Kaupunginhallitus, kokous 7.10.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 434 Eron myöntäminen apulaispormestarille kaupunginhallituksen konsernijaostosta sekä täydennysvaali

TRE:6008/00.00.03/2019

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Jaakko Stenhäll on pyytänyt eroa kaupunginhallituksen ja konsernijaoston jäsenyydestä tultuaan valituksi elinvoima- ja osaamislautakunnan sekä asunto- ja kiinteistölautakunnan apulaispormestariksi.

Kuntalain 70 §:n mukaan eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Hallintosäännön 8 §:n mukaan konsernijaoston jäsenet valitsee kaupunginhallitus. Kaupunginhallituksen jäsenyyden osalta asiasta päättää valtuusto.

Kuntalain 30 §:n mukaan jaostoihin sovelletaan, mitä asianomaisesta toimielimestä säädetään. Vaalikelpoisuudesta kunnanhallitukseen säädetään kuntalain 73 §:ssä seuraavaa:

"Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Tätä kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä."

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Konsernijaoston uudeksi jäseneksi voidaan valita joko mies tai nainen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Jaakko Stenhällille myönnetään ero kaupunginhallituksen konsernijaostosta.

Kaupunginhallituksen konsernijaostoon valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Jaakko Stenhällille myönnettiin ero kaupunginhallituksen konsernijaostosta.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen valinnan osalta asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Asian käsittelyn kuluessa Jaakko Mustakallio ehdotti, että Jaakko Stenhällille myönnetään ero kaupunginhallituksen konsernijaostosta ja että konsernijaoston jäsenen valinnan osalta asia jätetään pöydälle.

Puheenjohtaja tiedusteli Mustakallion ehdotuksen saamaa kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

 

Tiedoksi

Valittu, Jaakko Stenhäll, Luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)