Kaupunginhallitus, kokous 4.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 678 Yleiskaavoituksen työohjelma 2017-2021

TRE:8186/10.02.03/2017

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Tampere laatii kaupunkistrategian mukaista valtuustokausittain päivittyvää yleiskaavaa. Tampereen kaupunginvaltuuston 13.11.2017 hyväksymä kaupunkistrategia ulottuu vuoteen 2030 sisältäen kaupungin kehittämisen pitkän aikavälin tavoitteet ja valtuustokauden tavoitteet mittareineen.

Tulevaisuus on kaupunkien. Erityisesti suurten kaupunkien rooli vahvistuu kansallisesti ja kansainvälisesti. Tampere on hyötynyt kaupungistumiskehityksestä monella tapaa ja tavoittelee jatkossa yhä suurempaa kasvua – kestävällä ja inhimillisellä tavalla. Tampere haluaa olla vuoteen 2030 mennessä 300.000 asukkaan viihtyisä ja elävä kaupunki, Suomen toinen metropoli. Tampereen vahvuus on sujuva arki elämysten keskellä.

Ajantasainen yleiskaava on väline toiminallisesti tasapainoisen ja laadukkaan kaupunkirakenteen kehittämiseksi. Kantakaupungin eri alueilla tapahtuvaa kehitystä ja muutosta on tarkoituksenmukaista ohjata osana kehittyvää ja täydentyvää kaupunkia. Ajantasaisen yleiskaavan ylläpitäminen tarkoittaa selvitys- ja tilastoaineistojen ylläpitoa sekä yhdyskuntarakenteessa tavoitellun ja toteutuneen muutoksen seurantaa. Maankäyttöä koskevan tiedon satavuuden parantaminen sekä eri osapuolta syntyvän tiedon tallentaminen on osa päivittyvää yleiskaavaa. Valtuustokauden aikana yleiskaavan laadinta työstetään jatkuvasti kehittyväksi tietomalliksi.

Tampereen kaupunkistrategian keskeiset sisällöt jakaantuvat neljään strategiseen painopisteeseen: yhdessä tekevä ja inhimillinen, koulutuksen ja osaamisen kärjessä, luova ja innovatiivinen sekä urbaani ja kestävästi kasvava. Strategian päämääristä valtuustokauden yleiskaavatyötä ohjaa vahvimmin Urbaanin ja kestävän kasvun tavoitteet. Kantakaupungin lisäksi valtuustokauden aikana on tarkoituksenmukaista ratkaista Pohjois-Tampereen maankäyttökysymyksiä maankäyttö- ja rakennuslain muutosten mutta myös mm. Teiskon matkailun kehittämisen näkökulmasta.

Strategian mukaisesti kaupungin tavoitteena on kasvaa vuosittain keskimäärin noin 3.000 uudella asukkaalla. Valtuustokauden aikana kantakaupungin alueelle laadittavassa yleiskaavassa kasvutavoite sovitetaan yhteen maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen, talouden ja investointien näkökulmista ja kokonaisuutena. Kantakaupungissa kasvu tarkoittaa yhdyskuntarakenteen tiivistämistä ja kasvun suuntaamista ensisijaisesti joukkoliikennevyöhykkeelle ja aluekeskuksiin. Raitiotietä kehitetään kaupungin liikennejärjestelmän runkona.

Yleiskaava varmistaa myös osaltaan strategian tavoitteen 'Tampere on hiilineutraali vuonna 2030'. Yhdyskuntarakenteen energiatehokkuus paranee yhdyskuntarakennetta eheyttämällä, siirtymällä käyttämään uusiutuvia energiamuotoja, suosimalla kestävän liikkumisen ratkaisuja sekä säilyttämällä riittävä viherverkosto ja metsäalueet. Kasvavassa kaupungissa laadukkaiden ja monipuolisten viheralueiden ja -verkostojen sekä vesistöjen kestävä hyödyntäminen vahvistaa hiilineutraalisuus tavoitteen lisäksi kaupunkilaisten viihtyisyyttä ja kaupungin vetovoimaa.

Pohjois-Tampereen strategisessa yleiskaavassa määritetään asumisen ja elinkeinoelämän kehittämistavat sekä painopistealueet. Palvelujen säilyttäminen ja saavutettavuus, matkailun kehittäminen sekä vesihuollon tulevat linjaukset ovat tärkeä osa alueen suunnittelua. Pohjois-Tampereen vahvana keskittymänä yleiskaavoituksessa valmistellaan yleissuunnitelma Kämmenniemen alueelle. Siinä tutkitaan palvelutaajaman mahdollisia laajenemissuuntia tulevaisuuden tarpeita varten.

Yleiskaavatyöt Kantakaupungin ja Pohjois-Tampereen osalta käynnistyvät alkuvuodesta 2018. Molempien yleiskaavojen osalta kuntalaisten ja sidosryhmien osallistuminen toteutetaan erilaisina asukas- ja työpajatilaisuuksina kaavatöiden aloitus-, valmistelu- ja ehdotusvaiheissa. Yleiskaavat valmistuvat hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2020 loppuun mennessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Yleiskaavoituksen työohjelma vuosille 2017 - 2021 hyväksytään.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle, yleiskaavapäällikkö Pia Hastiolle, suunnittelujohtaja Taru Hurmeelle sekä asemakaavapäällikkö Elina Karppiselle pykälien 668-669 ajaksi. He saapuivat kokoukseen tämän asian käsittelyn alkaessa.

Iiris Suomela poistui kokouksesta.

Asian käsittelyn kuluessa puheenjohtaja ehdotti, että asia jätetään pöydälle.

Kaupunginhallitus päätti jättää asian yksimielisesti pöydälle.

Valmistelijan yhteystiedot

Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio, puh. 040 801 6917, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asia jäi pöydälle 27.11.2017 kokouksessa.

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Yleiskaavoituksen työohjelma vuosille 2017 - 2021 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden tässä kokouksessa johtaja Mikko Nurmiselle, suunnittelujohtaja Taru Hurmeelle ja asemakaavapäällikkö Elina Karppiselle. He saapuivat kokoukseen tämän asian käsittelyn alkaessa.

Tiedoksi

Taru Hurme, Elina Karppinen, Ari Vandell, Mika Periviita, Kaisu Anttonen, Ville-Mikael Tuominen, Leena Viitasaari

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)