Kaupunginvaltuusto, kokous 12.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 154 Sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä sivistys- ja kulttuurilautakunnan apulaispormestarin vaali

TRE:3183/01.02.01/2017

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Hallintosäännön 5 §:n mukaan valtuusto valitsee varsinaisista valtuutetuista kolme apulaispormestaria toimikaudekseen. Apulaispormestarit valitaan kukin erikseen ja eri vaalitoimituksilla kuin lautakuntien jäsenet ja varajäsenet.

Apulaispormestarien tehtävät ja ratkaisuvalta on määritelty hallintosäännön 35 §:ssä.

Apulaispormestarin vaaliin noudatetaan kuntalain säännöksiä. Vaali on enemmistövaali, joka voidaan vaadittaessa toimittaa suljetuin lipuin. Jos apulaispormestarin vaalissa kukaan ei ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä saanut tulee valituksi. Mikäli äänet menevät tasan, ratkaisee arpa. Jos valinnasta ollaan yksimielisiä, vaali voidaan suorittaa ilman vaalitoimitusta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Valtuusto valitsee sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä sivistys- ja kulttuurilautakunnan apulaispormestarin toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelijan yhteystiedot

Päätösvalmistelusuunnittelija Merja Mäkinen, p. 040 531 4434, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Valtuusto valitsee sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä sivistys- ja kulttuurilautakunnan apulaispormestarin toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021.

Kokouskäsittely:

Atanas Aleksovski teki seuraavan ehdotuksen:

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä sivistys- ja kulttuurilautakunnan apulaispormestariksi toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2021 valitaan Johanna Loukaskorpi.

Aarne Raevaara ehdotti, että hänet valitaan sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä sivistys- ja kulttuurilautakunnan apulaispormestariksi toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2021.

Puheenjohtaja:

Kuntalain 105 §:n mukaan enemmistövaalissa valituksi tulee se tai ne, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Jos valittavia on enemmän kuin yksi, jokaisella toimielimen jäsenellä on käytettävissään yhtä monta ääntä kuin valittavia henkilöitä on.

Ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että varajäsen.

Yhdelle ehdokasparille voidaan kuitenkin antaa vain yksi ääni, mutta kaikkia ääniä ei ole pakko käyttää. Valituksi tulee saamiensa äänimäärien mukaisesti niin monta ehdokasparia kuin valittavia on eli 12.

Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Vaali suoritetaan suljetuin lipuin. Luen hallintosäännön 110 §:n, joka kuuluu seuraavasti:

Suljetussa lippuäänestyksessä äänestäjän on taitettava äänestyslippu siten, ettei sen sisältö ole näkyvissä. Äänestyslipussa ei saa olla asiattomia merkintöjä. Äänestysliput annetaan valtuuston puheenjohtajalle puheenjohtajan määräämässä järjestyksessä.

Ääniä voidaan antaa jokaiselle vaalissa kysymykseen tulevalle ehdokasparille, vaikkei häntä olisi keskustelussa ehdotettu tai kannatettu.

Valtuuston vaalilautakunta avustaa ääntenlaskijoita.

Kun enemmistövaali toimitetaan suljetuin lipuin kokouksen pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla ääntenlaskijoina ja avustavat muutenkin vaalitoimituksessa, jollei valtuusto toisin päätä.

Äänestyslippuun kirjoitetaan ehdokkaan sukunimi ja etunimi.

Ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjantarkastajat, valtuutetut Reeta Ahonen ja Atanas Aleksovski.

Vaalimenettely hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokous keskeytettiin ääntenlaskennan ajaksi klo 18.00-18.05.

Suljetussa lippuäänestyksessä jätettiin 66 äänestyslippua. Äänet jakautuivat seuraavasti: Johanna Loukaskorpi 64 ääntä, Aarne Raevaara 2 ääntä.

Päätös

Atanas Aleksovskin ehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Johanna Loukaskorpi ilmoitti, että hän ei esteellisenä osallistu asian käsittelyyn ja päätöksentekoon, koska häntä esitetään apulaispormestariksi. (Kuntalaki 97 §). Johanna Loukaskorpi poistui kokouksesta. Varavaltuutettu Antti Hiitti saapui valtuustoon. Päätöksenteon jälkeen Johanna Loukaskorven esteellisyys päättyi ja hän saapui valtuustoon. Antti Hiitin valtuutus päättyi ja poistui valtuustosta. Aarne Raevaara ilmoitti, että hän ei esteellisenä osallistu asian käsittelyyn ja päätöksentekoon, koska hän on esittänyt itseään apulaispormestariksi (Kuntalaki 97 §). Päätöksenteon jälkeen Aarne Raevaaran esteellisyys päättyi ja hän saapui valtuustoon.

Tiedoksi

valittu, Luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Yllä mainittuihin valtuuston päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen peruste
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että
1. päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
2. päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
3. päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
puhelin 029 56 4220/vaihde
telefax 029 56 42269
sähköposti hameenlinna.hao@oikeus.fi
virka-aika: klo 8.00-16.15

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksisaanti kaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymispäätöksestä
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen asianosaisen tietoon silloin, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmän sisältö
Valituskirjassa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä
- päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä selvitys siitä päivästä, josta valitusaika alkaa
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle viraston aukioloaikana. Omalla vastuulla valituskirjan voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Valituksen voi toimittaa myös sähköisesti tai telefaxilla. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valituksen on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä, riippumatta siitä toimitetaanko valitus postitse tai sähköisesti.

Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa.  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat