Kaupunginvaltuusto, kokous 14.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 222 Valtuustoaloite kaupungin toimenpiteiksi yhdenvertaisuuslain esteettömyystavoitteiden viemiseksi yrityksiin - Tampereen vihreä valtuustoryhmä

TRE:1497/03.00.01/2017

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Juhana Suoniemi luki ja jätti Tampereen vihreän valtuustoryhmän allekirjoittaman valtuustoaloitteen.

Päätös

Valtuustoaloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

Arto Ranta, Palvelujohtaja, Arto.Ranta@tampere.fi

Perustelut

Vihreä valtuustoryhmä ehdottaa valtuustoaloitteessaan 20.2.2017 kaupungin toimia yritysten ja yksityisten palveluntarjoajien tilojen ja palvelujen esteettömyyden edistämiseksi yhdenvertaisuuslain hengessä. Valtuustoryhmä esittää, että Tampereen kaupunki ottaa aktiivisen roolin yhdenvertaisuuslain periaatteiden saamiseksi osaksi kaikkien tamperelaisten yritysten ja yhteisöjen päivittäistä toimintaa ja tuottaa yritysten tarpeisiin esteettömyyskortit ja järjestää yrityksille tarvittavat koulutukset ja neuvontakampanjat.

Esteettömyyttä säätelee monipuolisen lainsäädännön ohella sopimukset, jotka Suomi on ratifioinut. Maankäyttö- ja rakennuslaki asetuksineen edellyttävät esteettömyyttä julkiselta rakentamiselta. Tämä laki asetuksineen konkretisoituu erilaisiksi yksityiskohtaisiksi esteettömyysmääräyksiksi ja -ohjeiksi Suomen rakennusmääräyskokoelmassa. Työympäristölaki edellyttää, että työympäristön järjestelyissä on tarvittaessa otettava huomioon vammaiset ja muut työntekijät, joiden työn tekeminen sekä terveyden ja turvallisuuden varmistaminen työssä muutoin edellyttää erityisiä toimenpiteitä. Kunnallisella tasolla rakentamista valvovat rakennusvalvontaviranomaiset. Lupahakijaa ohjeistetaan esteettömyysvaatimuksista ja merkittävissä julkisissa kohteissa luvan hakija ohjataan vammais- ja esteettömyysasiamiehen luokse, jolloin kohteen esteettömyyssuunnitelmat käydään yksityiskohtaisesti läpi. Niin lupaviranomaisilta kuin myös asiamieheltä on saatavissa esteettömyyden mitoitusohjeistus. Vanhojen ennen nykyisiä esteettömyysmääräyksiä rakennettujen tilojen esteettömyysvaatimukset määritetään  rakennusvalvonnan toimesta tapauskohtaisesti tilojen käyttötavan muutoksissa ja tilojen peruskorjauksissa.

YK:n vammaissopimus ratifioitiin Suomessa kesäkuussa 2017. Sopimuksen 9. artikla käsittelee esteettömyyttä laaja-alaisesti. Sopimus ei sinällään lisää esteettömyyteen liittyviä oikeuksia, mutta se velvoittaa yhteiskunnan edistämään esteettömyyttä ja tarjoaa yksilövalitusmekanismin vammaisten henkilöiden käyttöön. Valitusmahdollisuus liittyy myös yhdenvertaisuuslain kohtuullisia mukautuksia koskevaan pykälään. Vammaisella henkilöllä on mahdollisuus valittaa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle, mikäli yritys tai palvelun tuottaja ei ryhdy vammaisen henkilön kohtuullisina pitämiin esteettömyyden edistämistoimiin.  Tampereen kaupungin uuden yhdenvertaisuussuunnitelman mukaan kaupungin asianomaiset viranomaiset (erityisesti vammais- ja esteettömyysasiamies) neuvovat toimenpidemahdollisuuksista yhteydenotoissa, joissa vammainen henkilö kokee tulleensa syrjityksi vammaisuutensa takia.

Kaupunki tarjoaa ohjausta ja neuvontaa yrityksille, liikkeenharjoittajille ja taloyhtiöille esteettömyysasioissa joko rakennusvalvonnan, asuntotoimen korjausneuvojan tai vammais- ja esteettömyysasiamiehen toimesta. Vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmä sekä vammais- ja esteettömyysasiamies tekevät vuosittain useita esteettömyyskartoituksia joiden kohteena ovat mm. liikehuoneistot. Materiaalia ja oppaita esteettömyydestä on saatavilla asiamiehen ohella suurimmilta vammaisjärjestöiltä. Vammaisneuvosto on toivonut, että vuoden 2016 lopussa päättynyt esteettömyysohjelma päivitetään. Mahdollisen päivityksen yhteydessä määritetään kaupungin esteettömyyden edistämisen toimintalinjaukset lähivuosiksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Arto Ranta, Palvelujohtaja, Arto.Ranta@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Tampereen vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Kokouskäsittely

Vammais- ja esteettömyysasiamies Jukka Kaukola oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Tampereen vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Kokouskäsittely:

Ilkka Sasi ehdotti, että asia jätetään pöydälle.

Atanas Aleksovski kannatti Sasin pöydällepanoehdotusta.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Valmistelijan yhteystiedot

Vammais- ja esteettömyysasiamies Jukka Kaukola, puh. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asia jäi pöydälle 19.6.2017.

Päätösehdotus oli

Tampereen vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi valtuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

Valtuusto edellyttää, että kaupunki tuottaa yrityksille havainnollisen oppaan esteettömyyden edistämisestä samaan tapaan kuin on tuotettu opas kotien esteettömyysratkaisuista.

Kokouskäsittely

Juhana Suoniemi teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen:

Valtuusto edellyttää, että kaupunki tuottaa yrityksille havainnollisen oppaan esteettömyyden edistämisestä samaan tapaan kuin on tuotettu opas kotien esteettömyysratkaisuista.

Ilkka Sasi, Jaakko Stenhäll, Anna-Kaisa Heinämäki ja Anneli Taina kannattivat Suoniemen toivomusponsiehdotusta.

Tiedoksi

Tampereen vihreä valtuustoryhmä, Maritta Närhi, Jukka Kaukola

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat