Kaupunginhallitus, kokous 5.8.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 313 MAL3-seurantaraportti vuodelta 2018

TRE:4583/00.01.07/2019

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Mikko Nurminen, puh. 040 801 2665, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

MAL3-sopimus allekirjoitettiin kuntien ja valtion välillä kesäkuussa 2016. Sopimus sisältää 27 sopimuskohtaa, joiden pohjalta on laadittu osapuolten hyväksymä vastuunjako- ja ohjelmointitaulukko. Vuoden 2018 seuranta on tehty vastuunjakotaulukon mukaisesti.

Maankäyttö ja asuminen -työryhmä (Masto) ja liikennejärjestelmätyöryhmä (Lj) ovat omalta osaltaan käsitelleet MAL-seurantaraportin luonnosta vuoden 2018 toteuman osalta kokouksessaan 2.5.2019. Seututoimisto on vastannut raporttiluonnoksen kokoamisesta. Tietojen toimittamisesta ovat vastanneet kunnat ja muut sopijaosapuolet siltä osin kun tietoja ei ole saatu kerättyä automaattisesti. MAL3-sopimuksen seurantakokous vuoden 2018 osalta pidettiin valtio-osapuolen kanssa tulevan MAL-sopimuksen neuvottelujen yhteydessä 23.5.2019. Kokouksessa valtio-osapuoli totesi, että MAL-sopimus on etenemässä pääosin tavoitteiden mukaisesti. Tampereen kaupunkiseudun seutuhallitus hyväksyi osaltaan MAL3-sopimuksen vuoden 2018 seurantaraportin 26.6.2019 ja lähetti sen jäsenkuntien kunnanhallitusten käsiteltäväksi.

Tiivistelmä sopimuksen seurannasta

Pääosa vuodelle 2018 ohjelmoiduista maankäytön ja asumisen toimenpiteistä on toteutunut tavoitellusti. Huomioina MAL-kaudesta nousevat:

1. Kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon tasaisuus seudun eri osissa,

2. Asuntorakentamisalueiden luovutus valtiolta kunnille sekä

3. Yleiskaavoitus seudun länsiosissa.

Kestävän liikkumisen edellytykset ovat sopimuskaudella parantuneet: Liityntäpysäköintiin, joukkoliikenteeseen ja kävelyyn sekä pyöräilyyn liittyvät infrahankkeet edistyvät seudulla. Kuitenkaan kaikkien suunniteltujen MAL-hankkeiden toteuttaminen ei ole mahdollista nousseiden kustannusten ja valtion osallistumisedellytysten vuoksi. Hankkeita on priorisoitu seutuyhteistyössä.

Digitalisaation, teknologiaratkaisujen ja liikkumisenpalvelujen seudullisen ja järjestelmätason toimenpiteiden kirkastamista ja jalkauttamista tulee parantaa. Junaliikenteen kehittämiseksi on tehty monipuolisia toimia, mutta isoa kuvaa ja etenemisjärjestystä tulee selkeyttää. Lähijunaliikenteen kehittämiseksi valmisteltiin loppuvuodesta nopealla tahdilla aluejunaliikenteen pilotti. Tampere-Riihimäki tarveselvitys on valmis ja pääradan operointia koskeva selvitys on käynnistetty. Pääradan kehittämiseksi vuoden 2019 budjettiin on sisällytetty suunnittelun käynnistämisraha. Lisäksi on valmisteltu radan kehittämistä hankeyhtiömallilla.

Maakuntauudistukseen liittyen alueilla on pohdittu, mikä taho ottaa joukkoliikennetehtävät hoitaakseen. Monet juna- ja joukkoliikenteeseen liittyvät teemat ovat edenneet tästä vuonna 2019.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

MAL3-sopimuksen seurantaraportti vuodelta 2018 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Teppo Rantaselle, johtaja Mikko Nurmiselle sekä kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmille. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Johanna Loukaskorpi saapui kokoukseen keskustelun kuluessa.

Tiedoksi

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Mikko Nurminen, Reija Linnamaa

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)