Kaupunginvaltuusto, kokous 16.12.2019

§ 208 Tampereen kaupungin kulttuuristrategia 2030  

TRE:6125/12.03.00/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kuosmanen Taru, Johtaja, Taru.Kuosmanen@tampere.fi

Perustelut

Tampere hakee Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026 yhdessä lukuisten Pirkanmaan kuntien kanssa. Haku edellyttää, että hakemusta jättäessään päähakijakaupungilla on käytössään voimassa oleva kulttuuristrategia, joka linjaa kulttuuripääkaupunkihanketta pidemmän aikavälin tavoitteet ja toimenpiteet. Kulttuuristrategiasta ajankohtaisen tekevät myös uusi laki kuntien kulttuuritoiminnasta sekä kulttuurin merkityksen kasvu yhteiskunnassa.

Kulttuuristrategiaprosessi käynnistyi helmikuussa 2019 tiiviinä osana Tampere 2026 sidosryhmä- ja asukastilaisuuksia. Kulttuuristrategiaprosessia johti poikkihallinnollinen työryhmä, jonka jäsenistössä oli edustus kaupungin kaikilta palvelualueilta. Materiaalia strategian rakentamiseen kerättiin lähes tuhannelta tamperelaiselta. Kulttuuriunelmiaan ja näkemyksiä kaupungin kehittämisen kohteista kertoivat niin ohikulkijat, koululaiset, palvelukeskusten asukkaat, kaupungin työntekijät kuin kulttuurialan ammattilaiset. Valmistelussa otettiin huomioon lukuisia Tampereen kaupungin aiemmin hyväksymiä suunnitelmia, kuten Tapahtumatoiminnan suuntaviivat ja Julkisen taiteen periaatteet, sekä valtakunnan tason asiakirjoja, kuten Taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivat sekä laki kuntien kulttuuritoiminnasta.

Kulttuuristrategialuonnosta esiteltiin yleisölle 24.9. kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa sekä kulttuurialan toimijoiden verkostoissa syksyn aikana. Strategialuonnosta on kommentoitu myös kaupungin palvelualueiden johtoryhmissä sekä sivistys- ja kulttuurilautakunnassa, elinvoima- ja osaamislautakunnassa, sosiaali- ja terveyslautakunnassa sekä asunto- ja kiinteistölautakunnassa. Luonnokseen tehtiin muutoksia saadun palautteen perusteella.

Kulttuuristrategia määrittelee sekä kaupungin roolia kulttuurissa että kulttuurin roolia kaupungissa. Kulttuuri nähdään strategiassa kaupungin tärkeänä menestystekijänä sekä merkittävänä kasvun vahvistajana ja kaupungin kestävän muutoksen turvaajana: kulttuuri lisää kaupungin veto- ja pitovoimaa, ihmisten hyvinvointia sekä yhteisöllisyyttä. Strategiassa asetetaan neljä tavoitekokonaisuutta vuodelle 2030 ja esitetään toimenpiteitä tavoitteiden toteutumiseksi. Kulttuuristrategian keskeiset tavoitekokonaisuudet ovat:

  1. Kulttuuri koskettaa kaikkia
  2. Luovien ihmisten koti
  3. Merkityksellinen kaupunki
  4. Kokoaan suurempi


Tavoitekokonaisuuksissa korostetaan kulttuurin yhdenvertaisuutta ja hyvinvointivaikutuksia, kulttuuritoimijoiden toimintaedellytysten parantamista, omaleimaisen ja yhteisöllisyyttä tukevan kaupunkiympäristön ja -tilojen suunnittelua sekä kunnianhimoisen kulttuuri- ja tapahtumapolitiikan toteuttamista kaupungissa. Tavoitteiden lisäksi strategiassa linjataan kolme toimintatapaa tukemaan strategian toimeenpanoa sekä alueellista yhteistyötä.

Kulttuuristrategia antaa selkänojaa poliittiselle päätöksenteolle sekä kaupungin kehittämiselle. Kulttuuristrategiaa toimenpannaan osana kaupungin johtamisjärjestelmää kaikilla palvelualueilla ja keskeisiä toimenpiteitä sisällytetään lautakuntien palvelu- ja vuosisuunnitelmiin. Tampereen haku Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026 tukee osaltaan kulttuuristrategian tavoitteiden toteutumista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Tampereen kaupungin kulttuuristrategia 2030 hyväksytään.

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupungin kulttuuristrategia 2030 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Taru Kuosmaselle ja kehityspäällikkö Jaakko Laurilalle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Valmistelija

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Jaakko Laurila, puh. 044 430 9014, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupungin kulttuuristrategia 2030 merkitään tiedoksi.

Päätös

Asia merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Lassi Kaleva teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen:
"Valtuusto toteaa, että Tampere kasvaa vauhdilla, ja samalla väestörakenne muuttuu ja moninaistuu. Uusien tamperelaisten kotoutumista edistää parhaiten heidän tutustuttaminen paikalliseen ja suomalaiseen kulttuuriin, taiteeseen ja historiaan."

Kannatus: Heikki Luoto.

Puheenjohtajan äänestysesitys: Kalevan toivomusponsiehdotuksen hyväksyminen JAA, toivomusponsiehdotuksen hylkääminen EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Kalevan toivomusponsiehdotus hylättiin äänin 21-34, tyhjää 12.

Tiedoksi

Jaakko Laurila, Lauri Savisaari, Reija Linnamaa, Eija Oravuo, Taru Hurme, Sanni Pöntinen, Toimi Jaatinen, Taina Myllyharju, Jaana Ylänen, Elise Pedersen, Satu Vuorinen, Juha Hemanus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)