Kaupunginhallitus, kokous 9.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 589 Tampereen strategian 2030 hyväksyminen

TRE:5818/00.01.02/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Strategiajohtaja Reija Linnamaa, puh. 040 572 9610, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen uutta strategiaa on valmisteltu Lauri Lylyn pormestariohjelman 2017–2021 pohjalta. Pormestariohjelma kertoo valtuuston enemmistön tahdon Tampereen kehittämisen suunnasta nykyisellä valtuustokaudella. Tampereen strategia ulottuu vuoteen 2030, ja se sisältää kaupungin kehittämisen pitkän aikavälin tavoitteet ja valtuustokauden tavoitteet mittareineen. Strategia perustuu tunnistettuihin tulevaisuuden muutostekijöihin.

Strategiatyö käynnistyi keväällä 2017 nykyisen Yhteinen Tampere - näköalojen kaupunki -strategian toteutumisen arvioinnilla ja toimintaympäristön muutosten analysoinnilla. Vanha ja uusi kaupunginvaltuusto arvioivat kuluneen valtuustokauden onnistumista seminaarissaan 2.5.2017. Uusi valtuusto keskusteli strategiasta myös perehdyttämiskoulutuksessaan Vierumäellä 14. - 15.6.2017 ja strategiaseminaarissaan 28.8.2017. Strategialuonnos oli syksyn aikana valtuustoryhmien kommentoitavana kaksi kertaa. Kaupunginhallitus on käsitellyt strategiaa kokouksissaan 21.8.2017 ja 18.9.2017. Lautakunnille järjestettiin talous- ja strategiaseminaari 22.8.2017.

Kaupungin henkilöstö on osallistunut melko laajasti strategian laadintaan. Kevään aikana palvelualueilla, konsernihallinnossa ja liikelaitoksissa toteutettiin kyselyjä ja työpajoja koskien toimintaympäristön muutoksia ja uuden strategian painopisteitä. Kaupungin keskeisille johtoryhmille järjestettiin kaksi strategiaseminaaria 25.4.2017 ja 15.8.2017. Johtoryhmät ovat myös kokouksissaan käsitelleet strategiaa. Tytäryhteisöjen toimitusjohtajat kommentoivat strategialuonnosta 2.10.2017.

Sidosryhmille järjestettiin 23.8.2017 seminaari strategiatyön ja samaan aikaan käynnissä olevan brändityön tueksi. Pormestari kutsui lisäksi 26.9.2017 keskeisten sidosryhmien edustajat keskustelemaan strategialuonnoksesta.

Strategian laadinnan aikana toteutettiin kaksi laajaa sähköistä kyselyä, jotka oli suunnattu kuntalaisille, kaupunkiorganisaation henkilöstölle ja sidosryhmille. Ensimmäiseen, touko-kesäkuussa toteutettuun kyselyyn saatiin kaikkiaan 1884 vastausta. Alkusyksystä toteutettuun toiseen kyselyyn saatiin 272 vastausta. Molemmat kyselyt tukivat sekä strategia- että brändityötä. Strategiatyössä hyödynnettiin myös erilaisten osallistumisen foorumeiden (neuvostot, parlamentit, verkostot) kannanottoja. Lisäksi keväällä kerättiin strategian pohjaksi yli tuhannen neljäsluokkalaisen lapsen näkemykset siitä, mikä heille on Tampereella tärkeää.

Tampereen strategian visio on: Tampere - Sinulle paras. Strategian keskeiset sisällöt on esitetty neljän strategisen painopisteen kautta: yhdessä tekevä ja inhimillinen, koulutuksen ja osaamisen kärjessä, luova ja innovatiivinen sekä urbaani ja kestävästi kasvava.  Strategian toteutuessa Tampere on vuonna 2030 300.000 asukkaan viihtyisä ja elävä kaupunki, joka on tunnettu maailmalla, aidosti kansainvälinen ja vahvasti verkottunut. Tampereella on tasaisesti jakaantunut hyvinvointi, kaikki käyttävät ensisijaisesti digitaalisia palveluita ja Tampere on suurten kaupunkien ykkönen oppimistuloksissa. Tampere on myös Pohjoismaiden vetovoimaisin elämyskaupunki, hiilineutraali sekä älykkään ja kestävän liikenteen ja kaupunkikehityksen edelläkävijä.

Kaupunkiorganisaation rohkea uudistuminen mahdollistaa strategian toteuttamisen. Uudistumiskyky koostuu toimintaympäristön muutosten ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtämisestä, osaavasta ja hyvinvoivasta henkilöstöstä, vaikuttavasta verkostokumppanuudesta sekä tasapainoisesta taloudesta ja aktiivisesta omistamisesta.

Strategialla tavoitellaan yhteiskunnallisia vaikutuksia, jotka näkyvät kuntalaisten hyvinvoinnissa, kaupungin elinvoimassa ja kilpailukyvyssä sekä kaupunkiympäristössä. Strategian päivittämistarvetta arvioidaan vuosittain strategian toteumatiedon ja toimintaympäristön muutosten perusteella.

Strategian sisältöjä tarkennetaan lautakuntien, johtokuntien ja konsernihallinnon palvelu- ja vuosisuunnitelmissa. Maankäytön suunnittelun osalta strategiaa konkretisoidaan valtuustokausittain päivitettävässä Tampereen kantakaupungin yleiskaavassa sekä Kestävä Tampere 2030 -tiekartassa. Talousarvion vuosittaiset toiminnan tavoitteet valitaan tukemaan strategian sisältöjä. Toiminnan tavoitteiden toteutumista seurataan toiminnan ja talouden katsauksissa sekä tilinpäätöksessä.

Kaupunginhallituksen ohjauksessa toteutetaan kehitysohjelmia, jotka ovat keskeisiä välineitä merkittävien strategisten muutosten toteuttamiseen. Kehitysohjelmat ovat laajoja useita toimijoita yhdistäviä kokonaisuuksia, joihin liittyy myös merkittäviä taloudellisia panostuksia.

Strategia sisältää keskeiset viestit omistajapolitiikan ja henkilöstöpolitiikan osalta. Näitä tarkennetaan kaupunginvaltuuston hyväksymällä konserniohjeella ja omistajaohjauksen periaatteilla sekä kaupunginhallituksen hyväksymillä henkilöstöpolitiikan periaatteilla.

Strategian toteutumisessa korostuu laaja yhteistyö sidosryhmien ja asukkaiden kanssa sekä kaupunkikonsernin sisällä tavoitteiden asettaminen, vastuuttaminen ja seuraaminen. Myös johtoryhmätyöskentely, palveluryhmäkohtaiset tavoiteasiakirjat, tulos- ja kehityskeskustelut, palkitseminen sekä strategiaan perustuva kehittämistoiminta ovat tärkeitä välineitä strategian toteuttamisessa.

Strategian hyväksymisen jälkeen strategiasta tehdään sähköinen julkaisu, jossa hyödynnetään infografiikkaa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Lauri Lyly, Pormestari

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen strategia 2030 hyväksytään ja se korvaa aiemmin voimassa olleen Yhteinen Tampere - näköalojen kaupunki -kaupunkistrategian.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden strategiajohtaja Reija Linnamaalle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Asian käsittelyn kuluessa Ilkka Sasi ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Atanas Aleksovski kannatti Sasin pöydällepanoehdotusta.

Kaupunginhallitus päätti jättää asian yksimielisesti pöydälle.

Tiedoksi

Reija Linnamaa, Lotta Perämaa, Nina Mustikkamäki, Hanna Sulonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)