Kaupunginvaltuusto, kokous 18.11.2019

§ 176 Keskustelu vuoden 2020 talousarviosta ja vuosien 2020-2023 taloussuunnitelmasta sekä talousarvion yhteydessä käsiteltävät valtuustoaloitteet ja talousarvioon liittyvät asiat

TRE:845/02.02.01/2019

Perustelut

1. Talousarvion esittely

Pormestari, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Lauri Lyly.

2. Keskustelu

Esityslistan pykälistä 176, 177 ja 178 käydään keskustelu samanaikaisesti seuraavasti:

Valtuustoryhmät suuruusjärjestyksessä, joiden aikana mahdollisesti tehdyt muutosehdotukset ja ponsiehdotukset sekä kirjallisina että sähköisenä sihteeristölle, otsikko, sivu ja esitetty muutos. Ryhmäpuheenvuorot 10 min. (Puheenvuorot edestä.)

Kokoomuksen, Kristillisdemokraattien ja Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen Tampereen valtuustoryhmä    
Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä                    
Tampereen vihreä valtuustoryhmä
Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmä
Tampereen Keskustan valtuustoryhmä
Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmä
Tampereen Puolesta valtuustoryhmä
Vaihtoehto Tampere valtuustoryhmä
Sininen valtuustoryhmä

Yksittäisten valtuutettujen puheenvuorot,

joiden aikana mahdollisesti tehdyt muutosehdotukset ja ponsiehdotukset sekä kirjallisina että sähköisenä sihteeristölle, otsikko, sivu ja esitetty muutos. (Puheenvuorot paikalta.)

Muutosehdotukset ja ponsiehdotukset pykäliin 177 ja 178 on tehtävä pykälän 176 keskustelun aikana.

Muutosehdotuksia ja ponsiehdotuksia ei saa tehdä enää käsiteltäessä pykäliä 177 ja 178.

Pykälien 177 ja 178 kohdalla suoritetaan vain äänestykset ja todetaan päätökset.

3. Yksityiskohtainen käsittely

Käsittely esityslistan §:n 178 osalta käydään talousarviokirjassa olevan jaottelun mukaisesti.
__________________

Sisällysluettelo

Esipuhe s. 3-4

YLEISET LÄHTÖKOHDAT s. 7-52

Talous- ja strategiaprosessi s. 9
Tampereen kaupungin organisaatio s. 9-10
Toimintaympäristö s. 11-15
Väestö s. 11-12
Työ s. 13-14
Asuminen s. 15

Taloudelliset lähtökohdat s. 16-18
Talouden kehitysnäkymät s. 16
Kuntatalous s. 16-17
Kaupungin talous s. 18

Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta s. 19-22
Talousarvion osat s. 19-20
Talousarvion sitovuus s. 20-22
Tilivelvollisen valvontavastuu s. 22

Henkilöstö s. 23-24

Tampereen strategia 2030 s. 25-36
Strategian rakenne ja keskeiset sisällöt s. 25
Strateginen johtamisjärjestelmä s. 25
Vuoden 2020 toiminnan tavoitteet s. 25-26
Strategiset painopisteet, valtuustokauden tavoitteet ja vuositavoitteet s. 27-36

Tuottavuuden tila s. 37-38

Tampereen kaupungin kehitysohjelmat s. 39-48
Viiden tähden keskusta kehitysohjelma s. 40
Hiedanrannan kehitysohjelma s. 41
Raitiotien kehitysohjelma s. 42-43
Smart Tampere -kehitysohjelma s. 44-45
Elinvoima- ja kasvupalveluallianssin kehitysohjelma s. 46
Vetovoimainen elämyskaupunki -kehitysohjelma s. 47
Tampere Junior -kehitysohjelma s. 48

Ilmastobudjetti s. 49

Riskienhallinta ja turvallisuus s. 50

Hankinnat s. 51-52

KÄYTTÖTALOUSOSA JA INVESTOINNIT YKSIKÖITTÄIN s. 53-127

Sivistyspalvelujen palvelualue s. 54-59
Sivistys- ja kulttuurilautakunta s. 55-59
Varhaiskasvatus ja esiopetus s. 57
Perusopetus s. 58
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut s. 59

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue s. 60-70
Sosiaali- ja terveyslautakunta s. 62-70
Ikäihmisten palvelut s. 64-65
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut s. 65-66
Vastaanottopalvelut s. 67
Psykososiaalisen tuen palvelut s. 68-69
Erikoissairaanhoidon palvelut s. 70

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue s. 71-102
Elinvoima- ja osaamislautakunta s. 73-83
Ammatillinen koulutus s. 76-77
Lukiokoulutus s. 78
Työllisyys- ja kasvupalvelut s. 79-80
Vetovoima ja edunvalvonta s. 81
Elinkeinopalvelut s. 82
Kehitysohjelmat s. 83

Asunto- ja kiinteistölautakunta s. 84-102
Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka s. 86-89
Talonrakennushankkeet s. 90-102

Kaupunkiympäristön palvelualue s. 103-115
Yhdyskuntalautakunta s. 105-112
Kaupunkiympäristön suunnittelu s. 107-108
Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito s. 109-110
Kestävä kaupunki s. 111-112
Kehitysohjelmat s. 112

Joukkoliikennelautakunta s. 113-115
Joukkoliikenne s. 115

Konsernihallinto s. 116-118
Konsernihallinto s. 116-117
Yhteiset erät s. 118

Taseyksiköt s. 119-127
Pirkanmaan pelastuslaitos s. 119-121
Vahinkorahasto s. 122
Liikelaitokset s. 123-127
Tampereen Vesi Liikelaitos s. 124-125
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos s. 126-127

LASKELMAT s. 129-144
Tuloslaskelma s. 130-137
Verotulot s. 133-134
Valtionosuudet s. 135
Korkotulot ja -menot s. 136-137
Muut rahoitustulot ja -menot s. 137

Investoinnit s. 138-140

Rahoituslaskelma s. 141-144
Antolainauksen muutokset s. 143
Korollisten velkojen muutokset s. 144

LIITTEET s. 145-175
Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja -yhteisöt s. 146-165

Investoinnit kohteittain 2020-2029 s. 166-174

Täydentäviä tietoja s. 175

Lounastauko kello 13.00-14.00

Päätös

Merkittiin.

Kokouskäsittely

Puheenjohtajan ehdottama käsittelyjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi puheenjohtaja totesi, että repliikkipuheenvuoroja ei sallita tässä kokouksessa.

Pormestari, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Lauri Lyly teki seuraavat muutosehdotukset puheenvuorossaan:

Kaupunginhallituskäsittelyn jälkeen käytyjen neuvottelujen perusteella esitän, että vuoden 2020 talousarvioon ja vuosien 2020-2023 taloussuunnitelmaan sekä verotuloihin tehdään seuraavia muutoksia:

Verotulot, sivu 133. Tulojen vähennys:
Vuosien 2020-2023 kunnallisveron veroprosentti on 20,25 %. (koskee myös §:ä 177)
Vähennetään vuosien 2020-2023 kunnallisverotuloja 10 000 000 euroa/vuosi.

Verotulot, sivut 133-134. Tulojen lisäys:
Vuoden 2020 voimalaitosten kiinteistöveroprosentti on 3,00 %. (koskee myös §:ä 177)
Lisätään vuosien 2020-2023 kiinteistöverotuloja 500 000 euroa/vuosi.

Muut rahoitustulot ja -menot, sivu 137. Tulojen lisäys:
Lisätään vuosien 2020-2023 osinkotuloja 4 500 000 euroa/vuosi.

Asunto- ja kiinteistölautakunta, sivut 84-85. Tulojen lisäys:
Lisätään toimintatuloihin 5 000 000 euroa omaisuuden myyntivoittoihin ja investointitaulukkoon pysyvien vastaavien luovutustuloihin sama summa. Huomioidaan em. muutokset myös kaupungin taloussuunnitelmavuosien 2021-2023 tuloslaskelmassa, investointilaskelmissa ja rahoituslaskelmassa.

Mikäli esitetyt muutokset tulevat hyväksytyksi, huomioidaan ne lopullisessa talousarviokirjassa kautta linjan.  

Lisäksi esitän, että valtuuston päätöstä, § 178, täydennetään seuraavilla ponsilla:

Valtuusto toteaa, että kunnallisveron taso pidetään 20,25 prosentissa taloussuunnittelukaudella 2020-2023.

Valtuusto edellyttää, että kaupungin talouden pitämiseksi tasapainossa ja menojen kasvun pitämiseksi alle 3 prosentissa taloussuunnittelukaudella 2020-2023 toteutetaan pormestarin talousarvion julkistamisen yhteydessä esitelty 10 kohdan toimenpideohjelma. Ohjelman eri alueille asetetaan vastuuhenkilöt ja sen toteutumista käsitellään lautakunnissa ja kaupunginhallituksessa säännöllisesti. Valtuustolle annettavien talouskatsausten yhteydessä raportoidaan toimenpideohjelman toteutuksesta.

Mikäli talousarviovalmistelussa vuodelle 2021 todetaan, etteivät tehtävät toimenpiteet ole riittäviä talouden saattamiseksi tasapainoon, on toimenpideohjelman toimia kaupunginhallituksen toimesta tehostettava.

Valtuusto toteaa, että vuoden 2020 talousarvioehdotuksessa ei edellytetä sellaisia toimenpiteitä, joiden toteuttaminen todennäköisesti aiheuttaisi irtisanomisia, osa-aikaistamisia tai lomautuksia. Talousarvioehdotus edellyttää kuitenkin toimenpideohjelmaan sisällytettyjä tehostamistoimenpiteitä, mikä tulee huomioida myös henkilöstömenoissa. Talouden tasapainottamista pyritään toteuttamaan ensisijaisesti etsimällä uusia toimintatapoja ja työhyvinvointia tukevia ratkaisuja yhdessä henkilöstön kanssa. Mikäli nämä toimet eivät ole riittäviä talousarvioehdotuksessa edellytetyissä henkilöstömenoissa pysymiseksi, voidaan joutua käynnistämään kaupunkitasoinen yhteistoimintamenettely.

Valtuusto pitää tärkeänä, että joukkoliikenteen lippujen hinnat pysyvät jatkossakin kohtuullisina. Samalla meidän tulee vastata liikenteen päästövähennystavoitteisiimme sekä huolehtia kaupungin talouden kannalta kestävästä joukkoliikennetuesta. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta tekee vuonna 2020 perusteellisen selvityksen, jossa arvioidaan muun muassa joukkoliikenteen lippujen hintojen kehitys lähivuosina eri asiakasryhmissä ja eri vyöhykkeillä sekä mahdolliset uudistamistarpeet niissä. Selvityksessä on arvioitava lähivuosina joukkoliikenteeseen menevän kaupungin tuen kestävä määrää. Selvityksellä haetaan perusteita, joilla voimme säilyttää kohtuuhintaisen joukkoliikenteen kaupunkiseudullamme ja joilla voimme vastata päästövähennystavoitteisiimme. Samalla tehdään monipuolinen joukkoliikenteen taustaselvitys ennen raitiotien ja linjasto 2021 käyttöönottoa. Näihin tietoihin voimme verrata tulevaa joukkoliikenteen kehitystä.

Pormestari, kaupunginhallituksen puheenjohtaha Lauri Lylyn puheenvuoron jälkeen käytiin keskustelu, joka aloitettiin ryhmien suuruusjärjestyksessä seuraavasti:

Kokoomuksen, Kristillisdemokraattien ja Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Ilkka Sasi käytti ryhmäpuheenvuoron kannattaen pormestari, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Lauri Lylyn tekemiä muutosehdotuksia. Lisäksi Ilkka Sasi teki seuraavat muutosehdotukset:

Kompromissiesitykseen sitoutuneet ryhmät ovat myös päätyneet tekemään talousarvioon seuraavat muutosesitykset, jotka nyt esitän:

1. 100 000 euron menoleikkaus koskien osallistuvaa budjetointia (s. 3 ja s. 118).

2. 100 000 euron lisämääräraha avustuksiin, joista 50 000 euroa kohdistuu sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja 50 000 sivistys- ja kulttuurilautakunnalle (s. 56 sikula/avustukset ja s. 63 sotela/avustukset)

3. 50 000 euron lisätulo metsänmyyntituloja pusikoitumisen ehkäisyn nimissä asunto- ja kiinteistölautakunnalle (s. 84).

4. 50 000 euron lisämääräraha matkailun edistämiseen, kohdennettuna Visit Tampereen tilaukseen (s. 81 elosa/Vetovoima ja edunvalvonta)

Näiden ohella esitän myös seuraavia tekstimuutoksia talousarviokirjaan:

S. 41 Vaitinaro-kappaleen viimeinen lause jatkuu ”…hyötykustannuslaskelmien pohjalta”

S. 65 ”Uudistetaan vanhusten hoitoketju yhdessä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Varmistetaan, että työote on kuntouttava aina kotihoidosta tehostettuun palveluasumiseen saakka. Hyödynnetään teknologiaa ja digitaalisia palveluja. Tavoitteena on vanhusten hoiva ja hoito oikeaan aikaan, oikeassa paikassa, laadun parantaminen ja kustannusten kasvun hillitseminen.”

S. 65 ”Rintamaveteraanien kotona asumista tukevia palveluita tarjotaan yksilölliseen palvelutarpeeseen perustuen.”

Otan myös kantaa kolmeen valtuustoaloitteeseen:

Jaakko Mustakallion jättämään aloitteeseen (liite s. 15) vähäpäästöisestä ruoasta esitän muutosesitystä:

”Aloitetta ei käsitellä tässä valtuuston kokouksessa.”

Lisäksi esitän seuraaviin kahteen valtuustoaloitteeseen ponsiesityksiä.

Irja Tulosen jättämään aloitteeseen Uimalaitoksen rakentamisesta Eteläpuistoon (s. 44) esitän pontta:

”Valtuusto edellyttää, että Eteläpuiston kaavan valmistelussa otetaan huomioon mahdollisuus rakentaa Uimalaitos entisen Palomäen Uimalaitoksen paikalle Koulukadun eteläpäähän.”

Sofia Vikmanin jättämään aloitteeseen (liite s. 38) Lotta Svärd -patsaasta esitän pontta:

”Valtuusto edellyttää että kaupunki osoittaa sopivan paikan Lotta Svärd-patsaalle.”

Tampereen Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja Pekka Salmi käytti ryhmäpuheenvuoron kannattaen pormestari, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Lauri Lylyn puheenvuorossa ja Ilkka Sasin ryhmäpuheenvuorossa tekemiä muutosehdotuksia.

Tampereen vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Olga Haapa-aho käytti ryhmäpuheenvuoron.

Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Mikko Aaltonen käytti ryhmäpuheenvuoron ja teki seuraavat muutosehdotukset:

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että valtuusto hyväksyy pormestarin alkuperäisen talousarvioesityksen (0,75 prosentin veronkorotus) seuraavin muutoksiin:

Sivu 115, Julkinen liikenne: Poistetaan kohta Kustannustason nousu katetaan korottamalla lipunhintoja noin 4 prosenttia. Taksojen nostotarpeeseen sisältyy myös talousohjelman mukainen 0,2 miljoonan euron tulonlisäystoimenpide.

Muutos tilikauden menoihin + 200 000 €.

Lisämeno katetaan kasvattamalla kaupungin yhtiöiden osinkotuloja.

Sivu 137, Muuta rahoitustulot ja -menot: Lisätään kohtaan Osinkotulot 200 000 €.

Keskustan Tampereen valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Matti Järvinen käytti ryhmäpuheenvuoron kannattaen pormestari, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Lauri Lylyn puheenvuorossa tekemiä muutosehdotuksia.

Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Lassi Kaleva käytti ryhmäpuheenvuoron ja teki seuraavat muutosehdotukset:

Kaikkien tekemiemme esitysten edellyttämät tekstimuutokset ja budjettivaikutukset tehdään virkamiestyönä talousarvioon, ilman että tämä mainitaan jäljempänä jokaisen esityksen kohdalla erikseen.

§ 177 Tuloveroprosentti, kiinteistöveroprosentti ja muiden verojen perusteet vuodelle 2020

1. Mm. sivut 3 ja 175. Esitämme, että kuntaveroa ei nosteta, vaan että se pidetään ennallaan 19,75 %:ssa.

§ 178 Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2020-2023 taloussuunnitelma sekä talousarvion yhteydessä käsiteltävät valtuustoaloitteet ja talousarvioon liittyvät asiat

2. Sivu 12, väliotsikko: ”Koulutus ja vieraskieliset”. Lisätään osion loppuun seuraava lisäys: ”Tampere luopuu toistaiseksi kiintiöpakolaisten vastaanotosta ja käyttää näin säästyneet resurssit parempaan ja tehokkaampaan jo kaupungissamme asuvien kotoutukseen. Näin ehkäisemme tehokkaasti varsinkin eteläisemmässä Suomessa jo tapahtunutta voimakasta asuinalueiden eriytymistä, koulujen lisääntyviä ongelmia, ja vähennämme kasvualustaa jengiytymiselle.”

3. Mm. sivut 41 ja 171. Korvataan sivulla 41 oleva asiaa koskeva maininta tekstillä: ”Kaupunki ei toteuta Näsijärven Vaitinaron vesistötäyttöä ja ns. dubain saaria, eikä myöskään nosta Näsijärven pohjaan sedimentoitua/betonoitua nollakuitua. Kaupunki katsoo, että toimenpiteet aiheuttaisivat liian suuren riskin herkän pohjavesialueen tuhoutumiseen.”

4. Mm. sivut 42 ja 107. ”Kaupunki ei toistaiseksi toteuta raitiotien ns. Hatanpään ratahaaraa eikä raitiotien ns. 2. vaihetta (Pyynikintori–Lentävänniemi).”

5. Mm. sivut 49, 88 ja 103. ”Tampere järkevöittää ilmastotavoitteensa ja luopuu keinotekoisista ja yli-innokkaista vuosilukutavoitteista hiilineutraalisuudessa.”

6. Sivu 103, Kaupunkiympäristön palvelualue. Lisätään ensimmäisen tekstiosion loppuun: ”Kaikilla kulkumuodoilla tulee päästä Tampereen keskustaan. Tampere parantaa alueellaan toimivien yritysten pitovoimaa ja vetovoimaa alentamalla vuoden 2020 alusta pysäköintimaksuja 20 %:lla. Samalla palautetaan käyttöön keskustan alueella ja läheisyydessä sijaitsevia ilmaisia pysäköintipaikkoja.”

7. Sivu 115. Korvataan teksti, joka koskee joukkoliikenteen lipunhintojen nostoa tekstillä: ”Kaupunki pidättäytyy joukkoliikenteen lipunhintojen nostosta, ja säilyttää ne ennallaan.”

8. Sivu 143, otsikko ”Antolainauksen muutokset”, lisätään ensimmäisen kappaleen loppuun teksti: ”Kansi- ja areenalle myönnettävälle lainalle edellytetään riittäviä vastavakuuksia.”

Tampereen Puolesta valtuustoryhmän puheenjohtaja Yrjö Schafeitel käytti ryhmäpuheenvuoron kannattaen pormesteri, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Lauri Lylyn puheenvuorossa tekemiä muutosehdotuksia lukuun ottamatta veronkorotusta ja Ilkka Sasin ryhmäpuheenvuorossa tekemiä muutosehdotuksia. Lisäksi Yrjö Schafeitel teki seuraavat muutosehdotukset:

Sivulle 24 Tekstin loppuun uudeksi kappaleeksi:
Koko kaupunkiorganisaation toimihenkilöiden yt-neuvottelut aloitetaan välittömästi vuoden alusta.
Koko henkilöstön kahden viikon lomautuksen valmistelut aloitetaan heti vuoden alusta.

Tampereen Puolesta TaPu ry:n valtuustoryhmä esittää, että kaupungin heikon taloustilanteen ja säästötoimenpiteiden tehostamistarpeen johdosta apulaispormestarin toimet jätetään täyttämättä ensi vuoden alusta alkaen.

Esitämme, että veronkorotustarve 30 miljoonaa euroa siirretään taseesta kohdasta aikaisempien vuosien ylijäämät vuoden 2020 talousarvion katteeksi.
Esitämme, että veronkorotusta ei toteuteta ja syntynyt alijäämä katetaan edellisten vuosien taseeseen kertyneestä ylijäämästä.

Vaihtoehto Tampere valtuustoryhmän puheenjohtaja Aarne Raevaara käytti ryhmäpuheenvuoron kannattaen Lassi Kalevan ryhmäpuheenvuorossa tekemiä muutosehdotuksia ja Mikko Aaltosen ryhmäpuheenvuorossa tekemää muutosehdotusta koskien joukkoliikenteen lipunhintojen korotuksesta luopumisesta. Lisäksi Aarne Raevaara teki seuraavat muutosehdotukset:

Esitän Pormestarin talousarvioehdotus 21.10.2019 palauttamista takaisin uudelleen valmisteluun, niin että se kuntalain edellyttämällä tavalla turvaa kunnan tehtävien hoitamisen.

Esitän, että kunnallisveroprosenttia ei koroteta.

Esitän seuraavat muutokset Pormestarin talousarvioehdotukseen 22.10.2018

Sivu 18, Yleiset lähtökohdat, Kaupungin talous. 2020 Viimeiseksi uudeksi kappaleeksi: "Lupa ryhtyä valmistelemaan Tampereen Sähkölaitoksen myyntiä perutaan."

Sivu 42, Yleiset lähtökohdat, Raitiotien kehitysohjelma -otsikon alkuun uusi kappale: "Ennen uuden raitiotielinjan osan käynnistämistä Pyynikintorilta Lentäväniemeen arvioidaan raitiotien ensimmäisen osuuden mukanaan tuomat muutokset joukkoliikenteen hinnoitteluun, toimivuuteen ja kulkutapaosuuteen. Kaupunginvaltuusto päättää arvioinnin jälkeen mahdollisista uusista raitiotielinjoista."  Talousarvio muutetaan muilta osin virkamiestyönä tämän linjauksen mukaiseksi.

Sivu 43, Yleiset lähtökohdat, Taulukko Tavoite 2018−2021 tekstin "Raitiotien rakentaminen keskustasta Lentäväniemeen on käynnistynyt" tilalle "Raitiotien rakentamista ei jatketa"

Sivu 44, Yleiset lähtökohdat, Smart Tampere -kehitysohjelma -otsikon alkuun uusi kappale: "Kestävä Tampere 2030 -ideologisesti värittynyt ohjelma nykyisessä muodossa lopetetaan." Talousarvio muutetaan muilta osin virkamiestyönä tämän linjauksen mukaiseksi.

Sivu 44, Yleiset lähtökohdat, Smart Tampere -kehitysohjelma Toiminnan painotukset vuonna 2020 -otsikon toisen kappaleen loppuun uusi lause: "Perinteisellä henkilökohtaisella yhteydenotolla on mahdollista asioida ja saada asiansa hoidettua myös jatkossa."

Sivu 111, Kaupunkiympäristön palvelualue, Kestävä kaupunki, Toiminnan keskeiset muutokset -otsikon alle ensimmäiseksi uudeksi kappaleeksi: "Sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmä säilyy yrittäjävetoisena niiden kuntien osalta, jotka olivat arvioineet toimivan järjestelmän kehittämistarpeet päätyen siihen, että jätelain 37.1 § edellytykset täyttyvät kattavasti ja luotettavasti, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin sopimusperusteisessa kiinteistöhaltijan järjestämässä kuljetuksessa."

Sivu 124, Taseyksiköt - Liikelaitokset, Tampereen Vesi Liikelaitos, Palveluiden ja toiminnan kehittäminen -otsikon alapuolelle viimeiseksi uudeksi kappaleeksi: "Tekopohjavesihankkeen kustannukset rajataan nykyiseen ja Tavase Oy ajetaan alas vuoden 2020 aikana."

Sinisen valtuustoryhmän puheenjohtaja Tiina Elovaara käytti ryhmäpuheenvuoron.

Sakari Puisto kannatti Lassi Kalevan Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuorossa tehtyjä muutosehdotuksia.

Sinikka Torkkola kannatti Mikko Aaltosen Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuorossa tehtyjä muutosehdotuksia.

Lassi Kaleva kannatti Aarne Raevaaran Vaihtoehto Tampere valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuorossa tehtyjä muutosehdotuksia ja asian palauttamista uudelleen valmisteluun.

Kokous keskeytettiin lounastauon ajaksi klo 13.00-14.00.
_________________

Tauon jälkeen jatkettiin keskustelua.

Päätettyään keskustelun, puheenjohtaja totesi Aarne Raevaaran tehneen VaihtoehtoTampere valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuorossa seuraavan palautusehdotusken:

Esitän Pormestarin talousarvioehdotus 21.10.2019 palauttamista takaisin uudelleen valmisteluun, niin että se kuntalain edellyttämällä tavalla turvaa kunnan tehtävien hoitamisen.

Kannatus: Lassi Kaleva

Koska palautussehdotusta ei hyväksytty yksimielisesti puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:
Palautusehdotus JAA, asian käsittelyn jatkaminen EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Raevaaran palautusehdotus hylättiin äänin 4-62, tyhjää 1.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)