Kaupunginvaltuusto, kokous 16.9.2019

§ 140 Tampereen kaupungin rahoituksen ja sijoitustoiminnan periaatteet

TRE:4337/02.04.00/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja, Arto.Vuojolainen@tampere.fi

Perustelut

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista. Tämä liittyy valtuuston taloudellisen vallan käyttöön ja periaatteiden on perustuttava kaupunkistrategiaan ja palveltava sen tavoitteiden toteutumista. Kaupungin rahoitusperiaatteiden hyväksyminen katsotaan kuuluvan valtuustolle varallisuuden hoidon perusteita koskevana ratkaisuna. Sijoitustoiminnalla tarkoitetaan rahavarojen sijoittamista arvopapereihin. Valtuuston on määriteltävä sijoittamista ohjaavat periaatteet sekä toimintaa rajaavat tekijät.

Valtuusto on hyväksynyt edelliset rahoituksen ja sijoitustoiminnan periaatteet noin kymmenen vuotta sitten ja niiden päivittäminen on välttämätöntä. Aiemmin erilliset dokumentit on nyt koottu yhdeksi periaatekokonaisuudeksi. Valtuuston päättämiä periaatteita täydentävät vuosittain hyväksyttävät ottolainauksen ja sijoitustoiminnan vuosisuunnitelmat, jotka hallintosäännön mukaan hyväksyy konsernijohtaja. Lisäksi lainanottoa ja sijoitusten ostoa tai myyntiä koskeva päätösvalta on hallintosäännön perusteella konsernijohtajalla, joka on toimintasäännöllä delegoinut sijoituspäätösten teon liiketoiminta- ja rahoitusjohtajalle.

Rahoituksen periaatteiden osalta keskeisiä uudistuksia ovat: 1) Yleisten periaatteiden ja tavoitteiden aiempaa selkeämpi ja toimintaa ohjaavampi linjaus, 2) ns. vihreän rahoituksen preferointi ympäristöystävällisten investointien rahoituksessa, 3) aiempaa tarkemmat ja selkeämmät linjaukset rahoitusriskien hallintaan, erityisesti korkoriskin osalta, ja 4) konsernipankki käsitteestä luopuminen toimintaperiaatteet kuitenkin säilyttäen. Lainatakausten myöntämisen periaatteet ovat käytännössä ennallaan, mutta kiellettyä valtiontukea koskevan säännöstön ja kuntalain määräysten huomioimista on uudistetuissa periaatteissa korostettu. 

Sijoitustoiminnan periaatteissa mainittavia uudistuksia ovat: 1) sijoitustoiminnan rajaaminen vain varsinaisiin sijoituksiin ja tilivarojen jättäminen tämän ulkopuolelle. Tämä siksi, että tilivaroja ei enää vuosiin ole sijoitettu edes lyhytaikaisesti, vaan pidetty tilillä, 2) tuottotavoitteen muuttaminen edellisen kohdan johdosta, 3) sijoitusallokaation jakaminen kolmeen omaisuusluokkaan ja muiden sijoitusten luokassa sijoitusmahdollisuuden laajentaminen esimerkiksi asunto-, kiinteistö- ja tonttirahastoihin, joiden tuotto- ja riskikorrelaation arvellaan poikkeavan osake- ja korkosijoituksista sekä 4) vastuullisuusteemojen korostaminen kumppaneiden ja sijoituskohteiden valinnassa, millä pyritään osaltaan tukemaan kaupungin tiukkaa hiilineutraaliustavoitetta sekä pienentämään sijoitussalkkuun sisältyviä riskejä. Raportointiin ja päätöksentekoon ei esitetä uudistuksia.

Lausunnot

Lakimies Jyri Nuojua:
Rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteissa on otettu huomioon lainsäädännön määräykset. Esitetyt muutokset tuovat muun muassa valtiontukea koskevat keskeiset periaatteet selkeämmin esiin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupungin rahoituksen ja sijoitustoiminnan periaatteet hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Kalle Kiili saapui kokoukseen asian esittelyn aikana.

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus

Tampereen kaupungin rahoituksen ja sijoitustoiminnan periaatteet hyväksytään.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Sanna Kareinen, Jukka Männikkö, Markus Kiviaho, ko-pa-li

Käsiteltävät asiat