Kaupunginvaltuusto, kokous 16.12.2019

§ 213 Pajarinniemen ranta-asemakaava, kaava nro 8716, koskee tiloja Pajari 837-711-2-104 ja Pajarinniemi 837-711-2-66  

TRE:9435/10.02.01/2017

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 28.2.2019 päivätyn ja 19.8.2019 tarkistetun ranta-asemakaavan nro 8716.

Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8716

Diaarinumero: TRE:9435/10.02.01/2017

Kaavan laatija: Ramboll Finland Oy, projektipäällikkö Minna Lehtonen ja suunnittelija Laura Kömi

TIIVISTELMÄ

Kaava-alue

Ranta-asemakaava-alue sijaitsee Tampereella Teiskon alueella Kaunistonlahden tuntumassa noin 4 km Kämmenniemestä lounaaseen. Tampereen keskustaan matkaa on maanteitse noin 30 kilometriä.

Suunnittelualue käsittää niemenkärjestä kiinteistöt Pajari 711-2-104 (pinta-ala n. 2,5 ha) ja Pajarinniemi 711-2-66 (pinta-ala n.1 ha). Rantaviivaa kiinteistöjen alueella on noin 600 metriä.

Pajarin tila RN:o 2-104 on muodostettu vuonna 1958. Laadittava ranta-asemakaava koskee niemenkärjen pohjoispuolelle sijoittuvaa pitkänomaista kiinteistöä 2-104, jolle on tarkoitus osoittaa rakennuspaikat. Nykyisellään kiinteistön alueella sen pohjoisreunassa on hevosille varattu aitaus / ratsastuskenttä sekä tilapäisenä talousrakennuksena alueelle rakennettu eläinsuoja hevosten ylläpitoa varten. Kiinteistön Kaunistonlahteen rajautuvalle osalle jää rakentamiselta vapaa rantajakso.

Ranta-asemakaavaan kuuluvalla toisella kiinteistöllä Pajarinniemi 2-66 sijaitsee 130 m2:n suuruinen lomarakennus, kaksi rantasaunaa (10 m2 ja 23 m2), autotalli sekä venevaja.

Molemmat suunnittelualueen tilat ovat saman tahon omistuksessa.

Kaavan tavoitteet

Ranta-asemakaavan hakijan tavoitteena on saada kaksi erillistä lomarakennuspaikkaa Pajarin tilalle 2-104. Aitolahti -Teisko rantayleiskaavan mukaan kantatilaksi katsotulle kiinteistölle 2-104 on osoitettu mitoitustarkastelusta huolimatta yksi uusi rakennuspaikka. Ranta-asemakaavalla on tarkoitus tutkia mahdollisuus jakaa tilan lomarakennuspaikaksi merkitty Näsijärven puoleinen länsiosa kahdeksi rakennuspaikaksi rantayleiskaavan rantaviivan pituuteen perustuvan mitoitusluvun mukaisesti. Kaunistonlahden puoleinen rantaosuus jää ranta-asemakaavan maankäyttöratkaisussa yleiskaavan mukaisesti rakentamiselta vapaaksi.

Kaavaprosessin vaiheet

Aloitteen ranta-asemakaavan laadinnasta on tehnyt kiinteistöjen 837-711-2-104 ja 837-711-2-66 omistaja.

Ranta-asemakaava tuli vireille, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto kuulutettiin nähtäville 28.2.2019.-1.4.2019 väliseksi ajaksi.

Aineisto lähetettiin nähtävillä oloaikana tiedoksi osallisille.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja valmisteluaineistosta pyydettiin luonnosvaiheessa kommentit tarvittavilta kaupungin toimialoilta ja viranomaistahoilta.

Valmisteluaineistosta saatiin 5 kpl lausuntoa ja 1 kpl mielipidettä. Lausunnon kaavaluonnoksesta jättivät Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Tampereen kaupungin ympäristönsuojelu sekä viheralueet ja hulevedet. Lausunnoista ja mielipiteestä on tehty yhteenveto sekä vastineet erilliseksi liitteeksi.

Kaavaehdotukseen tehtiin ympäristönsuojelun esittämä muutos tärkeästä kallioalueesta sekä poistettiin ohjeelliset pienveneiden säilytyspaikat (ELY-keskuksen kommentti).

Ranta-asemakaava

Loma-asuntojen korttelialue RA

Ranta-alueelle osoitetaan yksi loma-asuntojen korttelialue, jossa on yhteensä kolme rakennuspaikkaa (noin 3500 m2, 5700 m2 ja 9900 m2). Olemassa olevalle, isoimmalle rakennuspaikalle ei osoiteta uutta rakennusoikeutta. Sen pysyvä rakennusoikeus on yhteensä 203 m2.

Uusille rakennuspaikoille saa kullekin rakentaa yhden loma-asunnon (80 m2) ja talousrakennuksen (25 m2), joiden tulee sijoittua 30 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Lisäksi saa rakentaa yhden saunarakennuksen (25 m2) vähintään 15 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta. Julkisivuissa tulee käyttää mahdollisimman hyvin luontoon sopeutuvia värisävyjä. Rakennusten katteiden tulee olla väriltään tummia. Rakennusten sijoittelussa sekä korkeusasemissa tulee kiinnittää erityistä huomiota ympäristöarvoihin sekä rakentamisen soveltuvuuteen maisemaan ja naapuritilojen rakennuskantaan. Vesihuolto hoidetaan alueella kiinteistökohtaisesti ja voimassa olevan valtioneuvoston asetuksen mukaisesti, miten talousvesien käsittelystä siinä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla on säädetty. Ranta-alue on merkitty istutettavaksi alueen osaksi. Alueella on säilytettävä olemassa olevaa puustoa mahdollisuuksien mukaan ja sitä on täydennettävä uusilla istutuksilla ympäristöön soveltuvalla tavalla. Rannassa oleva kallioalue on osoitettu kaavassa sl-12 merkinnällä, joka tarkoittaa luonnontilaisena säilytettävää alueen osaa.

Maa- ja metsätalousalue M

Muu alue on osoitettu maa ja metsätalousalueeksi, jolla ei ole rakennusoikeutta.

Tiealue

Loma-asuntojen korttelialueelle on osoitettu tieyhteys (Pajarinniementie).

Ranta-asemakaavan toteuttaminen

Ranta-asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa heti kaavan saatua lainvoiman. Tampereen rakennusvalvonta seuraa ranta-asemakaavan toteutumista.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta pyydetään nähtävilläolon aikana lausunnot Pirkanmaan Ely-keskukselta ja Pirkanmaan liitolta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Ranta-asemakaavaehdotus (päivätty 25.2.2019, tarkistettu 19.8.2019) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 28.2.2019 päivätyn ja 19.8.2019 tarkistetun ranta-asemakaavan nro 8716. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8716

Diaarinumero: TRE:9435/10.02.01/2017.

Kaavan laatija: Ramboll Finland Oy, projektipäällikkö Minna Lehtonen ja suunnittelija Laura Kömi.

Ranta-asemakaavaehdotus kuulutettiin nähtäville 29.8.- 30.9.2019.

Ehdotuksesta pyydettiin Pirkanmaan ely-keskuksen ja Pirkanmaan liiton lausunnot. Ely-keskus antoi lausunnon asemakaavaehdotuksesta. Alkuperäinen lausunto on liitteenä. Ely-keskus katsoo, että kaavaratkaisu poikkeaa voimassa olevasta yleiskaavasta. Kaava-alueelle on oikeusvaikutteiseen rantayleiskaavaan merkitty yksi olemassa oleva ja yksi uusi loma-asunnon rakennuspaikka. Maa- ja metsätalousalueelle kaavaan luonnosvaiheessa merkityt ohjeelliset pienveneiden säilytykseen varatut alueenosat on poistettu ehdotuksesta. Näin ranta-asemakaavaehdotus turvaa riittävän vapaan rantaviivan säilymistä kyseisellä ranta-alueella. ELY-keskuksen Yhdyskunnat ja luonto –yksiköllä ei ole huomautettavaa kyseisestä hankkeesta.

Kaavaan ei näin ollen tehty muutoksia tai tarkistuksia.

Ranta-asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa heti kaavan saatua lainvoiman. Tampereen rakennusvalvonta seuraa ranta-asemakaavan toteutumista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Ranta-asemakaavaehdotus (päivätty 25.2.2019, tarkistettu 19.8.2019) hyväksytään ja esitetään kaupunginhallitukselle ja  edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Ranta-asemakaavaehdotus (päivätty 25.2.2019, tarkistettu 19.8.2019) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavainsinööri Hilkka Takalo, puh. 050 562 0345, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Ranta-asemakaavaehdotus (päivätty 25.2.2019, tarkistettu 19.8.2019) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan ELY-keskus, Peltoniemi Terhi/tupa, Jalo Tarja/tupa, kuulutus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
 
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen ja kunnan jäsenen tietoon tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on asetettu nähtäville, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.