Kaupunginhallitus, kokous 5.8.2019

§ 321 Valtuustoaloite yhtiöiden hallituspaikkojen täyttämiseksi avoimen haun perusteella - Kalle Kiili

TRE:6924/00.00.01/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja, Arto.Vuojolainen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuutettu Kalle Kiili on jättänyt valtuustoaloitteen, jossa hän esittää Tampereen kaupungin tytäryhtiöiden hallituspaikkojen täyttämistä avoimen haun perusteella.

Valtuuston vuonna 2017 hyväksymien omistajaohjauksen periaatteiden mukaan kaupunkikonsernin omistajaohjauksesta ja konserninvalvonnan järjestämisestä vastaavaan konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, konsernijaosto, pormestari ja konsernijohtaja. Kaupunginhallituksen konsernijaosto vastaa konsernirakenteen strategisesta kehittämisestä, omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan täytäntöönpanosta sekä liikelaitosten, tytäryhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden seurannasta.

Omistajaohjauksen näkökulmasta hallitusvalinta on yksi merkittävimmistä yksittäisistä toimenpiteistä, koska hallitus on keskeisin omistajan asettamien tavoitteiden toteuttaja. Konsernijaoston tehtävänä on päättää kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden hallituksiin. Konsernijaosto nimeää ehdokkaat, mutta esimerkiksi tytär- ja osakkuusyhtiöissä kunkin yhtiön yhtiökokous tekee varsinaiset valinnat.

Henkilövalintoja valmistellaan konsernihallinnon omistajaohjausyksikössä. Yksikkö on jo vuosia tehnyt yhteistyötä muun muassa Boardman-osaamisverkoston ja Hallituspartnerit ry:n kanssa osaavien jäsenten löytämiseksi Tampereen kaupungin konserniyhteisöihin. Nykyisissä Tampereen kaupungin konserniyhteisöjen hallituksissa on useita näiden yhteistyöverkostojen kautta tulleita jäseniä. Myös kevään 2019 hallitusvalintoja varten löytyi uusia yritysten johtotehtävissä ansioituneita henkilöitä, jotka osoittivat kiinnostuksensa Tampereen kaupungin konserniyhteisöjen hallitustyöskentelyyn.  

Hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja toimialan tuntemus. Myös yhteisön tilanne ja kehitysvaihe saattavat vaatia hallituksen jäseniltä erityisosaamista.

Kuntalaki (2015, § 47) edellyttää, että yhteisö- ja jäsenkohtaisesti arvioidaan etukäteen hallituksen kokoonpanoa ja sen toimivuutta. Tähän liittyen omistajaohjausyksikkö on kerännyt tammi- ja helmikuussa osaamistietoja sekä nykyisiltä kaupungin tytäryhteisöjen hallitusten jäseniltä että ehdolle asetettavilta henkilöiltä.

Tampereen kaupungilla on tytär- ja osakkuusyhtiöissä sekä säätiöissä noin 165 hallituspaikkaa. Vuosittainen avoin haku esimerkiksi lehti-ilmoituksen tai sähköisen rekrytointipalvelun kautta olisi kaoottinen prosessi. Se vaatisi merkittäviä resursseja hakemusten käsittelyyn, haastatteluihin ja osaamisten arviointiin. Siksi nykyinen asteittainen uudistumisen tie on hallitumpi ja kustannustehokkaampi tapa toimia.

Kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen hallitustyöskentelystä kiinnostuneiden henkilöiden kannattaa olla aktiivisia ja hakeutua esimerkiksi Boardmanin tai Hallituspartnereiden toimintaan ja pyrkiä näiden kanavien kautta kaupungin konserniyhteisöjen hallituksiin. Myös kaupungin omistajaohjausyksikköön voi olla suoraan yhteydessä. Hallitusvalintojen seuraavana kehitysaskeleena voisi olla esimerkiksi erillinen hallituksen nimitysvaliokunta Tampereen keskeisiin tytäryhtiöihin, kuten Tampereen Sähkölaitokseen, Särkänniemeen ja Finnparkiin. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Valtuutettu Kalle Kiilin aloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Kalle Kiilin valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kalle Kiili, Arto Vuojolainen, Sami Suojanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)