Kaupunginvaltuusto, kokous 16.12.2019

§ 209 Jätehuollon yhteistoiminta-aluetta koskevan sopimuksen hyväksyminen 

TRE:4442/00.03.01/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunki, Hämeenkyrön kunta, Ikaalisten kaupunki, Juupajoen kunta, Kangasalan kaupunki, Lempäälän kunta, Mänttä-Vilppulan kaupunki, Nokian kaupunki, Oriveden kaupunki, Parkanon kaupunki, Pirkkalan kunta, Pälkäneen kunta, Ruoveden kunta, Sastamalan kaupunki, Vesilahden kunta, Virtain kaupunki ja Ylöjärven kaupunki ovat sopineet kuntien yhteisestä toimielimestä jätehuollon viranomaistehtävien hoitamisessa. Jätelain (646/2011) mukaan kunnilla on oltava yhteinen jätehuoltoviranomainen, kun kunnat ovat siirtäneet kunnan jätehuollon järjestämiseen liittyvät palvelutehtävät kuntien omistamalle jäteyhtiölle.

Sopijakunnat ovat muodostaneet jätehuollon yhteistoiminta-alueen ja alueen kuntien yhteisenä toimielimenä on toiminut Tampereen kaupungin alueellinen jätehuoltolautakunta 1.6.2017 alkaen.

Jätehuollon yhteistoimintasopimusta ollaan muuttamassa kokoonpanon osalta. Sopijaosapuolet pitivät 10.6.2019 jätehuollon yhteistoiminta-alueen vuosittaisen info- ja keskustelutilaisuuden, jossa sovittiin muun ohella, että jätehuoltolautakunnan jäsenmäärää lisätään kuuteentoista (16). Paikat jakaantuvat seuraavasti: Tampereelle kahdeksan (8) paikkaa mukaan lukien puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, Tampereen kaupunkiseudun kunnille neljä (4) paikkaa ja muille kunnille neljä (4) paikkaa. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020. Info- ja keskusteltutilaisuuden jälkeen sopijapuolet ovat yhdessä neuvotelleet liitteeseen punaisella merkityt muutokset jätehuollon yhteistoimintasopimukseen.

Sopijakunnat Ruoveden kuntaa lukuunottamatta ovat jo hyväksyneet sopimuksen muutosehdotuksen. Ruoveden kunnan on tarkoitus käsitellä sopimusluonnosta kunnanvaltuuston kokouksessa 11.12.2019. On tärkeää, että kaikki sopimuskunnat ovat hyväksyneet sopimuksen osaltaan ennen kuin Tampere sen tekee. Näin vältetään se mahdollisuus, että jokin kunnista jäisi sopimuksettomaan tilaan.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Liitteenä oleva jätehuollon yhteistoiminta-aluetta koskeva sopimus hyväksytään edellyttäen, että Ruoveden kunta on hyväksynyt sopimuksen ennen 1.1.2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Mikko Aaltonen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Juha Perämaa, puh 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere

Päätösehdotus oli

Liitteenä oleva jätehuollon yhteistoiminta-aluetta koskeva sopimus hyväksytään edellyttäen, että Ruoveden kunta on hyväksynyt sopimuksen ennen 1.1.2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sopijakunnat/kirjaamo

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

 Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa  (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa muutosta hakea myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.