Kaupunginvaltuusto, kokous 16.12.2019

§ 207 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Tampereen Infra Oy:n autokaluston rahoitusleasinglimiitille 

TRE:6446/02.04.04/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja, Arto.Vuojolainen@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 17.6.2019 § 91 perustaa Tampereen Infra Oy:n. Kaupungin kokonaan omistama in house -yhtiö myy yhdyskunta- ja infrastruktuurirakentamiseen sekä ylläpitoon liittyviä palveluita Tampereen kaupungille ja sen tytäryhtiöille. Yhtiön erikoisosaamisen kuuluvat myös paikkatieto- ja korjaamopalvelut.

Tampereen Infra Oy:n perustamissopimus on allekirjoitettu 20.8.2019 ja yhtiö on rekisteröity kaupparekisteriin 3.10.2019. Tampereen Infra Liikelaitoksen liiketoiminta myydään perustetulle yhtiölle ja yrityksen varsinainen toiminta alkaa 1.1.2020. Kauppahintana on liiketoimintakaupassa siirtyvien omaisuuserien kirjanpitoarvo vähennettynä siirtyvien vastuiden määrällä. Kaikki liiketoimintaan liittyvät sopimukset siirtyvät ostajalle luovutushetkestä lukien.

Yksi siirtyvistä sopimuksista on Tampereen Infra Liikelaitokselle vuonna 2012 kilpailutettu sopimus 10 milj. euron rahoitusleasinglimiitistä auto- ja työkoneiden hankintaan. Limiitin on myöntänyt Kuntarahoitus Oyj ja se on voimassa toistaiseksi. Kuntarahoitus ei voi oman toimintaperiaattensa mukaan antaa kuntaomisteisille osakeyhtiöille rahoitusta ilman omistajan täysimääräistä takausta. Yhtiön toiminnan muuttuessa liikelaitoksesta osakeyhtiöksi, on limiitille annettava kaupungin omavelkainen takaus.

Rahoitusleasinglimiitistä on tällä hetkellä käytetty noin 3,12 milj. euroa, jolla on vuokrattu 230 erilaista autoa ja työkonetta varusteluineen. Nämä siirtyvät yhtiön vastuulle siirtosopimuksella nykyisin ehdoin ja uutta vuokrakantaa varten yhtiö sopii uuden sopimuksen. Autokaluston rahoitusleasinglimiittiä ei voi käyttää muuhun tarkoitukseen.

Kuntalain mukaan kunnan on saatava turvaava vakuus antamilleen takauksille. Tässä tapauksessa voidaan kuitenkin todeta, että vuokrattu kalusto toimii takauksen vakuutena. Lisäksi limiitin enimmäismäärällä arvioituna takauksen ei voida todeta vaarantavan kaupungin taloutta. Tampereen Infra Oy on kaupungin in house -yhtiö eikä toimi vapailla markkinoilla. Takausta ei tällöin tulkita kielletyksi valtiontueksi.

Yhtiön tulee hakea yrityskiinnitys takausta vastaavalle määrälle ja pantata se kaupungille vakuudeksi.

Lausunnot

Lakimies Katja Korhonen:
Kuntalain 129 §:ssä säädetään ehdoista, joilla kunnan on mahdollista myöntää laina, takaus tai muu vakuus.

Tampereen Infra Oy on Tampereen kaupungin hankintalain tarkoittama sidosyksikköyhtiö eli in house -yhtiö. Näin ollen yhtiö ei toimi kilpailutilanteessa markkinoilla. Tampereen kaupungin on mahdollista myöntää takaus sidosyksikköyhtiölleen.

Kunnan myöntämä takaus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää takausta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski ja kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Säännös koskee kaikenlaista vakuutuksenantoa, riippumatta siitä, toimiiko tuen saaja markkinoilla kilpailutilanteessa vai ei. Tästä johtuen Tampereen kaupungin tulee saada takaukselle riittävä vakuus.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen Infra Oy:n puolesta sitoudutaan omavelkaiseen takaukseen enintään 10,0 milj. euron rahoitusleasinglimiitin takaisin maksamisesta korkoineen ja muine ehtoineen. 

Takaukselle vaaditaan limiittiä vastaava vakuus.

Takauksesta peritään vuotuinen 0,5 prosentin suuruinen takausprovisio.

Konsernijohtaja oikeutetaan hyväksymään siirtosopimus ja rahoitussopimus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Tampereen Infra Oy:n puolesta sitoudutaan omavelkaiseen takaukseen enintään 10,0 milj. euron rahoitusleasinglimiitin takaisin maksamisesta korkoineen ja muine ehtoineen. 

Takaukselle vaaditaan limiittiä vastaava vakuus.

Takauksesta peritään vuotuinen 0,5 prosentin suuruinen takausprovisio.

Konsernijohtaja oikeutetaan hyväksymään siirtosopimus ja rahoitussopimus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tampereen Infra Oy, Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Sanna Kareinen, Kristiina Seppälä/Kuntarahoitus Oyj

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

 Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa  (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa muutosta hakea myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.