Kaupunginhallitus, kokous 5.8.2019

§ 316 Asemakaava nro 8583, XV (Tammela), Tammelan puistokatu 20, täydennysrakentaminen

TRE:499/10.02.01/2017

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

ASEMAKAAVAN KESKEINEN SISÄLTÖ
Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan tontin täydennysrakentaminen. Tapionkadun ja Pinninkadun kulmaan rakennetaan 4–9-kerroksinen asuinrakennus ja nykyistä asuinrakennusta korotetaan Tammelan puistokadun varrella. Uudelle ja nykyiselle asuinrakennukselle muodostetaan omat tontit, jotka merkitään asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL). Pysäköinti järjestetään pääosin tonttien pysäköintikellareissa. Yhteiset oleskelupihat sijoittuvat sisäpihalle ja kattotasolle. Asemakaava mahdollistaa liittymän avaamisen Tapionkadulta Tammelan puistokadulle.

RAKENNUSOIKEUDEN MUUTOS
Suunnittelualueen kokonaiskerrosala on 7330 k-m2. AL-korttelialueen tehokkuus on e=3,13 ja koko suunnittelualueen tehokkuus e=2,39. Rakennusoikeus kasvaa 4054 k-m2.

ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN
Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.

KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA LUONNE
Kaava-alue sijaitsee Tammelan (XV) kaupunginosassa Tampereen keskustassa osoitteessa Tammelan puistokatu 20 / Kullervonkatu 9 / Tapionkatu 10. Asemakaavan muutos koskee tonttia nro 259-4 sekä Tapionkadun katualuetta. Tontin pinta-ala on 2340 m2 ja katualueen 724 m2. Korttelin lähiympäristö on Tammelalle tyypillistä avointa kaupunkirakennetta pysäköintialueineen ja jalankulkuraitteineen. Tontilla nro 4 sijaitsee 1971 rakennettu 8-kerroksinen asuinkerrostalo Tammelan puistokadun varrella sekä yksikerroksinen liikerakennus Kullervonkadun varrella. Tontin pohjoisosassa on pysäköintiä ja istutuksia.

ASEMAKAAVAN TAVOITTEET
Kaavamuutoksen hakijoiden tavoitteena on rakentaa tontin pohjoisosaan uusi asuinrakennus sekä korottaa nykyistä asuinrakennusta Tammelan puistokadun varrella. Kaupungin tavoitteena on lisätä asumista keskustaan. Täydennysrakentamisen yhteydessä pihat suunnitellaan vihreämmiksi ja pysäköinti sijoitetaan ensisijaisesti maan alle. Kadun varren ensimmäisessä kerroksessa säilyy liiketilaa. Hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset selvitetään ja alueen erityiset kaupunkikuvalliset ja kulttuuriympäristön arvot huomioidaan suunnittelussa. Tapionkadulla tutkitaan mahdollisuutta avata suuntaisliittymä Tammelan puistokadulle.

ASEMAKAAVAPROSESSIN VAIHEET
Asemakaava laaditaan tontin omistajan Asunto Oy Tammelan puistokatu 20:n aloitteesta.

Aloitusvaihe
Kaavahanke tuli vireille 1.6.2017, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) kuulutettiin nähtäville 1.–22.6.2017. Suunnitelmia esiteltiin Galleria Nottbeckissa 12.6.2017. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin neljä viranomaisten kommenttia ja yksi mielipide.

Pirkanmaan ELY-keskus totesi, ettei asemakaavasta ole tarpeen järjestää viranomaisneuvottelua. Täydennysrakennushankkeiden asemakaavoilla ei tulisi rajoittaa viereisten kiinteistöjen vastaavaa rakentamista. Viitesuunnitelmissa osoitettu asuinkerrostalo vaikuttaa pohjoispuolisen tontin 260-1 täydennysrakentamismahdollisuuksiin, joten suunnitelmaa olisi toivottavaa kehittää. Kaavassa tulee varmistaa riittävät tonttikohtaiset ulko-oleskelu- ja leikkialueet. Pirkanmaan maakuntamuseon mukaan täydennysrakentaminen on lähtökohtaisesti mahdollista. Asemakaavaan tulee liittää riittävät selvitykset alueen rakennetusta kulttuuriympäristöstä vaikutusten arvioimiseksi. Tampereen Sähköverkko Oy totesi, että kaavan tulee mahdollistaa muuntamon rakentaminen kaava‐alueelle. Viheralueet ja hulevedet -yksikkö kommentoi, että hulevesisuunnitelman tarve arvioidaan kaavatyön edetessä. Tampereen polkupyöräilijät ry ei pidä polkupyöräpysäköinnin mitoitusta riittävänä.

Asemakaavaa varten laadittiin rakennetun kulttuuriympäristön selvitys ja meluselvitys. Saadun palautteen perusteella tontin pohjoisosan rakennusmassaa madallettiin, pihasuunnittelua tarkennettiin ja kortteliin mahdollistetaan muuntamon rakentaminen.

Valmisteluvaihe
Asemakaavan valmisteluaineisto kuulutettiin nähtäville 9.–30.11.2017 ja suunnitelmia esiteltiin yleisötilaisuudessa 23.11.2017 Pohjolan palvelukeskuksessa. Valmisteluaineistosta saatiin neljä viranomaisten lausuntoa.

Pirkanmaan ELY-keskus totesi, että asemakaava toteuttaa ylemmäntasoisten kaavojen ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia täydennysrakentamisen tavoitteita. Kaavassa on annettu tarpeellisia melua, ilmanlaatua ja hulevesiä koskevia määräyksiä ja kaupunkikuvalliset kysymykset on riittävästi huomioitu. Kaavassa on ulko-oleskelualueiden riittävyyteen ja käytettävyyteen liittyviä täsmennystarpeita. Asuntojen valoisuuteen ja ulko-oleskelualueiden riittävyyteen liittyvä mitoitus olisi hyvä lähtökohta täydennysrakentamisen vaihtoehtoja muodostettaessa. Pirkanmaan maakuntamuseo totesi, että tontin asuin-liiketalon kaupunkikuvallinen merkitys on suuri ja matala liikesiipi tuo ilmavuutta kaupunkikuvaan. Suunnitelmien mukainen täydennysrakentaminen on mahdollista, mutta suunnitelmia tulee kehittää arkkitehtonisesti: korotuksen suunnitteluun ja uudisosan liittymiseen 1950-luvun asuinkerrostaloon tulee kiinnittää erityistä huomiota. Viheralueet ja hulevedet -yksikkö huomautti, että kansipihan suunnittelussa on huomioitava myös kasvillisuuden paino ja sen vaatimukset rakenteille. Ympäristönsuojelu esitti hulevesimääräyksen tarkentamista sekä toivoi, että leikkialueiden sijainti ja laatu esitetään tarkemmin.

Suunnitelmia käsiteltiin kaupunkikuvatoimikunnassa 9.1.2018 ja 30.1.3018. Kaupunkikuvatoimikunta antoi ohjeita jatkosuunnitteluun.

Saadun palautteen perusteella uudisrakennuksen massaa sovitettiin kortteliin paremmin madaltamalla pohjoista rakennusosaa nelikerroksiseksi. Samalla Pinninkadun varren rakennusosaa korotettiin osin 9-kerroksisesta kokonaan 9-kerroksiseksi. Kaavaan lisättiin määräys, jonka mukaan uudisrakennusten sopeutumiseen kaupunginosakokonaisuuteen ja katukuvaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tammelan puistokadun varren korotus tulee toteuttaa sisäänvedettynä. Kansipihoja ja hulevesiä koskevia määräyksiä täsmennettiin. Meluselvitys päivitettiin, ulko-oleskelualueiden laajuustiedot lisättiin selostukseen ja tontilta laadittiin varjotarkastelu eri vuodenaikoina.

Kiinteistötoimella ei ole asemakaavallista huomautettavaa. MRL 91b §:n tarkoittama maankäyttösopimus tulee tehtäväksi ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä. Asemakaavalla ei ole merkittäviä yritysvaikutuksia.

Asemakaavaehdotuksesta pyydetään lausunto Pirkanmaan ELY-keskukselta ja Pirkanmaan maakuntamuseolta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8583 (6.11.2017 päivätty ja 3.4.2018 tarkistettu) hyväksytään asetettavaksi nähtäville ja esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 19.4.–21.5.2018 ja siitä pyydettiin Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Pirkanmaan maakuntamuseon lausunnot. Ehdotuksesta saatiin yksi viranomaislausunto eikä yhtään muistutusta.

Pirkanmaan ELY-keskus otti kantaa asemakaavan ulko-oleskelutilojen riittävyyteen. Lausunto ei aiheuttanut muutoksia asemakaavaan. Hulevesiä koskevaa yleismääräystä täsmennettiin ja kaavaselostukseen täydennettiin ehdotuksen nähtävilläoloa käsittelevät kohdat. Lausunto ja kaupungin vastine siihen ovat asemakaavan liitteenä.

Maankäyttösopimus laaditaan ennen kaavaehdotuksen käsittelyä kaupunginhallituksessa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

6.11.2017 päivätty sekä 3.4.2018 ja 4.6.2018 tarkistettu asemakaavaehdotus nro 8583 hyväksytään ja

esitetään kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti Anna Hyyppä, puh. 040 800 7905, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan tontin täydennysrakentaminen. Tapionkadun ja Pinninkadun kulmaan rakennetaan 4–9-kerroksinen asuinrakennus ja nykyistä asuinrakennusta korotetaan. Uudelle ja nykyiselle asuinrakennukselle muodostetaan omat tontit. Rakennusoikeus on yhteensä 7.330 kerrosalaneliömetriä (k-m2), josta uutta rakennusoikeutta 4.054 k-m2.

Asemakaavamuutokseen nro 8583 liittyvä maankäyttösopimus on hyväksytty asunto- ja kiinteistölautakunnan kokouksessa 19.6.2019 § 95. Maankäyttösopimuksessa on otettu huomioon täydennysrakentamisen kannustimet.

Pirkanmaan maakuntamuseon 7.6.2018 saapunut lausunto on erillisenä liitteenä kuten yhdyskuntalautakunnan pöytäkirjassa 12.6.2018.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Asemakaava nro 8583 (päivätty 6.11.2017 sekä tarkistettu 3.4.2018 ja 4.6.2018) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Anna Hyyppä, Juha-Matti Ala-Laurila, kuulutus, Sirpa Lehtonen, Terhi Peltoniemi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)