Kaupunginvaltuusto, kokous 18.11.2019

§ 178 Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2020-2023 taloussuunnitelma sekä talousarvion yhteydessä käsiteltävät valtuustoaloitteet ja talousarvioon liittyvät asiat

TRE:845/02.02.01/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kangas Vesa-Matti, Controller, Vesa-Matti.Kangas@tampere.fi

Perustelut

Talousarvion rakenne ja sisältö

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kuntalain 110 §:ssä on kunnan talousarviosta säädetty seuraavaa:

"Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota."

Ehdotus kaupungin vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 2020–2023 taloussuunnitelmaksi on laadittu ottaen soveltuvin osin huomioon talousarvion laadintaa koskevat säännökset ja ohjeet.

Tampereen kaupungin talousarvio koostuu seuraavista osista: yleiset lähtökohdat, käyttötalousosa ja investoinnit yksiköittäin, laskelmat sekä liitteet.

Organisaatiomuutoksia ja talousarviorakenteen muutoksia

Tampereen Infra Liikelaitos yhtiöitetään vuoden 2020 alusta.

Hyvinvoinnin palvelualue jaetaan 1.1.2020 alkaen sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueeksi ja sivistyspalvelujen palvelualueeksi.

Talousarviossa uusina osioina ovat Tuottavuuden tila ja Ilmastobudjetti. Tuottavuuden laskentaa, mittaamista ja seurantaa kehitetään osana kaupungin talousohjelmaa ja tuloksellisuuden vahvistamista. Ilmastobudjetti kytkee ilmastotyön kaupungin tavanomaiseen talousarviomenettelyyn ja säännölliseen raportointiin tilinpäätöksen yhteydessä. Sen avulla tuodaan näkyväksi ilmastonmuutoksen hillintä kaupungin toiminnassa ja seurataan toimenpiteiden riittävyyttä.

Uutena kehitysohjelmana aloittaa Tampere Junior, jonka tavoitteena on kaventaa lasten ja nuorten hyvinvointieroja.

Talousarvio 2020

Lähtökohdan vuoden 2020 talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelulle muodostavat Tampereen strategia 2030, pormestari Lauri Lylyn pormestariohjelma, kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös ja vuoden 2019 talousarvion toteumaennuste sekä vuosia 2019–2023 koskevat taloudelliset ennusteet.

Tuloperusteet ja tilikauden tulos

Vuoden 2020 talousarvio on valmisteltu 20,50 tuloveroprosentin mukaan. Veroprosenttia esitetään korotettavaksi 0,75 prosenttiyksiköllä. Kiinteistöveroprosentteja ei ole muutettu.

Verotulojen arvioidaan kasvavan ensi vuonna 78,5 milj. euroa (8,1 %) vuoden 2019 toteumaennusteesta. Kunnallisverotulojen kasvuksi arvioidaan 74,0 milj. euroa. Suuren kasvun taustalla on veroprosentin korotuksen lisäksi yleinen talouskehitys sekä verokorttiuudistuksen vaikutus. Yhteisöverotulojen arvioidaan kasvavan 2,0 milj. eurolla ja kiinteistöverotulojen 2,5 milj. eurolla.

Valtionosuudet ovat kasvamassa noin 26 milj. eurolla. Suurta osaa valtionosuustulon kasvua vastaa kuitenkin joko muun tulon vähennys tai kustannusten kasvu, joten kaupungin talous ei kuitenkaan vahvistu, vaikka valtionosuudet kasvavat.

Verorahoitus (verotulot+valtionosuudet) kasvaa vuoden 2019 ennusteeseen verrattuna 104,4 milj. euroa eli 8,2 %. Ilman 0,75 prosenttiyksikön kunnallisveroprosentin korotusta verorahoitus kasvaisi noin 74 milj. euroa eli 5,9 %.

Talousarviossa koko kaupungin yhteenlasketut nettomenot kasvavat vuoden 2019 tilinpäätösennusteeseen verrattuna 4,5 prosenttia. Ilman maankäyttösopimuskorvausten ja pysyvien vastaavien myyntivoittojen alenemista nettomenojen kasvu olisi 3,4 %.

Nettomenojen kasvu on jatkossa kyettävä mitoittamaan verorahoituksen muutoksen mukaiseksi. Nettomenojen vuotuinen kasvu voi olla enintään noin 3 % vuosina 2021-2023. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että kaupunki pidättäytyy taloussuunnitelmakaudella uusista pysyvistä toimintamenojen lisäyksistä ja nykyisten palvelujen kustannusten kasvua on onnistuttava hidastamaan.

Vuoden 2020 talousarvion vuosikate on 112,9 milj. euroa ja tilikauden tulos on 0. Vuosikate kattaa suunnitelman mukaisista poistoista 100 %. Tilikauden tulokseksi muodostuu 0 ja talousarvio on tuloksen näkökulmasta tasapainoinen.

Investoinnit

Kaupungin ja liikelaitosten yhteenlasketut ulkoiset bruttoinvestoinnit ovat 203,0 milj. euroa ja nettoinvestoinnit 200,2 milj. euroa. Toiminnan ja investointien rahavirta on 85,4 milj. euroa negatiivinen. Investointien tulorahoitusprosentti on 56.

Suurimmat investointimenot (netto) ovat talonrakennushankkeiden 67,8 milj. euron, yhdyskuntalautakunnan 46,1 milj. euron, Tampereen Vesi Liikelaitoksen 26,3 milj. euron sekä asunto- ja kiinteistölautakunnan 18,0 milj. euron investoinnit. Viiden tähden keskustan ja Hiedanrannan kehitysohjelmien investointeihin varataan yhteensä 21,6 milj. euroa.

Investointitaso on koko taloussuunnitelmakauden korkea. Investointien aiheuttamaa lisärahoitustarvetta voidaan osittain kattaa omistuksien uudelleenjärjestelyillä ja omaisuuden myynnillä. Omaisuuden myynnistä saatavia tuloja tulee ensisijaisesti kohdistaa suunniteltujen investointien omarahoitusosuuden vahvistamiseen ja velanottotarpeen vähentämiseen.

Lainamäärä

Lainamäärä kasvaa 110 milj. eurolla ja asukaskohtainen lainamäärä nousee ensi vuoden lopussa 3 711 euroon. Kaupungin kasvun edellyttämien suurten investointitarpeiden vuoksi paine kaupungin lainamäärän kasvuun kuitenkin jatkuu lähivuosina.

Toiminnan tavoitteet

Talousarviossa asetetaan valtuustoon nähden sitovia toiminnan tavoitteita perustuen Tampereen strategiaan. Pormestari Lauri Lylyn pormestariohjelman pohjalta laadittu Tampereen strategia 2030 on hyväksytty 2017.

Talousarviossa tavoitteita asetetaan ensisijaisesti toiminnan vaikuttavuudelle. Tavoitteiden luonteesta johtuen niissä pyritään jatkuvuuteen, joten talousarvion 2020 toiminnan tavoitteet ovat pääosin samoja tai samansuuntaisia kuin vuoden 2019 talousarviossa. Uudet tavoitteet liittyvät mm. tuottavuuspilottien toteuttamiseen, lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointierojen kaventamiseen ja kansainvälisten opiskelijoiden hakijamäärän kasvattamiseen.

Talousarviossa asetetaan toiminnan tavoitteita kaupunkitasoisesti sekä erikseen lautakunnille, kehitysohjelmille, liikelaitoksille ja konserniyhteisöille. Myös liikelaitosten ja konserniyhteisöjen tavoitteet toteuttavat Tampereen strategiaa.

Taloussuunnitelma 2020–2023

Talousarviokirjaan sisältyy taloussuunnitelma vuosille 2020–2023. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelma on laadittu karkealla tasolla. Investoinneista esitetään taloussuunnitelmakauden investoinnit sekä alustavat arviot vuosille 2024–2029.

Taloussuunnitelmakaudella palvelutarpeiden kasvu ja suuret investointitarpeet asettavat paineita kaupungin rahoitusaseman vakaana pitämiselle. Tilikauden tuloksen tasapainottaminen mahdollistaa taloussuunnitelmakaudella keskimäärin 2,9 prosentin toimintakatteen heikkenemisen, minkä saavuttaminen edellyttää suunniteltujen tehostamistoimenpiteiden onnistunutta toteutusta. Taloussuunnitelmakaudella rakenteellisilla muutoksilla ja palveluverkon tiivistämisellä tulee menojen kasvua saada olennaisesti hidastetuksi.

Verotulojen arvioidaan taloussuunnitelmakaudella kasvavan vuosittain keskimäärin 3,7 % ja valtionosuuksien noin 0,6 %. Mahdollisen sote-uudistuksen aiheuttamia muutoksia kuntien valtionosuuksiin ja verotuloihin ei taloussuunnitelmassa ole arvioitu, sillä uudistuksen toteutumisesta suunnitellussa aikataulussa ei ole varmuutta.

Valtiovarainministeriön arvion mukaan kuntatalous pysyy kireänä seuraavat vuodet. Kuntatalouden tilanne saattaa heiketä arvioitua voimakkaammin, jos kuntien tehtävien ja niihin osoitetun rahoituksen epäsuhde syvenee entisestään. Pelättävissä on, että kuntien tehtäviä ja velvoitteita ollaan ennemminkin lisäämässä kuin vähentämässä.

Kuntalain 110 §:n mukaan "taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan". Tampereen kaupungin taseessa on edellisiltä tilikausilta kertyneitä ylijäämiä 462 976 145,97 euroa.

Investoinnit 2020–2023

Taloussuunnitelmakauden investointitaso pysyy suurena. Kaupungin ja liikelaitosten yhteenlasketut nettoinvestoinnit nousevat taloussuunnitelmakaudella noin 840 milj. euroon. Vuonna 2020 nettoinvestointien arvioidaan olevan noin 200 milj. euroa. Investointitaso nousee taloussuunnitelmavuosina 2021 ja 2022 yli 220 milj. euroon. Vuonna 2023 investointitaso laskee alle 200 milj. euron.

Suurimmat investointimenot ovat talonrakennushankkeiden 395 milj. euron investoinnit ja yhdyskuntalautakunnan 171 milj. euron investoinnit.

Korkean investointitason aiheuttamaa lisärahoitustarvetta voidaan osittain kattaa omistuksien uudelleenjärjestelyillä ja omaisuuden myynnillä. Omaisuuden myynnistä saatavia tuloja tulee ensisijaisesti kohdistaa suunniteltujen investointien omarahoitusosuuden vahvistamiseen ja velanottotarpeen vähentämiseen.

Lainamäärän kehitys 2020–2023

Lainamäärä on kasvamassa taloussuunnitelmakaudella 380 milj. eurolla ja asukaskohtainen lainamäärä nousee vuoden 2023 loppuun mennessä noin 4 650 euroon. Lainamäärän kasvua koetetaan hidastaa kehittämällä, järjestelemällä uudelleen ja myymällä peruspalveluiden tuottamiseen liittymättömiä kiinteistöjä, yhtiöitä ja osuuksia. Myytävää omaisuutta ei taloussuunnitelmassa ole yksilöity.

Talousarviokirjan toimitus

Esitys vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 2020–2023 taloussuunnitelmaksi on jaettu kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle 21.10.2019 talousarvion esittelytilaisuudessa sekä lähetetty postitse 22.10.2019.

Talousarvion yhteydessä käsiteltävät valtuustoaloitteet ja muut talousarvioon liittyvät asiat

Kaupunginvaltuusto on 26.9.2005 päättänyt, että aloitteiden käsittelyohjeistusta ja sen noudattamista tarkennetaan, jotta vastaukset aloitteisiin tulisivat nopeammassa tahdissa käsittelyyn. Päätöksen mukaan jos aloitteessa edellytetään määrärahaa, se käsitellään talousarvion yhteydessä.

Lautakunnat ja johtokunnat ovat käsitelleet aloitteita tällaisina talousarvioaloitteina. Aloitteet, tiivistelmä vastauksista sekä vastaukset kokonaisuudessaan on koottu liitteeksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Lyly Lauri, Pormestari, Lauri.Lyly@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020-2023 taloussuunnitelma hyväksytään.

Talousarvio sitoo valtuustoon ja muihin toimielimiin nähden Yleiset lähtökohdat -osan Talousarvion sitovuus -luvussa määriteltyjen sitovuussäännösten mukaisesti.

Konsernijohtajalle annetaan oikeus päättää organisaatiomuutoksiin liittyvien toimintojen ja niihin liittyvien määrärahojen siirroista.

Konsernijohtajalle tai hänen määräämälleen konsernihallinnon viranhaltijalle annetaan seuraavat oikeudet:

  • oikeus ottaa vuoden 2020 mahdollisiin muutettuihin talousarvioihin sisältyvä lainamäärä
  • oikeus ottaa vuoden 2020 aikana lyhytaikaisia lainoja 60 milj. euron määrään saakka maksuvalmiuden turvaamiseksi
  • oikeus myöntää lyhytaikaisia antolainoja konserniyhteisöille yhteensä enintään 30 milj. euron määrään saakka
  • oikeus konvertoida ja maksaa ennenaikaisesti takaisin kaupungin taseeseen sisältyviä ottolainoja.


Talousarvion liitetietoihin sisältyvät konserniyhteisöjen tavoitteet hyväksytään kuntalain 13 §:n tarkoittamiksi kuntakonsernin tavoitteiksi.

Konsernihallinnon talousyksikkö oikeutetaan tekemään talousarvioasiakirjaan teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.

Vuoden 2020 talousarvioehdotuksen yhteydessä käsiteltävät valtuusto- ja kuntalaisaloitteet sekä niihin liitteessä annetut vastaukset merkitään tiedoksi. Aloitteet eivät anna aihetta muihin kuin liitteessä mainittuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Kangas Vesa-Matti, Controller

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566 4477 ja strategiajohtaja Reija Linnamaa, puh. 040 572 9610, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus

Vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020-2023 taloussuunnitelma hyväksytään.

Talousarvio sitoo valtuustoon ja muihin toimielimiin nähden Yleiset lähtökohdat -osan Talousarvion sitovuus -luvussa määriteltyjen sitovuussäännösten mukaisesti.

Konsernijohtajalle annetaan oikeus päättää organisaatiomuutoksiin liittyvien toimintojen ja niihin liittyvien määrärahojen siirroista.

Konsernijohtajalle tai hänen määräämälleen konsernihallinnon viranhaltijalle annetaan seuraavat oikeudet:

  • oikeus ottaa vuoden 2020 mahdollisiin muutettuihin talousarvioihin sisältyvä lainamäärä
  • oikeus ottaa vuoden 2020 aikana lyhytaikaisia lainoja 60 milj. euron määrään saakka maksuvalmiuden turvaamiseksi
  • oikeus myöntää lyhytaikaisia antolainoja konserniyhteisöille yhteensä enintään 30 milj. euron määrään saakka
  • oikeus konvertoida ja maksaa ennenaikaisesti takaisin kaupungin taseeseen sisältyviä ottolainoja.


Talousarvion liitetietoihin sisältyvät konserniyhteisöjen tavoitteet hyväksytään kuntalain 13 §:n tarkoittamiksi kuntakonsernin tavoitteiksi.

Konsernihallinnon talousyksikkö oikeutetaan tekemään talousarvioasiakirjaan teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.

Vuoden 2020 talousarvioehdotuksen yhteydessä käsiteltävät valtuusto- ja kuntalaisaloitteet sekä niihin liitteessä annetut vastaukset merkitään tiedoksi. Aloitteet eivät anna aihetta muihin kuin liitteessä mainittuihin toimenpiteisiin.

Tiedoksi

konsernihallinto, palvelualueet ja liikelaitokset, aloitteiden tekijät