Kaupunginvaltuusto, kokous 16.12.2019

§ 210 Tampereen kaupungin hallintosäännön muuttaminen 

TRE:4915/00.01.01/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hirvelä Heli, Hallintojohtaja, Heli.Hirvela@tampere.fi

Perustelut

Valtuusto hyväksyi hallintosäännön liitteineen 23.1.2017. Valtuusto on hyväksynyt muutoksia hallintosääntöön viimeksi 16.9.2019.

Alueellinen jätehuoltolautakunta toimii jätehuollon yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisenä toimielimenä. Kunnat ovat allekirjoittaneet sopimuksen yhteisestä toimielimestä jätehuollon viranomaistehtävien hoitamisessa. Kunnat ovat neuvotelleet yhteistoimintasopimukseen muutoksia, jotka koskevat alueellisen jätehuoltolautakunnan kokoonpanoa 1.1.2020 alkaen. Muutokset tulee hyväksyä hallintosäännön 10 §:ään edellytyksellä, että valtuusto hyväksyy samat muutokset sopimukseen yhteisestä toimielimestä jätehuollon viranomaistehtävien hoitamisessa.

Valtuusto hyväksyi 16.9.2019 hallintosäännön 37 §:ään muutoksen, jonka mukaisesti hyvinvointipalveluiden palvelualue jakautuu sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueeksi sekä sivistyspalvelujen palvelualueeksi 1.1.2020 alkaen. Kaupunginhallitus päätti 23.9.2019, että hyvinvoinnin palvelualueen johtajan virka lakkautetaan ja konsernihallintoon perustetaan kaksi palvelualueen johtajan virkaa 1.1.2020 alkaen. Hallintosäännön 125 §:ää  tulee muuttaa siten, että sosiaali-ja terveyspalvelujen palvelualueen johtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksissa sekä että sivistyspalvelujen palvelualueen johtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksissa 1.1.2020 alkaen. Hallintosäännön liitteenä olevan Sara Hildénin taidemuseon johtosäännön 3 §:ssä oleva maininta siitä, että Sara Hildénin taidemuseo kuuluu hyvinvoinnin palvelualueen organisaatioon tulee korjata sivistyspalvelujen palvelualueen organisaatioksi 1.1.2020 alkaen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Valtuuston 23.1. 2017 hyväksymään ja 16.9.2019 viimeksi muuttamaan hallintosääntöön hyväksytään liitteen mukaiset muutokset 10 §:ään ja 125 §:ään. Valtuuston 23.1.2017 hyväksymään ja hallintosäännön liitteenä olevaan Sara Hildénin taidemuseon johtosääntöön hyväksytään liitteen mukaiset muutokset 3 §:ään. Hallintosäännön 10 §:ään tuleva muutos tulee voimaan edellyttäen, että valtuusto hyväksyy samansisältöiset muutokset sopimukseen yhteisestä toimielimestä jätehuollon viranomaistehtävien hoitamisessa. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Hirvelä Heli, Hallintojohtaja, Heli.Hirvela@tampere.fi

Perustelut

Valtuusto on 15.4.2019 päättänyt perustaa kaksi yhtiötä: Hiedanranta Ky:n ja Hiedannan Kehitys Oy:n. Tampereen kaupunki toimii Hiedanranta Ky:ssä vastuunalaisena yhtiömiehenä. Hiedanrannan Kehitys Oy toimii kommandiittiyhtiön äänettömänä yhtiömiehenä.

Hallintosäännön 15 §:ään tulee lisätä, että kaupunginhallitus käyttää Hiedanranta Ky:ssä vastuunalaisen yhtiömiehen puhe- ja päätösvaltaa sekä että kaupunginhallitus voi siirtää puhevallan käyttämisen alaiselleen viranhaltijalle ja päätösvallan käyttämisen alaisensa viranhaltijan ratkaistavaksi.

Kaupunginhallitus on 3.12.2019 päättänyt esittää valtuuston päätettäväksi muutoksia hallintosäännön 10 §:ään ja 125 §:ään sekä hallintosäännön liitteenä olevan Sara Hildénin taidemuseon johtosäännön 3 §:ään. Valtuusto käsittelee näitä muutoksia 16.12.2019.

Kaupunginhallituksen 3.12.2019 tekemää esitystä valtuustolle tulee täydentää siten, että valtuusto päättää kokouksessaan 16.12.2019 muuttaa lisäksi hallintosäännön 15 §:ää. Tästä syystä kaupunginhallituksen 3.12.2019 päättämään esitykseen tulee lisätä toinen ponsi siitä, että hallintosääntöön hyväksytään lisäksi 9.12.2019 muokatun liitteen mukainen muutos 15 §:ään. Samalla valtuuston esityslistalla oleva hallintosääntö-liite tulee päivittää.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Täydennetään valtuuston päätettäväksi 3.12.2019 tehtyä esitystä lisäämällä esitykseen seuraavanlainen ponsi:

Valtuuston 23.1.2017 hyväksymään ja 16.9.2019 viimeksi muuttamaan hallintosääntöön hyväksytään lisäksi 9.12.2019 muokatun liitteen mukainen muutos 15 §:ään. Muutos tulee voimaan heti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintolakimies Tiina Kyöttilä-Vettenranta, puh. 040 778 0695, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Valtuuston 23.1. 2017 hyväksymään ja 16.9.2019 viimeksi muuttamaan hallintosääntöön hyväksytään liitteen mukaiset muutokset 10 §:ään ja 125 §:ään. Valtuuston 23.1.2017 hyväksymään ja hallintosäännön liitteenä olevaan Sara Hildénin taidemuseon johtosääntöön hyväksytään liitteen mukaiset muutokset 3 §:ään. Hallintosäännön 10 §:ään tuleva muutos tulee voimaan edellyttäen, että valtuusto hyväksyy samansisältöiset muutokset sopimukseen yhteisestä toimielimestä jätehuollon viranomaistehtävien hoitamisessa. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2020.

Valtuuston 23.1.2017 hyväksymään ja 16.9.2019 viimeksi muuttamaan hallintosääntöön hyväksytään lisäksi 9.12.2019 muokatun liitteen mukainen muutos 15 §:ään. Muutos tulee voimaan heti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

konsernihallinto-palvelualueet-liikelaitokset

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

 Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa  (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa muutosta hakea myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.