Kaupunginhallitus, kokous 7.10.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 432 Kaupunginhallituksen vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessaan vuodelta 2018 esittämiin huomioihin

TRE:7973/02.02.01/2018

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Tarkastuslautakunnan on kuntalain 121 §:n mukaan valmisteltava kaupunginvaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Kaupunginhallitus on antanut vuoden 2018 tilinpäätöksessä selvityksen valtuuston talousarviossa asettamien tavoitteiden toteutumisesta.

Kaupungin hallintosäännön 76 §:n  5 kohdan mukaan tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksessa valtuustolle arvionsa valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Viitala Erja-Riitta, Kaupunginreviisori, Erja.Viitala@tampere.fi

Tampereen kaupungin vuoden 2018 arviointikertomus hyväksytään ja allekirjoitetaan. Tarkastustoimi oikeutetaan tekemään arviointikertomukseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia. Tampereen kaupungin vuoden 2018 arviointikertomus liitetään tilinpäätöksen tarkastusasiakirjaksi.

Esitetään kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto velvoittaa kaupunginhallitusta ja lautakuntia ryhtymään toimiin arviointikertomuksessa esitettyjen huomioiden johdosta sekä raportoimaan näistä valtuustolle lokakuun 2019 loppuun mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

Tarkastuslautakunta on valmistellut arviointikertomusta useissa kokouksissaan. Esteelliset henkilöt ovat poistuneet kokouksesta seuraavasti: Esa Kanerva käsiteltäessä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n, Tampereen Vesi Liikelaitoksen, Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n ja omistajaohjauksen asioita. Auli Korhonen käsiteltäesssä Tampereen Särkänniemi Oy:n ja omistajaohjauksen asioita. Peter Löfberg käsiteltäessä Tampereen Sähkölaitos Oy:n, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n ja omistajaohjauksen asioita. Esteellisyydet todettiin hallintolain 28 § 1 mom. 5 kohdan perusteella. Sampsa Rantanen käsiteltäessä matkailu ja Visit Tampere Oy:n asioita. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 § 1 mom. 1 ja 7 kohdan perusteella.

Päätösehdotus oli

Kaupunginvaltuusto velvoittaa kaupunginhallitusta ja lautakuntia ryhtymään toimiin arviointikertomuksessa esitettyjen huomioiden johdosta sekä raportoimaan näistä valtuustolle lokakuun 2019 loppuun mennessä.

Päätös

Tarkastuslautakunnan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Linnamaa Reija, Strategiajohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Strategiacontroller Nina Mustikkamäki, puh. 040 138 9234, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin tarkastuslautakunta antoi arviointikertomuksensa vuodelta 2018, ja kaupunginvaltuusto käsitteli sen kokouksessaan 20.5.2019. Kaupunginvaltuusto velvoitti kaupunginhallitusta ja lautakuntia ryhtymään toimiin arviointikertomuksessa esitettyjen huomioiden johdosta sekä raportoimaan näistä valtuustolle lokakuun 2019 loppuun mennessä.

Konsernihallinnon strategia- ja kehittämisyksikkö on pyytänyt ja koostanut vastaukset tarkastuslautakunnan esittämiin huomioihin. Vastauksista käyvät ilmi toimenpiteet, joihin on jo ryhdytty tai joihin ryhdytään arviointikertomuksessa esitettyjen huomioiden johdosta. Osa annetuista vastauksista on käsitelty asianomaisissa toimielimissä ja osa on valmisteltu virkamiestyönä. Toimielimissä vastaukset on käsitelty seuraavasti: elinvoima- ja osaamislautakunta 14.8.2019 § 94, sivistys- ja kulttuurilautakunta 22.8.2019 § 115 ja sosiaali- ja terveyslautakunta 15.8.2019 § 90 ja 12.9.2019 § 98. Annetut vastaukset esitetään tässä koosteessa kokonaisuudessaan lyhentämättöminä.

Liitteenä oleva kooste toimii kaupunginhallituksen vastauksena kaupunginvaltuustolle.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Kaupunginhallituksen vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessaan vuodelta 2018 esittämiin huomioihin merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden strategiajohtaja Reija Linnamaalle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta, elinvoima- ja osaamislautakunta, sivistys- ja kulttuurilautakunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Jukka Männikkö, Mikko Nurminen, Jarkko Oksala, Pekka Pirhonen, Arto Vuojolainen, Tanja Welin, Reija Linnamaa, Laura Heikkilä, Erja Viitala, Nina Mustikkamäki

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)