Kaupunginvaltuusto, kokous 12.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 150 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

TRE:3176/00.00.03/2017

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksessa.

Hallintosäännön 7 §:n mukaan valtuustossa on puheenjohtaja sekä ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi on kaksi vuotta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Hallintosäännön 7 §:ään tehdään lisäys siitä, että valtuustolla on lisäksi kolmas varapuheenjohtaja.

Valtuusto valitsee valtuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen, toisen ja kolmannen varapuheenjohtajan toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelijan yhteystiedot

Päätösvalmistelusuunnittelija Merja Mäkinen, p. 040 531 4434, merja.m.makinen@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p. 040 514 4884, jouko.aarnio@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Hallintosäännön 7 §:ään tehdään lisäys siitä, että valtuustolla on lisäksi kolmas varapuheenjohtaja.

Valtuusto valitsee valtuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen, toisen ja kolmannen varapuheenjohtajan toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2019.

Kokouskäsittely:

Ilkka Sasi teki seuraavan ehdotuksen:

valtuuston puheenjohtajaksi valitaan toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2019 Anna-Kaisa Ikonen.

Atanas Aleksovski teki seuraavan ehdotuksen:

valtuuston I varapuheenjohtajaksi valitaan toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2019 Pekka Salmi.

Jaakko Stenhäll teki seuraavan ehdotuksen:

valtuuston II varapuheenjohtajaksi valitaan toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2019 Iiris Suomela.

Ulla-Leena Alppi teki seuraavan ehdotuksen:

valtuuston III varapuheenjohtajaksi valitaan toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2019 Mikko Aaltonen.

Päätös

Päätösehdotus, sekä Ilkka Sasin, Atanas Aleksovskin, Jaakko Stenhällin ja Ulla-Leena Alpin ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

valitut, Suomen Kuntaliitto, Luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Yllä mainittuihin valtuuston päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen peruste
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että
1. päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
2. päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
3. päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
puhelin 029 56 4220/vaihde
telefax 029 56 42269
sähköposti hameenlinna.hao@oikeus.fi
virka-aika: klo 8.00-16.15

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksisaanti kaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymispäätöksestä
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen asianosaisen tietoon silloin, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmän sisältö
Valituskirjassa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä
- päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä selvitys siitä päivästä, josta valitusaika alkaa
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle viraston aukioloaikana. Omalla vastuulla valituskirjan voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Valituksen voi toimittaa myös sähköisesti tai telefaxilla. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valituksen on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä, riippumatta siitä toimitetaanko valitus postitse tai sähköisesti.

Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa.  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat