Kaupunginvaltuusto, kokous 17.2.2020

§ 24 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kantakaupungin yleiskaavaa 2040 koskevassa asiassa 

TRE:3662/10.02.03/2015

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.5.2017 § 130 Tampereen kantakaupungin yleiskaavan 2040. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Liikennevirasto, Pirkanmaan maakuntamuseo sekä neljä yksityistä tahoa valittivat päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Liikennevirasto peruutti valituksensa.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus hyväksyi päätöksellään 10.7.2018 Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Pirkanmaan maakuntamuseon valitukset osittain ja kumosi kaupunginvaltuuston päätöksen Tampereen kantakaupungin yleiskaavan 2040 hyväksymisestä seuraavilta osin:

1. Kaavakartalla 1 Paasikiventien pohjoispuolella sijaitseva keskustatoimintojen ja virkistyksen sekoittunutta aluetta koskeva kaavamerkintä (Hiedanranta).

2. Kaavakartalla 1 VAK-ratapihan alueella olevat palvelujen ja työpaikkojen sekoittunutta aluetta ja keskustatoimintojen aluetta osoittavat merkinnät sekä etelän kasvusuuntaa ja kasvun vyöhykettä koskevat kehittämisperiaatemerkinnät.

3. Kaavakartan 1 yleismääräys, jonka mukaan yleiskaavan RA- ja R-alueilla yleiskaavaa voidaan käyttää MRL 72 §:n mukaisesti rakentamisen ohjaamiseen sekä rakennusoikeuden määrää koskevat määräykset.

4. Kaavakartalla 1 Kalevan RKY-alueella olevat kehittämisperiaatemerkinnät kasvun vyöhyke ja elinvoiman vyöhyke.

Muilta osin hallinto-oikeus hylkäsi valitukset.

Tampereen kaupunki haki Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätökseen valituslupaa ja muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta siltä osin kuin hallinto-oikeus oli kumonnut kaupunginvaltuuston päätöksen. Myös yksi yksityinen taho haki valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Korkein hallinto-oikeus myönsi välipäätöksellään 12.11.2018 Tampereen kaupunginhallitukselle valitusluvan, ja hylkäsi päätöksellään yksityisen tahon valituslupahakemuksen.

Korkein hallinto-oikeus antoi asiassa päätöksen 17.1.2020. Korkein hallinto-oikeus kumosi Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen Tampereen kaupunginhallituksen valituksesta siltä osin kuin hallinto-oikeus on kumonnut kaupunginvaltuuston päätöksen. Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Pirkanmaan maakuntamuseon valitukset Tampereen kaupunginvaltuuston päätöksestä, siltä osin kuin asiasta on korkeimmassa hallinto-oikeudessa kysymys, hylättiin.

Kantakaupungin osayleiskaava 2040 on kuulutettu voimaan 20.9.2018 (osin) ja 20.1.2020.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 17.1.2020 taltio 119 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio, puh. 040 8016 917 ja lakimies Patricia Nikko, puh. 0400 239 710, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 17.1.2020 taltio 119 merkitään tiedoksi.

Tiedoksi

Pia Hastio, Patricia Nikko