Kaupunginhallitus, kokous 9.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 165 Talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen

TRE:8416/02.02.01/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupungin tilinpäätökset ovat 2010-luvulla jääneet pääsääntöisesti alijäämäisiksi, investointien taso on noussut ja velkaantuminen on kiihtynyt. Vuoden 2017 tilinpäätös jäi edelleen alijäämäiseksi ja vuoden 2018 talousarviossa tilikauden tulos on 15,7 milj. euroa alijäämäinen, nettoinvestoinnit ovat 203 milj. euroa ja lainamäärä kasvaa 136 milj. eurolla.

Pormestari Lauri Lylyn pormestariohjelmassa kaupungin talouden tasapainottaminen on valtuustokauden keskeinen tavoite. Ohjelmassa arvioitiin sopeuttamistarpeen olevan noin 40 – 50 milj. euroa ja talouden tasapainottamiseksi on tarkasteltava sekä menoja että tuloja.

Talouden tasapainottamiseksi päätettiin vuoden 2017 lopussa käynnistää talouden tasapainottamisohjelma, jota on laadittu pormestarin johdolla ja kaupunginhallituksen (ohjausryhmä) ohjauksessa sekä yhteistyössä Perlacon Oy:n kanssa. Ohjelmaa on valmisteltu palvelualueiden ehdotusten pohjalta ja ohjelman sisältö on neuvoteltu yhdessä valtuustoryhmien kanssa. Valmisteltu talousohjelma toteuttaa pormestariohjelmaan kirjattua taloustavoitetta.

Vuoden 2017 tilinpäätöksen, vuoden 2018 talousarvion sekä arvioidun tulevan kehityksen perusteella ohjausryhmässä päädyttiin asettamaan yhteensä 40 milj. euron tehostamistavoite vuosille 2018 – 2020. Lisäksi vuosien 2020 – 2021 aikana tavoitellaan maakunta- ja soteuudistukseen liittyen ja erilaisilla, vielä yksilöimättömillä, rakennemuutoksilla yhteensä 7 milj. euron tehostamistoimenpiteitä. Tavoitteeseen pyritään sekä menojen vähentämisen että tulojen lisäämisen kautta. Investointien osalta tavoitellaan tasoa, jossa vuosikate kattaa vähintään 70 prosenttia nettoinvestoinneista ja velkaantuminen pysähtyy. Ohjausryhmän linjauksen mukaisesti verotuksen kiristämistä ei pidetä keinovalikoimana vuosina 2019 – 2020.

Työssä kartoitettiin laajalti erilaisia potentiaalisia tehostamiskeinoja, joita arvioitiin olevan noin 70 milj. euron verran. Potentiaalisten tehostamiskeinojen tarkemman arvioinnin ja ohjausryhmän linjausten jälkeen päädyttiin 43,5 milj. euron toteuttamiskelpoisiin ensisijaisiin tehostamisesityksiin, jotka jakautuvat suunnilleen puoliksi menojen vähentämisesityksiin ja puoliksi tulojen lisäysesityksiin.

Tehostamistoimenpiteitä on kohdistettu kaikkiin palvelualueisiin, liikelaitoksiin, yhtiöihin, hallintoon, henkilöstöetuuksiin sekä myös poliittisiin päätöksentekijöihin. Periaatteena toimenpiteiden valinnassa on ollut turvata lakisääteiset palvelut. Vaikka tehostamistoimenpiteitä kohdistetaan kaikille alueille, tehostamistoimenpiteiden keskeinen linjaus on, että varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkokoihin ei puututa, subjektiivista päivähoito-oikeutta ei rajata sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen maksujen korotuksista tehdään vaikutusarvio. Lisäksi liikuntapalvelujen maksujen kohdentamisessa tavoitteena on, että maksujen korotukset eivät kohdennu lapsiin ja työttömiin.Henkilöstöön osalta hyödynnetään työvoiman vaihtuvuuden antamat mahdollisuudet. Henkilöstöetuuksia pienennetään, mutta irtisanomisia ei tehdä. Uudelleen organisoitumisia ja rakenteellisia uudistuksia tehdään.

Talousohjelman edellyttämät muutokset vuoden 2018 arvioon tuodaan valtuuston päätettäväksi kesäkuussa. Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2019 – 2022 taloussuunnitelma valmistellaan talouden tasapainottamisohjelman linjausten mukaan.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytään liitteiden mukaisesti.

Lauta- ja johtokuntia sekä muita yksiköitä velvoitetaan valmistelemaan vuoden 2018 talousarvioon tehtävät muutokset sekä tulevien vuosien taloussuunnitelmat talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Taru Kuosmaselle, johtaja Teppo Rantaselle, johtaja Mikko Nurmiselle, talousjohtaja Jukka Männikölle, controller Vesa-Matti Kankaalle, hallintojohtaja Heli Hirvelälle, henkilöstöjohtaja Niina Pietikäiselle, tarkastusjohtaja Markus Kiviaholle, strategiajohtaja Reija Linnamaalle sekä liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa taloudesta käydyn keskustelun aikana.

Pekka Salmi poistui kokouksesta.

Keskustelun kuluessa Minna Minkkinen esitti liitteen mukaiset Vasemmistoliiton valtuustoryhmän muutosehdotukset talouden tasapainottamisohjelmaan 4.4.2018.   

Puheenjohtaja totesi Minkkisen muutosehdotuksen rauenneen kannattamattomana.

Minkkinen ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Tiedoksi

Ko-pa-li, Markus Kiviaho, Erja Viitala, Jukka Männikkö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)