Kaupunginhallitus, kokous 7.10.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 431 Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/2019

TRE:3175/02.02.01/2019

Valmistelija

  • Männikkö Jukka, Talousjohtaja
  • Linnamaa Reija, Strategiajohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539 ja strategiajohtaja Reija Linnamaa, puh. 040 572 9610, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Talousjohtaja Jukka Männikkö:

Kaupungin tammi-elokuun ulkoinen tulos oli 19,6 milj. euroa alijäämäinen, kun edellisen vuoden vastaavan ajanjakson tulos oli 17,5 milj. euroa alijäämäinen. Ilman satunnaisia eriä alkuvuoden tulos oli 0,8 milj. euroa vertailujaksoa heikompi. Vuoden 2018 tilinpäätöksen tulos oli -58,8 milj. euroa ja tilikauden alijäämä oli 54,7 milj. euroa.

Valtuuston hyväksymän muutetun talousarvion mukainen tulos on 29,2 milj. euroa alijäämäinen. Elokuun tilanteen perusteella laadittu koko vuoden tulosennuste on 46,5 milj. euroa alijäämäinen, mikä on 17,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Pieni ero (0,2 milj. euroa) raportoidussa vuosisuunnitelmaylityksessä muutettuun talousarvioon nähden aiheutuu suunnitelman mukaisiin poistoihin tehdyistä muutoksista, mikä on talousarvion sitovuussäännösten mukaan mahdollista. Kaupunkitasolla ennustetta on heikentänyt verotulojen ennustettu toteutuminen 10,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikommin. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 22,3 milj. euroa budjetoitua heikompana. Tilinpäätösennusteessa toimintakatteen eli nettomenojen arvioidaan kasvavan 48,9 milj. euroa (4,1 %). Vuonna 2018 toimintakatteen muutos oli 3,7 %.

Suurimmat talousarvion ylityspaineet ovat sosiaali- ja terveyslautakunnalla, jonka toimintakate-ennuste on 21,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa huonompi. Suurimmat ennustetut ylitykset ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palvelutilauksessa sekä vammaispalvelujen ja lastensuojelun sijaishuollon ostopalveluissa.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan ylitysennuste on 1,1 milj. euroa. Suurimmat ylitykset ovat varhaiskasvatuksen henkilöstökuluissa, palvelusetelipäivähoidossa ja koulukuljetuskustannuksissa.

Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate-ennuste on yhteensä 3,0 milj. euroa budjetoitua heikompi. Merkittävimpinä syinä ylitykseen ovat ammatillisen koulutuksen henkilöstömenojen sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden ylittyminen.

Yhdyskuntalautakunnan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana, mikä aiheutuu toimintatuottojen alittumisesta maanvastaanoton, katulupamaksujen ja asemakaavoituksen osalta.

Verorahoituksen ennustetaan alittavan vuosisuunnitelman tason 0,3 milj. eurolla. Verotulojen ennustetaan alittavan vuosisuunnitelman 10,5 milj. eurolla ja valtionosuuksien ylittävän vuosisuunnitelman 10,2 milj. eurolla. Verotuloennustetta laskettiin 29,5 milj. eurolla heinäkuun ennusteesta verokorttiuudistuksen vaikutusten vuoksi. Peruspalvelujen valtionosuuden ennuste on parantunut 9,5 milj. eurolla, koska valtio päätti budjettiriihen yhteydessä aikaistaa kunnille maksettava kertaluonteinen valtionosuuksien lisäys ensi vuodelta tälle vuodelle.

Nettoinvestointien tilinpäätösennuste on 197,6 milj. euroa. Suurimmat nettoinvestoinnit ovat asunto- ja kiinteistölautakunnan 70,6 milj. euron investoinnit, yhdyskuntalautakunnan 68,2 milj. euron investoinnit sekä Tampereen Vesi Liikelaitoksen 31,5 milj. euron investoinnit. Nettoinvestointien tilinpäätösennuste alittaa vuosisuunnitelman 37,3 milj. eurolla pääasiassa talonrakennusinvestointien lykkääntymisen vuoksi.

Vuosikate-ennuste on 67,3 milj. euroa, mikä kattaa 59 % tilinpäätösennusteen nettoinvestoinneista.

Kaupungin lainakannan ennuste on 790,2 milj. euroa, mikä on 119,7 milj. euroa edellisvuotta suurempi. Asukaskohtainen lainamäärän ennuste on 3 305 euroa.

Kaupunginhallitus on edellyttänyt kaupungin toimintayksiköiltä talouden tehostamistoimenpiteitä, jotta voidaan talousarviota uhkaavat ylitykset. Elokuun toteuman perusteella arvioidaan talousohjelmalla saavutettavan kuluvana vuonna noin 28,8 milj. euron vaikutukset, vaikka kaikkia asetettuja tavoitteita ei vuonna 2019 saavuteta.

Tilinpäätösennusteen mukaan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 22,3 milj. euroa budjetoitua heikompana. Ylityksiä ennustavien yksiköiden on jatkettava toimenpiteitä ylitysten estämiseksi ja toimenpiteistä on raportoitava kaupunginhallitukselle talousraportoinnin yhteydessä.

Kaupunkikonsernin tulosennuste on 16,4 milj. euroa. Tulos paranee merkittävästi edellisvuodesta kaupungin verotulojen kasvun sekä vuotta 2018 rasittaneen satunnaisen kulun vuoksi. Tulosennuste on 69,2 milj. euroa edellisvuotta parempi. Konsernin investointiennuste on 438,7 milj. euroa (2018: 495,8 milj. euroa) ja lainakantaennuste 1 879,7 milj. euroa (2018: 1 718,8 milj. euroa).

Strategiajohtaja Reija Linnamaa:

Talousarvion toiminnan tavoitteet perustuvat Tampereen strategiaan ja pormestariohjelmaan. Talousarviossa tavoitteita asetetaan ensisijaisesti toiminnan vaikuttavuudelle ja tuloksille. Toiminnan ja talouden katsauksessa raportoidaan tavoitteiden etenemisestä tammi-elokuun aikana sekä esitetään arvio niiden toteutumisesta vuoden loppuun mennessä.

Tampereen työllisyystilanteen hyvä kehitys on hidastunut kuluvan vuoden aikana. Kaupungin työttömien määrä nousi elokuussa 3 % (374 henkilöä) vuoden takaisesta ja alle 25-vuotiaita työttömien määrä lisääntyi 280 henkilöllä. Pitkäaikaistyöttömien määrän suhteen kehitys on ollut sen sijaan positiivista. Työttömiä oli elokuussa 1 195 henkilöä edellisvuotta vähemmän. Tilanne heijastelee työmarkkinatuen kuntaosuuteen. Koko vuoden ennuste on, että kuntaosuus pienenee 1,5 milj. euroa vuoden 2018 vuosisuunnitelmaan verrattuna, kun tavoitteena on 2,7 milj. euron lasku. 

Kaupungin kasvuvauhti on hidastunut kahteen viime vuoteen verrattuna. Kuluvan vuoden aikana väestö on kasvanut 2 153 asukkaalla, mikä on 455 asukasta vähemmän kuin edel­lisvuonna vastaavana ajanjaksona. Mikäli kasvu jatkuu loppuvuoden osalta samansuuntaisena kuin kolmena edellisenä vuonna, tulee 3 000 asukkaan kasvu toteutumaan myös tänä vuonna. 

Väestönkasvun vähäisestä hidastumisesta huolimatta palveluvolyymejä koskevat vaatimukset säilyvät korkealla tasolla. Tampere jatkaa sosiaali- ja terveyspalveluissa rakennemuutosta, jossa painottuvat ennaltaehkäisevät ja kotiin vietävät palvelut. Muun muassa tamperelaisista ikäihmisistä valtaosa asuu tavoitteen mukaisesti kotona.

Kaupungin kasvu edellyttää panostusta houkuttelevaan, monipuoliseen ja kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon. Tammi-elokuussa käynnistyi noin 430 kohtuuhintaisen asunnon rakentaminen ja näyttää siltä, että kohtuuhintaisten asuntojen määrälle asetettu tavoite tullaan vuoden loppuun mennessä saavuttamaan. Rakennuslupaprosessin kesto on lyhentynyt muutamalla päivällä, mutta tavoitteen mukainen kahden kuukauden käsittelyaika on vielä kaukana. 

Tampereen tavoitteena on kasvaa kestävällä tavalla. Tavoitteen toteutumista tuetaan muun muassa kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuutta vahvistamalla. Positiivinen kehitys näkyy elokuussa joukkoliikenteen matkustajamäärien kasvaessa 2,5 %, sekä pyöräilymäärien kasvaessa 2,1 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Myös raitiotien rakentaminen etenee suunnitelmien mukaisesti.

Tapahtumatarjonnalla on merkittävä vaikutus kaupungin vetovoimaan ja houkuttelevuuteen. Elokuussa keskeisten kulttuuri-, vapaa-aika- ja matkailukohteiden kävijämäärät ovat jatkaneet kasvuaan ja Tampereella järjestettyjen kansallisen ja kansainvälisen tason tapahtumien määrä on säilynyt edellisen vuoden tasolla. Ulkomaalaisten yöpyjien määrä on kuitenkin laskenut tammi-heinäkuussa 19 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 

Kaupungin toimintaa haastaa vaikea taloustilanne. Toteutumatta arvioidaan jäävän muun muassa kaupunkitasoiset tavoitteet koskien tilikauden tulosta, investointien tulorahoitusta sekä työvoimakustannuksia. Kaupunkitasolla myös sairauspoissaolojen määrä säilyy edelleen korkealla tasolla.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/2019 merkitään tiedoksi.

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/2019 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden strategiajohtaja Reija Linnamaalle, controller Vesa-Matti Kankaalle, johtaja Taru Kuosmaselle, johtaja Mikko Nurmiselle sekä johtaja Rantasen varahenkilö kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäelle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Aleksi Jäntti ja Iiris Suomela poistuivat kokouksesta keskustelun kuluessa.

Anna-Maria Maunu palasi kokoukseen.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, Vesa-Matti Kangas, Emmi Mäntylä, Reija Linnamaa, ko-pa-li (konsernihallinto, palvelualueet, liikelaitokset)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)