Kaupunginhallitus, kokous 5.8.2019

§ 324 Valtuustoaloite pysäköintimaksuvyöhykkeitä ei tule laajentaa eikä pysäköintimaksuja korottaa - Lassi Kaleva ym.

TRE:8293/02.00.01/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Vandell Ari, Suunnittelupäällikkö, Ari.Vandell@tampere.fi

Perustelut

Lassi Kaleva ja neljä muuta valtuutettua tekivät 17.12.2018 valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että katupysäköinnin maksuvyöhykkeitä ei laajenneta eikä pysäköintimaksujen hintoja tarkisteta ylöspäin eikä sunnuntaipysäköintiä muuteta maksulliseksi.

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 20.8.2018 vuoden 2019 talousarviokehystä ja päätti mm. seuraavaa: ”Toimintayksiköiden tulee talousarviovalmistelussaan noudattaa talouden tasapainottamisohjelmaa ja sisällyttää lisäksi liitteenä esitetyt uudet ja vuodelta 2020 aikaistetut tasapainottamistoimenpiteet vuoden 2019 talousarvioesityksiin”. Talousohjelman vuodelle 2020 suunniteltujen toimenpiteiden aikaistamiseen vuodelle 2019 sisältyi Yhdyskuntalautakunnan esityksenä toimenpide ”Pysäköintimaksujen korottaminen ja maksullisten alueiden laajentaminen” tavoitteena lisätä tuloja 200 000 €. Toimenpide-esitykseen on liitetty lisätietona ”Vaikutukset keskustan vetovoimaan. Nykyiset pysäköintimaksutulot n. 6 milj.euroa (=korotus +5 % ottaen huomioon kysynnän laskun). Taksojen korottamispäätökset tehtävä syksyllä 2018”. Kehykseen esitetyt tasapainottamisohjelman vaihtoehtoina olleet sekä uudet esitykset sisälsivät yhdyskuntalautakunnan esittämän toimenpiteen ”Pysäköintimaksujen korottaminen ja maksullisten alueiden laajentaminen” tavoitteena lisätä tuloja 200 000 €. Kaupunginhallituksen päätös tarkoitti, että pysäköintimaksuja korottamalla ja maksullisia alueita laajentamalla tulee lisätä pysäköintituloja vuonna 2019 yhteensä 400 000 €.

Syksyllä 2018 valmisteltiin liikennejärjestelmän suunnitteluyksikössä yhdyskuntalautakunnalle esitys, jossa pysäköintitulon lisäystavoite pyrittiin kattamaan lukuisilla eri keinoilla yksittäistä maksua kohtuuttomasti korottamatta ja pysäköintipolitiikan mukaisesti pysäköintiä kehittäen. Pysäköintitulon lisääntymistä arvioitiin saatavan mm. korottamalla kadunvarsipysäköinnin yksikköhintoja vyöhykkeillä 2 ja 3, tarkistamalla maksuvyöhykkeen 1 aluerajausta, ottamalla käyttöön pysäköintimaksu sunnuntaisin vyöhykkeellä 1 ja korottamalla pysäköintilupien hintoja. Tarkastelun aikana ei pidetty toteuttamiskelpoisena vielä vuoden 2019 aikana esim. maksullisen pysäköintiajan pidentämistä, uusien maksullisten alueiden perustamista aluekeskuksiin, keskustan nykyisen maksullisen pysäköintivyöhykkeen laajentamista tai uusia asukas- ja yrityspysäköintilupa-alueita. Tulevina vuosina näiden lisäksi voidaan hankkia lisätuloja myös avaamalla kaupungin omistuksessa olevia pysäköintialueita yksityishenkilöiden tai yritysten pysäköintikäyttöön iltaisin, öisin ja viikonloppuisin tai tapahtumien aikaan. Pysäköintituloja puolestaan pienentävät keskustan kadunvarsipysäköintipaikkojen määrän vähentyminen ja mahdolliset ilmaispysäköintikampanjat tai vähäpäästöisten autojen maksualennukset.

Raitiotien rakentamisaikainen haitta keskustan liiketoiminnalle ja vetovoimalle huomioitiin tarkastelussa siten, että vyöhykkeellä 1 arkipäivien pysäköintimaksuihin ei esitetty korotuksia ja sunnuntaimaksuksi esitettiin 50 % arkipäivän hinnasta ja maksullinen aika rajattiin klo 12-18 väliseen aikaan. Keskustan liiketoiminnalle keskeistä on, että vapaita pysäköintipaikkoja lyhytaikaiseen pysäköintitarpeeseen on tarjolla. Kadunvarsipysäköintipaikat ovat olleet sunnuntaisin varsin käytettyjä, joten paikan löytäminen on ollut hankalaa. Lisäksi pysäköinninvalvonnan kokemuksen mukaan sunnuntaisin pysäköidään huomattavasti arkipäiviä useammin kielletyille paikoille esim. suojatien eteen mahdollisesti olettaen, ettei sunnuntaisin valvota pysäköintiä lainkaan. Sunnuntain maksullisuudella parannetaan kadunvarsipysäköinnin saatavuutta ja vähennetään väärinpysäköinnin aiheuttamia turvallisuusongelmia. Pysäköintilaitoksissa on käytössä samat taksat kaikkina viikonpäivinä.

Yhdyskuntalautakunta päätti kadunvarsipysäköintimaksujen, maksuvyöhykkeiden ja pysäköintilupien hintojen tarkistamisesta 29.1.2019. Esityksenä oli vyöhykkeen 1 laajentaminen kattamaan koko keskustan kehän sisäpuolinen alue Nalkalaa lukuun ottamatta. Yhdyskuntalautakunta päätti rajata vyöhykkeen 1 läntisestä laajennusosasta pois Satamakadun sekä Ratinan stadionin pohjoispuolella oleva pysäköintialueen yhteensä noin 40 % alkuperäisestä esityksestä. Päätöksen mukaisilla toimenpiteillä arvioidaan saatavan pysäköintituloja noin 450 000 € enemmän kuin ilman korotuksia. Pysäköintitulojen määrä on viime vuosina vähentynyt merkittävästi mm. pysäköinnin siirtyessä pysäköintipolitiikan mukaisesti laitoksiin ja keskustaan suuntautuvissa matkoissa joukkoliikenteen ja pyöräilyn kasvattaessa suosiotaan. Korotuksilla mahdollistetaan pysäköintitulojen palautuminen noin vuoden 2017 tasolle. Päätös on toimeenpantu 29.5.2019.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Lassi Kalevan ym:n valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Ari Vandell, puh. 040 564 4518, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Lassi Kalevan ym. valtuustoaloite ja siihen annettu yhdyskuntalautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lassi Kaleva, Ari Vandell, Katja Seimelä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)