Kaupunginhallitus, kokous 9.9.2019

§ 380 Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta määräaikaiseen päätoimiseen virkasuhteeseen Tampereen seudun ammattiopistoon

TRE:3337/01.02.01/2019

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Koulutusjohtaja Ari Mäkitalo, puh. 050 441 8813 ja koulutuspäällikkö Jari Jokirinne, puh.040 806 2969, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungille on 25.6.2019 saapunut oikaisuvaatimus koulutusjohtaja Ari Mäkitalon päätökseen 13.6.2019 § 17. Päätös koski päätoimisen tuntiopettajan ottamista virkasuhteeseen 1.8.2019 - 31.7.2020 Tampereen seudun ammattiopistoon.

Oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa, että työnantajan tulee edistää yhdenvertaisuutta eikä se saa syrjiä työntekijöitään tai työnhakijoita. Hän katsoo, että pitkän, alan ammatillisen työhistorian, koulutuksen ja 15 vuoden opettajan työkokemuksen perusteella hänet olisi tullut kutsua haastatteluun. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan asian valmistelussa hakijat on asetettu eriarvoiseen asemaan kutsumalla kaikki muut hakijat haastateltaviksi.

Oikaisuvaatimuksen johdosta rekrytointiprosessia on tarkasteltu uudelleen ja todetaan, että oikaisuvaatimuksen tekijän jättämiselle haastattelematta ei ole ollut hyväksyttäviä perusteita. Oikaisuvaatimus on syytä tässä tilanteessa tarkoituksenmukaisuusperusteella hyväksyä, koulutusjohtaja Mäkitalon 13.6.2019 § 17 tekemä päätös kumota ja asia palauttaa takaisin valmisteluun.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Oikaisuvaatimus hyväksytään, koulutusjohtaja Mäkitalon 13.6.2019 § 17 tekemä päätös kumotaan ja asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Lausunnot

Lakimies Minna Kaipinen:

Yhdyn esitettyihin perusteluihin oikaisuvaatimuksen hyväksymiseksi, päätöksen kumoamiseksi ja asian palauttamiseksi uudelleen valmisteltavaksi.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä, Outi Kallioinen, Ari Mäkitalo, Satu Kuivasto, Jari Jokirinne

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.