Kaupunginhallitus, kokous 9.9.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 376 Tampereen kaupungin talouskatsaus 7/2019 (kehittämiskokousasia)

TRE:3175/02.02.01/2019

Valmistelija

  • Männikkö Jukka, Talousjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupungin tammi-heinäkuun ulkoinen tulos oli 10,0 milj. euroa ylijäämäinen, kun edellisen vuoden vastaavan ajanjakson tulos oli 24,1 milj. euroa alijäämäinen. Ilman satunnaisia eriä alkuvuoden tulos oli 35,5 milj. euroa vertailujaksoa parempi. Vuoden 2018 tilinpäätöksen alijäämä oli 54,7 milj. euroa.

Valtuuston hyväksymän muutetun talousarvion mukainen tulos on 29,2 milj. euroa alijäämäinen. Heinäkuun tilanteen perusteella laadittu koko vuoden tulosennuste on 31,4 milj. euroa alijäämäinen, mikä on 2,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Pieni ero vuosisuunnitelmapoikkeamassa aiheutuu suunnitelman mukaisiin poistoihin tehdyistä muutoksista, mikä on talousarvion sitovuussäännösten mukaan mahdollista. Kaupunkitasolla ennustetta parantaa merkittävästi verotulojen ennustettu toteutuminen 19,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Toimintakatteen ennustetaan kuitenkin toteutuvan 27,4 milj. euroa budjetoitua heikompana. Tilinpäätösennusteessa toimintakatteen eli nettomenojen arvioidaan kasvavan 54,0 milj. euroa (4,6 %). Vuonna 2018 toimintakatteen muutos oli 3,7 %.

Suurimmat talousarvion ylityspaineet ovat sosiaali- ja terveyslautakunnalla, jonka toimintakate-ennuste on 20,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa huonompi. Suurimmat ennustetut ylitykset ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palvelutilauksessa sekä vammaispalvelujen ja lastensuojelun sijaishuollon ostopalveluissa.

Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate-ennuste on yhteensä 3,9 milj. euroa budjetoitua heikompi, mikä aiheutuu pääosin ammatillisen koulutuksen henkilöstömenojen ylittymisestä 2,4 milj. eurolla sekä työmarkkinatuen kuntaosuudesta, jonka ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelma 1,2 milj. eurolla.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan ylitysennuste on 1,6 milj. euroa. Ylityksen syinä ovat mm. varhaiskasvatuksen henkilöstökulut, työterveyden kustannukset, oppilaskuljetuskustannukset sekä palvelusetelipäivähoidon laajentaminen.

Yhdyskuntalautakunnan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 1,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana, mikä aiheutuu maanvastaanoton tuottojen ja pysäköintimaksutuottojen alituksesta sekä suunnitelmaa suuremmista lumenajokustannuksista.

Verorahoituksen ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelman tason 19,7 milj. eurolla. Ylityksestä noin 19,0 milj. euroa aiheutuu verotulojen ennusteen kasvusta ja noin 0,8 milj. euroa valtionosuuksien ennusteen kasvusta.

Nettoinvestointien tilinpäätösennuste on 209,8 milj. euroa. Suurimmat nettoinvestoinnit ovat asunto- ja kiinteistölautakunnan 75,0 milj. euron investoinnit, yhdyskuntalautakunnan 71,1 milj. euron investoinnit sekä Tampereen Vesi Liikelaitoksen 31,5 milj. euron investoinnit. Nettoinvestointien tilinpäätösennuste alittaa vuosisuunnitelman 25,0 milj. eurolla pääasiassa talonrakennusinvestointien aikataulumuutosten vuoksi.

Vuosikate-ennuste on 84,0 milj. euroa, mikä kattaa 40 % tilinpäätösennusteen nettoinvestoinneista.

Kaupungin lainakannan ennuste on 790,3 milj. euroa, mikä on 119,7 milj. euroa edellisvuotta suurempi. Asukaskohtainen lainamäärän ennuste on 3 305 euroa.

Tilinpäätösennusteen mukaan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 27,4 milj. euroa budjetoitua heikompana. Ylityksiä ennustavien yksiköiden on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin ylitysten estämiseksi ja toimenpiteistä on raportoitava kaupunginhallitukselle talousraportoinnin yhteydessä.

Vuoden 2020 talousarviovalmistelussa on jatkettava toiminnan ja talouden yhteensovittamista, mikä on tammi-heinäkuun toteuman perusteella laaditun tilinpäätösennusteen perusteella haastavaa. Kaikkien toimintayksiköiden tulee tehostaa talouden tasapainottamistoimenpiteitä ja mitään uusia palveluja tai palvelujen laajentamisia ei saa valmistella tai käynnistää.

Talouskatsauksen materiaaliin voi tutustua osoitteessa https://public.tableau.com/profile/tampereen.kaupunki#!/vizhome/Talouskatsaus72019/Etusivu

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupungin talouskatsaus 7/2019 merkitään tiedoksi.

Kaupungin toimintayksiköiden tulee raportoida talouden tasapainottamisohjelman toteutumisesta kaupunginhallitukselle elokuun toiminnan ja talouden katsauksessa, marraskuun tilinpäätösennusteessa sekä tilinpäätöksessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmille, talousjohtaja Jukka Männikölle, johtaja Teppo Rantaselle, johtaja Mikko Nurmiselle,  hankejohtaja Tero Tenhuselle, rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväiselle sekä kehittämispäällikkö Matias Ansaharjulle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Pekka Salmi saapui ja samalla varajäsen Ilpo Sirniö poistui kokouksesta.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, Emmi Mäntylä, konsernihallinto-palvelualueet-liikelaitokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)