luonnonsuojelualueen Pappilan Sikosuon Kirviälänmäelle. Alueen laajuus on 1,07 hehtaaria, pääosaksi lehtipuuvaltaista metsää, jossa on mm. runsaasti haapoja. Suojelun tarkoituksena on suojella alueen kasvillisuutta ja hyönteislajistoa. Myös linnusto on runsaslajista (mm. silmälläpidettävä sirittäjä Phylloscopus sibilatrix), lisäksi siellä on tavattu harvinaisia perhosia (mm. silmälläpidettävä pensasmittari Macaria loricaria). Kasvillisuutta edustaa rauhoitettu ja alueellisesti uhanalainen soikkokaksikko (Listera ovata). Lisäksi siellä kasvaa runsaasti harvinaisehkoa jänönsalaattia (Mycelis muralis) ja muita lehtokasveja, kuten mustakonnanmarja (Actaea spicata) ja kyläkellukka (Geum urbanum). Alueen keskellä on kukkula, jossa sijaitsee arkeologinen kohde, joka luokitellaan mahdolliseksi kiinteäksi muinaisjäännökseksi (mj. rek.nro 837010024). Kohde on tulkittu kulttipaikaksi. Kiinteät muinaisjäännökset on rauhoitettu muinaismuistolain nojalla ja niiden luvaton kajoaminen on kielletty. Mikäli paikkaan kohdistuu kajoavia toimenpiteitä, niistä tulee olla etukäteen yhteydessä museoviranomaiseen. Ehdotettavan luonnonsuojelualueen vierestä kulkee vilkas kevyen liikenteen väylä.

Luonnonsuojelualueelle on laadittu rajaus ja rauhoitusmääräykset.

 

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Pasi Halme, Ympäristönsuojelupäällikkö, Pasi.Halme@tampere.fi

Ympäristö- ja rakennusjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle,

että Sikosuon Kirviälänmäen luonnonsuojelualueelle haetaan Pirkanmaan ELY-keskukselta luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 1,07 hehtaarin laajuiselle alueelle luonnonsuojelulain edellyttämällä tavalla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Sikosuon Kirviälänmäen luonnonsuojelualueelle haetaan Pirkanmaan ELY-keskukselta luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 1,07 hehtaarin laajuiselle alueelle luonnonsuojelulain edellyttämällä tavalla.

Kokouskäsittely

Ilkka Sasi teki pöydällepanoehdotuksen, jota Anneli Kivistö kannatti.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Sasin pöydällepanoehdotuksen.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Perustelut

Asia jäi pöydälle 19.12.2016.

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Sikosuon Kirviälänmäen luonnonsuojelualueelle haetaan Pirkanmaan ELY-keskukselta luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 1,07 hehtaarin laajuiselle alueelle luonnonsuojelulain edellyttämällä tavalla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristönsuojeluyksikkö, ympäristösuunnittelija Eeva Punju, puh. 040 806 2184, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 17.11.2017 päätöksellään (PIRELY/10045/2016) rauhoittanut luonnonsuojelualueeksi noin 1,1 hehtaarin määräalan tiloista Pappilan puistomaat RN.o 4:0, Karinmaa RN:o 10.50 ja nimetön RN:o 5569:8. Alue on Tampereen kaupungin omistuksessa ja sen rauhoittamista on esitetty ELY:lle Tampereen kaupunginhallituksen päätöksellä 20.12.2016.

ELY on tehnyt rauhoituspäätöksen luonnonsuojelulain 24 §:n nojalla. Päätökseen on kirjattu alueen rauhoitusmääräykset ja päätöksen liitteenä on alueen rajaus. Alue on lehtipuuvaltaista rehevää kangasmetsää, jossa on runsaasti mm. haapoja. Alueella on runsas hyönteis- ja kasvilajisto. Alueella sijaitsee Sikosuonmäki-niminen arkeologinen kohde, joka luokitellaan kulttuuriperintökohteeksi. Kohde on tulkittu kulttipaikaksi, mutta siitä ei ole löydetty merkkejä kiinteästä muinaisjäännöksestä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös PIRELY/10045/2016 Sikosuon Kirviälänmäen rauhoittamisesta luonnonsuojelulailla merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Jaakko Stenhäll ja Aleksi Jäntti poistuivat kokouksesta.

Tiedoksi

ympäristö- ja rakennusjaosto, Anne J. Tuominen, Timo Koski, Taru Hurme, Eeva Punju

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)