Kaupunginhallitus, kokous 5.8.2019

§ 319 Kaupunginhallituksen edustajan nimeäminen yhdyskuntalautakunnan alueelliseen ympäristöterveydenhuollon jaostoon toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021

TRE:1136/00.00.03/2019

Valmistelija

 • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 127 §:n mukaan kaupunginhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kaupunginhallituksen varajäsen.

Kaupunginhallitus nimesi 3.6.2019 edustajansa toimielimiin toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 seuraavasti:

 • sosiaali- ja terveyslautakuntaan Merve Caglayan
 • sivistys- ja kulttuurilautakuntaan Leena Rauhala
 • elinvoima- ja osaamislautakuntaan Ari Wigelius
 • asunto- ja kiinteistölautakuntaan Ilkka Sasi
 • yhdyskuntalautakuntaan Kirsi-Maarit Asplund
 • yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaostoon Kirsi-Maarit Asplund
 • alueelliseen jätehuoltolautakuntaan Anne Liimola
 • Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan Inna Rokosa
 • Sara Hildénin taidemuseon johtokuntaan Irja Tulonen
 • Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokuntaan Juhana Suoniemi
 • Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokuntaan Olga Haapa-aho
 • Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokuntaan Jouni Markkanen. 
    

Yhdyskuntalautakunnan alueelliseen ympäristöterveydenhuollon jaostoon edustaja jäi valitsematta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Yhdyskuntalautakunnan alueelliseen ympäristöterveydenhuollon jaostoon nimetään kaupunginhallituksen edustaja toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021.

Päätös

Yhdyskuntalautakunnan alueelliseen ympäristöterveydenhuollon jaostoon nimettiin Kalle Kiili kaupunginhallituksen edustajaksi toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021.

Kokouskäsittely

Asian käsittelyn kuluessa Jaakko Stenhäll ehdotti, että kaupunginhallituksen edustajaksi yhdyskuntalautakunnan alueelliseen ympäristöterveydenhuollon jaostoon nimetään Kalle Kiili. Pekka Salmi kannatti ehdotusta.

Puheenjohtaja tiedusteli Stenhällin ehdotuksen saamaa kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

 

Tiedoksi

Valittu, Luottamushenkilömuutokset, Palkat1

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.