Kaupunginhallitus, kokous 7.10.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 428 Kirjastoverkkosuunnitelma (kehittämiskokousasia)

TRE:6040/12.03.01/2019

Valmistelija

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön johtaja Pirkko Lindberg, puh. 0400 985 991, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunginkirjaston kirjastoverkkosuunnitelma on valmisteilla ja siitä on järjestetty asukasesittely 9.9.2019 Metsossa.

Suunnitelman taustalla on kaupungin palvelumallin ohjaus- ja seurantaryhmän toimeksianto sekä palvelutoiminnasta nouseva tarve, kun kaupunki kasvaa ja väestön painopistealueet muuttuvat.

Kirjastoverkkosuunnitelman tavoitteena on kehittää kaupunginkirjaston palveluverkkoa ja palveluvalikoimaa vuoteen 2030 mennessä. Selvityksessä tarkastellaan kirjastopalveluja kokonaisuutena, laajasti ja tulevaisuuteen katsoen sekä esitetään ratkaisuja tulevaisuuden kehityssuunnista. Lähtökohtana on, että tulevaisuuden kirjaston palveluverkko vastaisi mahdollisimman hyvin väestökehitystä ja kaupungin muuta alueellista kehittämistä.

Taustamateriaalina suunnitelmalle on ollut Pormestariohjelma Inhimillinen ja vetovoimainen Tampere 2017-2021, kaupungin strategian visio 2030 Tampere – Sinulle paras, Väestösuunnite 2018-2033, Hyvinvointi-indeksi 1995-2015, Kaavoitusohjelma 2019-2023, Kouluterveyskysely 2017, Hyvinvointikertomus 2018, Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma, Liikunnan ja kulttuurin TEA-viisarit, Kulttuurin aluetietoperusta 2017-2025, Kotouttamisohjelma 2014-2025, IFLA Global Vision – maailmanlaajuiset kirjastojen kehitystrendit, A Library Manifesto for Europe 2019, Yleisten kirjastojen suunta 2016-2020, Future Today Institute Tech Trends 2019, KT Kuntatyönantajat: Työn murros 2019, Kirjastolaki ja Laki kuntien kulttuuritoiminnasta.

Laki yleisistä kirjastoista (Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016 6 §) määrittelee kirjaston tehtäviksi:

  1. tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin
  2. ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa
  3. edistää lukemista ja kirjallisuutta
  4. tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon
  5. tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan
  6. edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.


Lain velvoitteet antavat taustaa kirjastoverkkosuunnittelulle erityisesti siinä, mitä tulee kirjaston tehtäviin.

Verkon suunnitelma perustuu kaupungin väestösuunnitteeseen 2018-2033. Kaupungin eri osien kasvu on huomioitu palvelupisteiden suunnittelussa.

Keskeiset muutosesitykset koskevat läntisellä alueella Lielahden kirjastoa, joka siirtynee vuoden 2030 jälkeen Hiedanrantaan. Kaakkoisella alueella muutoksia tuovat Hervannan kirjaston peruskorjaus ja Kaukajärven kirjaston muutto uusiin koulutiloihin. Etelän alueella Peltolammin hyvinvointikeskukseen tulee sijoittumaan myös uusi kirjasto, joka korvaa Peltolammin nykyisen kirjaston. Kalevaan ja Asemakeskukseen on kaavailtu pop-up-tyyppisiä, pienimuotoisia kirjastopalveluja. Ratikkakirjasto toisi asukkaille uusia sähköisiä kirjastopalveluja 5G-verkon myötä.

Asukkaille järjestettiin kysely tulevaisuuden kirjastopalveluista sekä verkossa että paperisena kesäkuun 2019 aikana. Vastauksia saatiin 180. Niitä on hyödynnetty palvelujen suunnittelussa ja ideoita tullaan käyttämään myös nykyisten kirjastopalvelujen kehittämisessä.

Kaupunginhallituksen kehittämiskokouksen linjaukset huomioidaan jatkovalmistelussa, jonka jälkeen kirjastoverkkosuunnitelma viedään sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätettäväksi vuoden 2019 loppuun mennessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Kirjastoverkkosuunnitelma hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaarelle sekä kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön johtaja Pirkko Lindbergille. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Pirkko Lindberg, Lauri Savisaari

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)