Kaupunginhallitus, kokous 4.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 683 Pirkanmaan kirjoituskilpailun palkintolautakunnan täydentäminen 2018

TRE:8598/00.00.03/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunginkirjasto järjestää vuosittain Pirkanmaan kirjoituskilpailun maakuntakirjastoalueen harrastajakirjoittajille.

Pirkanmaan kirjoituskilpailun palkintolautakuntaan kuuluu neljä jäsentä, joista aina kaksi on vuorollaan erovuorossa. Erovuorossa ovat kirjailija Tiina Lehikoinen ja tutkija, kirjailija Markku Soikkeli. Heidän tilalleen vuoden 2018 palkintolautakuntaan ehdotetaan kirjailija Katja Kaukosta ja runoilija Arto Lappia. Palkintolautakunnan muut jäsenet ovat kirjailija Anneli Kanto ja toimittaja Matti Kuusela.

Pirkanmaan kirjoituskilpailun palkintolautakunnan jäsenet lukevat ja arvioivat kilpailuun vuosittain saapuvat noin 300 novellia ja runovalikoimaa. Jäsenet antavat lyhyet lausunnot parhaimmista teksteistä palkinnon saajien nimeämiseksi. Palkintolautakunta on myös lupautunut antamaan suullista palautetta kilpailun osanottajille kilpailun jälkeen.

Hallintosäännön liitteen 1 mukaan toimielinten puheenjohtajalle sekä jäsenelle mahdollisesti maksettavan työmäärään perustuvan kertapalkkion määrää kaupunginhallitus.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Pirkanmaan kirjoituskilpailun palkintolautakuntaan vuodelle 2018 nimetään kahden erovuorossa olevan jäsenen tilalle kirjailija Katja Kaukonen ja runoilija Arto Lappi.

Pirkanmaan kirjoituskilpailun palkintolautakunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkion, 180 euroa/kokous, lisäksi hallintosäännön liitteen 1, § 4:n mukaisesti työmäärään perustuva 350 euron suurinen kertapalkkio. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Katja Kaukonen, Arto Lappi, Lauri Savisaari, Pirkko Lindberg, Emma Salmi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.