Kaupunginvaltuusto, kokous 19.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 213 Tampereen Infra Oy:n perustaminen

TRE:280/00.01.03/2018

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti 14.11.2016 § 62 vuoden 2017 talousarvion hyväksymisen yhteydessä, että Tampereen Infra Liikelaitoksen organisoituminen selvitetään ja että Infran korjaamotoiminnan kehittämistarpeet selvitetään vuoden 2017 aikana. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto käsitteli organisointiselvityksen tavoitteita ja suuntaviivoja 14.3.2017 § 33. Liiketoimintajaosto linjasi, että korjaamotoimintojen kehittämistarpeita koskeva selvitys priorisoidaan aikataulullisesti ja ettei oman palvelutuotannon ulkoistamisvaihtoehtoja selvitetä.

Korjaamotoimintojen osalta kaupunginhallitus päätti 18.12.2017 § 708 että Infran linja-autojen korjaus- ja huoltotoiminta siirretään Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen vastuulle viimeistään vuoden 2018 toukokuuhun mennessä. Muutoin kaupungin omaa korjaamoa kehitetään kaupunginhallituksen konsernijaostossa 31.10.2017 § 40 käsiteltyjen periaatteiden mukaisesti. Koko Infra Liikelaitoksen organisoitumista on hahmoteltu vuoden 2017 aikana omistajaohjausyksikön, kaupunkiympäristön palvelualueen ja Infra Liikelaitoksen johdon toimesta. Selvitystyötä jatketaan kaupunginvaltuuston vuoden 2018 talousarvion hyväksymisen yhteydessä 13.11.2017 § 308 asettaman tavoitteen mukaisesti vuoden 2018 aikana.

Liikelaitosten omistajastrategioita käsiteltiin kaupunginhallituksen liiketoimintajaostossa vuonna 2016 (31.5.2016, 22.6.2016 ja 23.8.2016). Infra Liikelaitoksen osalta päätettiin mm. että liikelaitoksen yhtiöittämistä selvitetään yhtenä vaihtoehtona ja että rakennejärjestelymahdollisuudet ja synergiat Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen toimintojen kanssa selvitetään. Samaan aikaan oli käynnissä Tilakeskuksen toimintamallin uudistus- ja yhtiöittämisprosessi. Kaupunginvaltuusto päätti Tilakeskuksen palveluliiketoiminnan yhtiöittämisestä 2.10.2017 § 270 ja Tampereen kaupungin omistama Tampereen Tilapalvelut Oy osti kaupungilta liikelaitoksen palveluliiketoiminnan 1.1.2018.

Tilakeskuksen yhtiöittämistä koskevan päätöksen jälkeen mahdollisuudet yhdistää olemassa olevaan Tampereen Tilapalvelut Oy:n yhtiörakenteeseen Infra Liikelaitoksen toimintoja on otettu tarkasteltavaksi. Kaupunginhallituksen konsernijaoston omistajastrategiaseminaarissa 16.11.2017 Tampereen Tilapalvelut Oy:n osalta kirjattiin omistukseen liittyvänä toimenpiteenä selvittää mahdollisuudet toimialarationalisointiin Tampereen Infra Liikelaitoksen kanssa vuoden 2018 aikana. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että saman toimialakokonaisuuden sisällä haetaan toimintoja yhdistämällä synergioita ja mm. yhteisten prosessien mukanaan tuomia kehittämismahdollisuuksia.

Toimintojen yhdistämiselle näyttäisi olevan alustavan tarkastelun perusteella vahvoja toiminnallisia ja taloudellisia perusteita. Näyttäisi myös siltä, että selvästi suurimmat hyödyt on mahdollista saada ratkaisusta, jossa Infra Liikelaitoksen eri toimintoja yhdistetään laajasti osaksi Tampereen Tilapalvelut Oy:n toimintaa. Tällöin syntyisi vahva kaupungin kiinteistö- ja infraomaisuuden kehittämistä palveleva kokonaisuus, joka toimisi in-house yhtiön periaattein kiinteänä osana Tampereen kaupunkikonsernia.

Tampereen Tilapalvelut Oy:n ja Infra Liikelaitoksen toimintojen yhdistämisellä olisi mahdollista saavuttaa huomattavia positiivisia taloudellisia vaikutuksia. Alustavien laskelmien perusteella vuosittaiset tehostamismahdollisuudet ovat nykytilanteeseen verrattuna 1,5–4,2 milj. euroa riippuen mm. yhdistettävien toimintojen laajuudesta ja toimintojen synergiahyötyjen toteutumisnopeudesta. Tehostamismahdollisuuksien taustatekijöinä ovat osakeyhtiömuodon mahdollistamien tekijöiden lisäksi muun muassa yhdistettävien toimintojen väliset synergiat, hallinnon- ja tukipalvelujen keventyminen, hankintojen tehostuminen, toimitilojen optimointi sekä yhteisten tietojärjestelmien käytöstä saavutettavat monet positiiviset vaikutukset. Taloudellisten vaikutusten saavuttaminen vaatii mm. tavoitteellista johtamista sekä henkilöstön sitouttamista yhteisen tekemisen tueksi.

Tampereen Infran Liikelaitoksen ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n muodostaman osakeyhtiön toiminnan laajuus olisi Tampereen kaupunkikonsernin mittakaavassa erittäin merkittävä. Yhtiöllä olisi palveluksessaan noin 600 henkilöä, yhtiöllä olisi liikevaihtoa noin 160 milj. euroa ja sen tase olisi myös huomattava. Tarkemmat laskelmat saadaan valmistelun edetessä. Myöhemmin, Tampereen kaupungin ja esim. kaupunkiseudun muiden kuntien niin päättäessä, yhtiöllä olisi mahdollisuus palvella monipuolisesti omistajuuden laajenemisen kautta myös kaupunkikonsernin ulkopuolista muuta julkissektoria. Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunnassa käytiin 21.2.2018 keskustelua seutuyhteistyöhön liittyvistä mahdollisuuksista. Tämä on myös tarkoituksenmukaista huomioida kun toimintamalliin liittyviä ratkaisuja valmistellaan.

Kaupungin laajennettu johtoryhmä on käsitellyt asiaa ja johtoryhmän 30.1.2018 käsittelyn pohjalta käynnistettiin liikelaitoksen organisoinnin selvittämiseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut ja tiedotettiin Infra Liikelaitoksen henkilöstöä. Infra Liikelaitoksen yhteistoimintaryhmässä asiaa on käsitelty 7.2.2018 ja 6.3.2018. Kaupungin yhteistoimintaryhmässä asiaa käsiteltiin 21.2.2018. Tampereen Tilapalvelut Oy:n henkilöstöä on informoitu asiasta ja yhtiön henkilöstöä on osallistunut asian valmisteluun toimitusjohtajan lisäksi. Omistajaojausyksikkö sekä Infra Liikelaitoksen ja Tilapalvelut Oy:n johtoryhmät keskustelivat mahdollisesta organisaatioiden yhdistymisestä 16.2.2018. Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunnalle asiaa on esitelty mm. 21.2.2018 ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n hallitukselle 5.3.2018.

Valmistelun seuraavassa vaiheessa määritellään yhdistettävien toimintojen kokonaisuus ja mm. Infra liikelaitoksen ja kaupunkiympäristön palvelualueen rajapinnat. Kun yhdistettävien toimintojen kokonaisuus on selvillä, tehdään mm. taloudelliset mallinnukset sisältävä liiketoimintasuunnitelma. Jatkovalmistelussa tehdään myös arviointia ja vertailua erilaisten vaihtoehtojen kesken.

Tarkastelussa on ollut mukana myös vaihtoehto, jossa Tampereen Infran toimintaa jatkettaisiin liikelaitosmallin mukaisesti. Liikelaitosmuotoisen toiminnan jatkaminen on mahdollista, mutta siihen liittyy monia ongelmia. Liikelaitosmalli toiminnan organisointitapana näyttää olevan Tampereen kaupungin osalta vähitellen poistuva organisointimalli. Infran toiminnan laajuuden osalta mm. lainsäädännön seurauksena toiminta liikelaitosmallissa supistuu vuosi vuodelta. Edellisestä seuraavia ongelmia ovat mm. kiinteiden kulujen jatkuva vähennystarve sekä henkilöstön ikärakenteen vinoutuminen. Infran johdon ja johtoryhmän näkemyksen mukaan nykymallin mukainen toiminta ei ole pidemmällä aikavälillä mielekästä. Myös omistajaohjausyksikön näkemyksen mukaan oman toiminnan kehittämistä kannattaisi viedä eteenpäin aivan uudelta pohjalta ja valmistelua jatkaa tavoitteellisesti siten, että Tampereen Infra Liikelaitoksen ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n toiminnot yhdistetään samaan osakeyhtiöön, mikäli myös asian jatkovalmistelu näin osoittaa.

Edelleen jatkovalmistelussa on kuitenkin tarkoituksenmukaista selvittää ja vertailla myös muita esille tuotuja organisoitumisen vaihtoehtoja. Infran yhteistoimintaryhmässä 6.3.2018 ja kaupungin yhteistoimintaryhmässä 21.2.2018 esitettiin esimerkiksi Infran toiminnan jatkoa virastomuotoon organisoituna. 

Jatkovalmistelu on tarkoituksenmukaista tehdä perusteellisesti ja siten, että asiasta olisi mahdollisuus tehdä periaatteelliset ratkaisut (konsernijaoston linjaukset) ennen kesälomakauden 2018 alkua. Selvitettäviä vaihtoehtoisia organisaatiomalleja on siis ainakin kolme: nykyisessä liikelaitosmallissa jatkaminen, virastomallissa toimiminen ja yhdistyminen Tampereen Tilapalvelut Oy:n kanssa. On myös mahdollista, että Infran palveluista osa jatkaa eri organisaatiossa kuin muut palvelut. On myös syytä selvittää Infran ja kaupunkiympäristön palvelualueen osin päällekkäiset toiminnot ja prosessit sekä harkita palveluiden keskittäminen ja kokonaisvastuumalliin siirtyminen. Mahdollisen yhdistymisen ollessa valmisteluvaiheessa ja avoinna, useita merkittäviä liikelaitoksen ja yhtiön kehittämistoimenpiteitä ei ole tarkoituksenmukaista edistää ennen kuin tiedetään missä kokonaisuudessa toimintaa kehitetään. Ripeä jatkovalmistelu ja päätöksenteko turvaavat Infran toimintojen kehittämisen jatkuvuuden parhaiten. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Tampereen Infra Liikelaitoksen organisointiselvityksen tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

Asian valmistelua jatketaan vertailemalla Tampereen Infra Liikelaitoksen nykyistä toimintaa esitettyihin kahteen muuhun vaihtoehtoon. Lisäksi selvitetään rakennuttamis- ja kunnossapitopalveluiden keskittäminen kokonaisvastuumallilla Infraan. 

Selvitystyön perusteella valmistuva esitys Infran toimintojen tulevasta organosaatiomallista tuodaan konsernijaoston linjattavaksi kevään aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kalervo Kummola oli poissa kokouksesta tämän asian käsittelyn ajan. Atanas Aleksovski toimi puheenjohtajana asian käsittelyn ajan.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden toimitusjohtaha Sakari Suomiselle ja rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Kokouskäsittely

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala peruutti ehdotuksensa.

Asia poistettiin listalta.

Perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli Tampereen Infra Liikelaitoksen organisointiselvityksen tilannekatsausta 13.3.2018 § 17 ja päätti, että asian valmistelua jatketaan vertailemalla Tampereen Infra Liikelaitoksen nykyistä toimintaa esitettyihin kahteen muuhun vaihtoehtoon ja että lisäksi selvitetään rakennuttamis- ja kunnossapitopalveluiden keskittäminen kokonaisvastuumallilla Infraan. Konsernijaoston päätöksen mukaisesti selvitystyön perusteella valmistuva esitys Infran toimintojen tulevasta organisaatiomallista tuodaan konsernijaoston linjattavaksi kevään aikana.

Konsernijaoston käsittelyn jälkeen perustettiin asian valmistelua varten ohjausryhmä, jossa on edustus omistajaohjausyksiköstä, Infra Liikelaitoksesta, kaupunkiympäristön palvelualueelta ja Tampereen Tilapalvelut Oy:stä. Ohjausryhmässä on henkilöstön edustajat Infra Liikelaitoksesta, kaupunkiympäristön palvelualueelta ja Tampereen Tilapalvelut Oy:stä. Ohjausryhmässä on käsitelty mm. selvitys liikelaitoksen toiminnan vaihtoehtoisista järjestämistavoista. Asian käsittelyä on jatkettu yhteistoimintaryhmien kokouksissa ja asiaa esitelty mm. Infra Liikelaitoksen johtokunnassa.

Selvitys Tampereen Infra Liikelaitoksen toiminnan vaihtoehtoisista järjestämistavoista on valmistunut (liitteenä). KPMG Oy:n tekemässä selvityksessä arvioitiin nykyisen liikelaitosmallin lisäksi virastomalli, liikelaitos kokonaisvastuumallilla sekä kaksi osakeyhtiömallia. Osakeyhtiömalleista arvioitiin Infran ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n toimintojen yhdistäminen samaan osakeyhtiöön sekä Infran toiminta omana osakeyhtiönä. 

Selvityksessä on arvioitu eri vaihtoehtojen etuja ja epävarmuustekijöitä. Kaikilla vaihtoehdoilla voidaan katsoa olevan omat vahvuutensa ja toisaalta heikkoutensa. Mallien vertailussa parhaaksi vaihtoehdoksi osoittautui vaihtoehto, jossa Infra Liikelaitoksen ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n toiminnat yhdistettäisiin. Kokonaisuuteen voidaan mahdollisesti liittää kaupunkiympäristön palvelualueen määrättyjä toimintoja niiltä osin kuin jatkoselvitysvaiheessa nähdään perusteltuna. Ratkaisun tulee kokonaisuutena vahvistaa kaupungin kannalta strategiseksi katsottuja toimintoja ja taloudellisten vaikutusten olla valtuuston linjaamien tavoitteiden mukaisia. Jatkoselvityksissä tulee toiminnoittain erityisesti arvioida kaupunkikonsernin kokonaisetua koskien sekä taloudellisten, laadullisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista että riskienhallintaa.

Infran Liikelaitoksen ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n yhdistymisvaihtoehdossa mahdollistuu parhaiten mm. toiminnan kehittäminen, talouden positiiviset tehostamismahdollisuudet ja kasvupotentiaali alueellisen yhteistyön kautta. KPMG Oy:n selvitys tukee kaupungin selvitystyön aiemmissa vaiheissa tekemiä arvioita eri vaihtoehtojen vaikutuksista.

Kaupungin talouden tasapainottamisohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 23.4.2018 § 74. Liikelaitosten osalta tasapainottamistoimenpiteiden yhteisvaikutus vuosina 2018–2020 on 3,4 milj. euroa, joista liikelaitosten toiminnan uudelleen organisoinnin osuus 1,5 milj. euroa. Käytännössä 1,5 milj. euron tasapainottamistoimenpide tarkoittaa Infran toiminnan uudelleen organisointia. Omistajaohjausyksikön näkemyksen mukaan 1,5 milj. euron tavoite on mahdollista ainoastaan vaihtoehdossa, jossa Infra Liikelaitoksen ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n toiminnat yhdistetään osakeyhtiömuotoon ja kokonaisuutta mahdollisesti täydennettäisiin liittämällä kaupunkiympäristön palvelualueen toimintoja samaan kokonaisuuteen. Tavoitteen saavuttaminen ei ole realistista mikäli toimintaa lähdettäisiin organisoimaan uudelleen ainoastaan kaupungin sisäisin järjestelyin Infran ja palvelualueen välillä tai että liikelaitos yhtiöitettäisiin omaksi erilliseksi osakeyhtiöksi. Kuten tasapainottamisohjelman toimenpide-esityksen yhteydessä on todettu, aikataulullisesti asia edellyttää päätöstä vuonna 2018 ja toteutuksen käynnistystä alkaen 1.1.2019. Arviot tarkentuvat ja konkretisoituvat jatkoselvitysvaiheen yhteydessä.

Selvitystyötä on jatkettu myös arvioimalla Infra Liikelaitoksen ja kaupunkiympäristön palvelualueen rajapintoja kolmessa eri toimintoja (paikkatietotekniikka, kunnossapito, rakentaminen/rakennuttaminen) käsittelevässä työryhmässä. Työryhmissä on ollut edustus Infrasta, kaupunkiympäristön palvelualueesta, Tampereen Tilapalvelut Oy:stä ja omistajaohjausyksiköstä. Työryhmien havaintojen mukaan nykymallissa on kehitettävää ja yhtenä varteenotettava vaihtoehtona on Infran ja kaupunkiympäristön palvelualueen toimintokohtainen yhdentyminen ja toimintamuodon jatkaminen osakeyhtiömuodossa kokonaisvastuumallin periaattein. Mahdolliset työnjakoon liittyvät muutokset voidaan toteuttaa myös palvelusopimukseen perustuen nykymuotoisesti organisoidun palvelualueen ja yhtiön välillä. Selvitystyötä rajapintojen osalta tulee jatkaa sen jälkeen kun jatkoselvittävä organisointivaihtoehto on linjattu.

Yhtiömallin toteuttaminen tavoiteaikataulussa 1.1.2019 edellyttää selkeitä tätä tavoitetta edistäviä päätöksiä ennen kesälomakautta 2018. Yhtiömalli voidaan toteuttaa myös useammassa vaiheessa esimerkiksi siten, että nykyistä Infran ja palvelualueen työnjakoa ei muuteta ensimmäisessä vaiheessa 1.1.2019.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Tampereen Infra Liikelaitoksen organisointiselvityksen tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

Asian valmistelua jatketaan Tampereen Infra Liikelaitoksen ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n yhdistymisvaihtoehdon sekä Infra erillisenä osakeyhtiönä -vaihtoehdon pohjalta. Samassa yhteydessä jatkoselvitetään erikseen kaupunkiympäristön palvelualueen ja yhtiön välinen työnjako, rajapinta ja sopimusmalli rakennuttamisen, kunnossapidon ja paikkatietotekniikkaan liittyvän kokonaisuuden osalta.

Jatkovalmistelu toteutetaan siten, että asiasta voidaan tehdä tarvittavat päätökset syksyn 2018 aikana. Jatkovalmistelun tavoitteena on mahdollistaa organisaatiomuutosten toteuttaminen alkaen 1.1.2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja Kalervo Kummola ja pormestari Lauri Lyly poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana. Atanas Aleksovski toimi puheenjohtajana tästä eteenpäin.


Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle, controller Ville Taivassalolle, Tampereen Infran toimitusjohtaja Sakari Suomiselle ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n toimitusjohtaja Petri Mölsälle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

 

Perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli Tampereen Infra Liikelaitoksen organisointiselvityksen tilannekatsausta 19.6.2018 § 107 ja päätti, että asian valmistelua jatketaan Tampereen Infra Liikelaitoksen ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n yhdistymisvaihtoehdon sekä Infra erillisenä osakeyhtiönä -vaihtoehdon pohjalta. Konsernijaosto päätti myös, että samassa yhteydessä jatkoselvitetään erikseen kaupunkiympäristön palvelualueen ja yhtiön välinen työnjako, rajapinta ja sopimusmalli rakennuttamisen, kunnossapidon ja paikkatietotekniikkaan liittyvän kokonaisuuden osalta.

Asian valmistelua on jatkettu laatimalla liiketoimintasuunnitelmat molemmista osakeyhtiövaihtoehdoista. Kaupunkiympäristön palvelualueen ja yhtiön välinen työnjako, rajapinta ja sopimusmalli on jatkoselvitetty rakennuttamisen, kunnossapidon ja paikkatietotekniikkaan liittyvän kokonaisuuden osalta siltä osin kun tässä vaiheessa on ollut mahdollista ja tarkoituksenmukaista.

Selvitystyössä on hyödynnetty myös kaupunkikonsernin ulkopuolista osaamista. Liitteenä olevat liiketoimintasuunnitelmat (liitteinä, salaiset viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 § 17 kohdan perusteella) on laadittu KPMG Oy Ab:n asiantuntijoiden avustuksella ja KPMG Oy Ab:n oma suositus on liitteenä.

Tampereen Infra Liikelaitoksen yhtiöittäminen omaksi yhtiöksi -vaihtoehto

Infra Liikelaitoksen yhtiöittäminen omaksi yhtiöksi vaihtoehdossa (Infra Oy) Tampereen kaupunkikonserniin perustetaan uusi, palveluvalikoimaltaan Infra Liikelaitoksen perustalta toimintaa jatkava yhtiö. Kyseessä olisi myös niin sanottu in-house osakeyhtiö eli yhtiö tuottaa palveluja pääasiallisesti omistajalleen ja toisaalta Tampereen kaupunki voi hankkia palveluja yhtiöltä suoraan kilpailuttamatta. Yhtiö jatkaisi toimintaa Infra Liikelaitoksen palveluvalikoimaan pohjautuen tuottaen palveluja pääasiallisesti omistajalleen nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin perustuen.

Infra Oy vaihtoehdossa yhtiön liikevaihdoksi on arvioitu vuonna 2019 noin 46 milj. euroa ja taseen loppusummaksi noin 6 milj. euroa. Yhtiöllä on vakituista ja määräaikaista henkilöstöä vuodenajasta riippuen noin 400 henkilöä. Yhtiö tuottaa tehtyjen taloudellisten laskelmien perusteella vuosittain jonkin verran voittoa. Yhtiö voi maksaa kaupungille maltillista osinkoa. Tavoitteena on se, että toiminta on taloudellisessa mielessä läpinäkyvää ja että kaupunki hyötyy järjestelystä mm. yhtiön tuottamien kilpailukykyisten palvelujen kautta. Yhtiö pystyy laskelmien mukaan myös rahoittamaan itse tarvittavat investointinsa.

Laskelmissa on huomioitu Infra Liikelaitoksen nykyisen liikeylijäämätason mahdollistama asiakashintojen alentamismahdollisuus. Valtuuston talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2019 ja 2020 kohdistuva 0,3+1,2 milj. euron tehostamistavoite on tässä vaihtoehdossa haasteellinen ainakin aikataulullisesti.

Infra Oy vaihtoehdossa yhtiön kasvumahdollisuudet on arvioitu vaatimattomiksi. Kasvu voisi tapahtua omistuspohjan laajentumisen kautta Tampereen kaupunkiseudun kuntien suuntaan. Kasvumahdollisuuksien realisoituminen on kiinni yhtiön toiminnan kehittymisestä. Infra Oy vaihtoehdossa toiminnan kehittämismahdollisuudet on arvioitu neutraaleiksi. Osakeyhtiömuoto mahdollistaa tietyissä asioissa (johtaminen, päätöksenteko) liikelaitosmuotoa enemmän, mutta muutoin nykymuotoiselle toiminnalle ei ole tunnistettu oleellisia nykyisestä poikkeavia positiivisia ajureita. Yhtiön merkittävimmät riskit liittyvätkin siihen, että nykymuotoisen kaltainen toiminta jatkuu ilman oleellisia kehitysnäkymiä.

Talouden positiivisiksi taustatekijöiksi on Infra Oy vaihtoehdossa tunnistettu osakeyhtiömuodon tuomat edut. Verrattuna yhdistymisvaihtoehtoon talouden uhkatekijöitä ovat mm. alkuvaiheen rekrytointitarpeet liittyen hallintoon ja tukipalveluihin sekä ostopalvelutarpeet. Edellä oleva kasvattaa yhtiön kiinteitä kuluja ja oletettavasti lisää painetta muun kulurakenteen keventämiselle.

Tampereen Infra Liikelaitoksen henkilöstö siirtyisi yhtiöön työsopimuslain ja viranhaltijalain liikkeenluovutusta koskevien säännösten mukaisesti. Työsopimusjärjestelmästä, eläkevakuutusyhtiöstä (todennäköisesti KEVA) ja esimerkiksi henkilöstöetuisuuksista päättäisi perustettavan yhtiön hallitus. Myös tässä vaihtoehdossa laadittaisiin henkilöstön siirtosopimus.

Tampereen Infra Liikelaitoksen ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n yhdistymisvaihtoehto

Yhdistymisvaihtoehdossa Tampereen kaupunkikonserniin muodostuu palveluvalikoimaltaan laaja teknisen sektorin osakeyhtiömuotoinen toimija. Kyseessä on niin sanottu in-house osakeyhtiö eli yhtiö tuottaa palveluja pääasiallisesti omistajalleen ja toisaalta Tampereen kaupunki voi hankkia palveluja yhtiöltä suoraan kilpailuttamatta. Yhtiön toiminnan kivijalkana on rakentaminen/rakennuttaminen ja kunnossapito/ylläpito rakennetun ja rakentuvan kaupunkimaisen ympäristön sektorilla. Yhtiön tärkeimpänä tehtävänä on Tampereen kaupungin infraomaisuuteen liittyvien palvelujen hyvä ja kustannustehokas hoitaminen, on kysymys sitten esimerkiksi kaduista ja puistoista tai kaupungin sadoista erilaisista rakennuksista mm. kouluista ja päiväkodeista. Yhtiö jatkaa toimintaa Infra Liikelaitoksen ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n palveluvalikoimaan pohjautuen ja kehittää jatkossa uusia ja yhdistymisen mahdollistamia palveluja omistajansa nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin perustuen.

Yhdistymisvaihtoehdossa yhtiön liikevaihdoksi on arvioitu vuonna 2019 noin 153 milj. euroa ja taseen loppusummaksi noin 12 milj. euroa. Yhtiöllä on vakituista ja määräaikaista henkilöstöä vuodenajasta riippuen jopa noin 635 henkilöä. Yhtiö tuottaa tehtyjen taloudellisten laskelmien perusteella vuosittain jonkin verran voittoa. Yhtiö voi maksaa kaupungille maltillista osinkoa. Tavoitteena on se, että toiminta on taloudellisessa mielessä läpinäkyvää ja että kaupunki hyötyy järjestelystä mm. yhtiön tuottamien kilpailukykyisten palvelujen kautta. Yhtiö pystyy laskelmien mukaan myös rahoittamaan itse tarvittavat investointinsa.

Laskelmissa on huomioitu Tampereen Tilapalvelut Oy:lle yhtiöittämisvaiheessa vuonna 2017 asetettu vuosittainen ja vuodesta 2019 alkaen realisoituva keskimääräinen noin 1,0 milj. euron toiminnan tehostamistavoite, Infra Liikelaitoksen nykyisen liikeylijäämätason mahdollistama asiakashintojen alentamismahdollisuus sekä valtuuston talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2019 ja 2020 kohdistuva 0,3+1,2 milj. euron tehostamistavoite. Todettakoon vielä, että in-house muotoisen yhtiön ei ole tarkoituksenmukaista tehdä merkittävää tulosta ja maksaa tuloksesta veroa, vaan osoittaa taloudellisesti tehokas toiminta kilpailukykyisten asiakashintojen kautta. Sen sijaan hankintalain mahdollistama pieni ulkopuolinen myynti tulee hinnoitella markkinahinnoin kustannukset ja riittävä kate huomioiden.

Yhdistymisvaihtoehdossa yhtiön kasvumahdollisuudet on arvioitu neutraaleiksi. Kasvu voisi tapahtua omistuspohjan laajentumisen kautta Tampereen kaupunkiseudun kuntien suuntaan. Kasvumahdollisuuksien realisoituminen on kiinni yhtiön toiminnan kehittymisestä. Yhdistymisvaihtoehdossa toiminnan kehittämismahdollisuudet on arvioitu hyviksi mm. uusien palvelujen osalta. Yhtiön merkittävimmät riskit liittyvät kahden organisaation yhdistymisen epäonnistumiseen siten, etteivät yhdistymiselle asetettavat tavoitteet toteudu. Hyvällä johtamiselle, asianmukaisella riskienhallinnalla ja henkilöstön sitouttamisella yhdistymiseen liittyviä riskejä on mahdollista tehokkaasti hallita.

Yhdistymisvaihtoehdossa on realistista saavuttaa valtuuston talouden tasapainottamisohjelmassa tavoitteeksi asetettu 1,5 milj. euron säästö/talouden tehostuminen vuodesta 2020 alkaen. Tavoite on mahdollista toteuttaa kokonaisvaltaisella toiminnan kehittämisellä ja hyödyntämällä yhdistymisen kautta avautuvia konkreettisia synergia- ja säästömahdollisuuksia. Talouden positiivisiksi taustatekijöiksi on tunnistettu osakeyhtiömuodon tuomien etujen lisäksi mm. yhdistyvien toimintojen toiminnalliset synergiat, hallinnon tukipalvelujen ja kehittämisen synergiat, hankintojen synergiat, toimitiloihin liittyvät synergiat ja tietojärjestelmiin liittyvät synergiat. Vastaavasti talouden negatiivisia taustatekijöitä ovat mm. alkuvaiheen osittaiset päällekkäisyydet hallinnossa ja tukipalveluissa - on kuitenkin arvioitu, että mielekkäitä työtehtäviä löytyy kaikille ja yhtiön hyvät omat resurssit mahdollistavat täten esim. ostopalvelujen käytön minimoinnin.

Yhdistymisvaihtoehdossa henkilöstön lukumäärän on arvioitu vastaavan liikelaitosmuodossa tapahtuvaa toiminnan kehitystä (Infran osalta). Tampereen Tilapalvelut Oy:ssä henkilöstön lukumäärä on kasvanut yhtiöitymisen jälkeen vuonna 2018. Tampereen Infra Liikelaitoksen henkilöstö siirtyisi yhtiöön työsopimuslain ja viranhaltijalain liikkeenluovutusta koskevien säännösten mukaisesti. Työsopimusjärjestelmä olisi AVAINTES ja TTES (tuntipalkkaiset), eläkevakuutusyhtiö KEVA, yhtiö olisi vakuutuskassan jäsen ja henkilöstöetuudet pitkälti samat mitä tällä hetkellä Tampereen kaupungilla. Henkilöstölle laadittaisiin henkilöstön siirtosopimus kuten muissakin viimeisimmissä Tampereen kaupungin toimintojen yhtiöittämisissä (esim. Tampereen Tilapalvelut Oy ja Tampereen Voimia).

Yhtiövaihtoehtojen arviointia ja toteutustapa

Tehtyjen selvitysten ja laadittujen liiketoimintasuunnitelmien mukaisesti molemmat yhtiövaihtoehdot ovat toteutettavissa. Valmistelussa on yhdistysmisvaihtoehdossa havaittu enemmän positiivisia tekijöitä ja niiden saavuttaminen on todennäköisesti nopeampaa, mutta Infra Oy vaihtoehdollakin päästään askel eteenpäin ja mahdollistetaan yhdistyminen myöhemmin Tilapalvelut Oy:n kanssa. 

Yhdistymisvaihtoehto tarjoaa enemmän mahdollisuuksia mm. talouden osalta ja se mahdollistaa uudenlaisen alustan teknisen sektorin palvelujen kehittämiselle. Infra Oy erillisenä yhtiönä vaihtoehdossa on myös mahdollista kehittää palveluita, mutta synergiat ja toiminta jäävät etäisemmiksi organisaatioiden rajapinnan johdosta. Kummankin yhtiöittämisvaihtoehdon onnistunut toteuttaminen vaatii paljon työtä yhtiön johdolta ja henkilöstöltä. Kaiken kaikkiaan kyseessä on useamman vuoden ajalle ajoittuva muutosprosessi. Myös Tampereen kaupungin organisaation on omassa toiminnassaan kyettävä arvioimaan ja uudistamaan omia käytäntöjään sujuvan yhteistyön onnistumiseksi.

Selvitys liittyen kaupunkiympäristön palvelualueen ja yhtiön työnjakoon, rajapintaan ja sopimusmalliin

Yhteenvetoraportti kaupunkiympäristön palvelualueen ja yhtiön välisestä työnjaosta, rajapinnasta ja sopimusmallista valmistui elokuussa 2018 (liitteenä). Palvelualueen ja liikelaitoksen rajapintoja tarkasteltiin kolmessa työryhmässä (rakentaminen/rakennuttaminen, paikkatietotekniikka ja kunnossapito). Työryhmissä oli edustus kaupunkiympäristön palvelualueelta, Tampereen Infra Liikelaitoksesta, Tampereen Tilapalvelut Oy:stä ja omistajaohjausyksiköstä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että rajapintoihin liittyvät kysymykset ovat strategisia ja laajoja kokonaisuuksia ja niitä joudutaan selvittämään vielä syvemmälle. Tavoitteena on löytää toimivin työnjako kaupungin ja yhtiön välillä siten, että konsernista muodostuu nykyistä paremmin Tampereen kaupunkia ja kaupunkilaisia palveleva kokonaisuus.

Tampereen kaupungin hallintosäännön mukaan palvelualueiden organisointia koskevista strategisista linjauksista päättää kaupunginhallitus. Vastaavasti kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää liikelaitosten organisointia koskevista linjauksista. 

Tiedottaminen ja ohjausryhmätyö

Tampereen Infra Liikelaitoksen henkilöstöä on tiedotettu asian etenemisestä aktiivisesti koko vuoden 2018 ajan. Infra Liikelaitoksen henkilöstöllä on ollut pysyvä mahdollisuus esittää anonyymisti kysymyksiä/kommentteja selvitykseen liittyen. Vastauksia on julkaistu vuoden 2018 aikana Infralainen-henkilöstölehdessä. Koko Infran henkilöstölle järjestettiin 17.8.2018 tiedostus- ja keskustelutilaisuus. Infra Liikelaitoksen yhteistoimintaryhmässä Infran organisoinnin selvittämistä on käsitelty useita kertoja, viimeksi 14.8.2018 ja 27.8.2018 (käsittely konsernijaoston esityslistan julkaisun jälkeen). Asiaa on käsitelty myös kaupungin yhteistoimintaryhmässä sekä konsernihallinnon yhteistoimintaryhmässä. Tampereen Tilapalvelut Oy:n henkilöstöä on informoitu asiasta vuoden 2018 aikana lukuisin tiedottein ja yhtiön henkilöstöä on osallistunut asian valmisteluun toimitusjohtajan lisäksi.

Konsernijaoston 13.3.2018 päätösten jälkeen perustettiin ohjausryhmä tukemaan asian valmistelua. Ohjausryhmässä on edustus omistajaohjausyksiköstä, Infra Liikelaitoksesta, kaupunkiympäristön palvelualueelta ja Tampereen Tilapalvelut Oy:stä. Ohjausryhmään kutsuttiin henkilöstön edustajat Infra Liikelaitoksesta, kaupunkiympäristön palvelualueelta ja Tampereen Tilapalvelut Oy:stä. Ohjausryhmä on kokoontunut elokuun 2018 loppuun mennessä viisi kertaa. Ohjausryhmässä on mm. käsitelty Tampereen Infra Liikelaitoksen toimintoja koskeva selvitys, osakeyhtiövaihtoehtojen liiketoimintasuunnitelmat sekä yhteenvetoraportti rajapintatyöryhmien työskentelystä.

Asiaa on esitelty toimitusjohtajien sekä omistajaohjausyksikön toimesta useita kertoja Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunnalle sekä Tampereen Tilapalvelut Oy:n hallitukselle. Infra Liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuivat 17.8.2018 pidettyyn henkilöstön tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen.

Aikataulu

Kumpikin yhtiöittämisvaihtoehto on mahdollista toteuttaa vuodenvaihteesta lukien. Teknisesti helpompaa se on yhdistymisessä, jossa osakeyhtiö on jo valmiina, mutta haasteita molemmille toteutuksille tuovat mm. tarvittavat järjestelmä- ja sopimusmuutokset. Näitä on välttämätöntä alkaa valmistelemaan heti konsernijaoston päätöksen jälkeen, ennen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyitä. Erillisyhtiövaihtoehdossa aikataulu on kriittisempi ja työmäärä suurempi. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Tampereen Infra Liikelaitoksen organisointiselvityksen tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

Asian valmistelua jatketaan Infra erillisenä osakeyhtiönä -vaihtoehdon pohjalta. Tampereen Infra Liikelaitoksen yhtiöittäminen valmistellaan konsernijaoston syyskuun kokoukseen sekä edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Yhtiöittäminen pyritään toteuttamaan 1.1.2019 alkaen mikäli tämä on asian jatkovalmistelussa selviävän aikataulutuksen perusteella mahdollista ja tarkoituksenmukaista.

Päätös

Tampereen Infra Liikelaitoksen organisointiselvityksen tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

Asian valmistelua jatketaan Infra erillisenä osakeyhtiönä -vaihtoehdon pohjalta. Tampereen Infra Liikelaitoksen yhtiöittäminen valmistellaan konsernijaoston syyskuun kokoukseen sekä edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Yhtiöittäminen pyritään toteuttamaan 1.1.2019 alkaen mikäli tämä on asian jatkovalmistelussa selviävän aikataulutuksen perusteella mahdollista ja tarkoituksenmukaista.

Kaupunkiympäristön palvelualueen ja Infra yhtiön työnjako ja rajapintaselvitys tehdään tammikuun 2019 loppuun mennessä.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala täydensi päätösehdotustaan lisäämällä siihen kolmannen ponnen "Kaupunkiympäristön palvelualueen ja Infra yhtiön työnjako ja rajapintaselvitys tehdään tammikuun 2019 loppuun mennessä". Puheenjohtaja totesi näin täydennetyn päätösesityksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Perustelut

Tampereen Infra Liikelaitos on kuntalain 9 luvun mukainen kunnallinen liikelaitos. Tampereen Infra tarjoaa yhdyskuntatekniikan paikkatietopalveluja, kunnossapito- ja rakentamispalveluja sekä kuljetus- ja korjaamopalveluja Tampereen kaupungin sisäisille asiakkaille. Liikelaitoksen palveluksessa oli 31.7.2018 kaikkiaan 331 vakituista ja 158 määräaikaista henkilöä. Liikelaitoksen liikevaihto vuonna 2017 oli 57,8 milj. euroa ja liikeylijäämä 4,2 milj. euroa. Taseen loppusumma 31.12.2017 oli 34,3 milj. euroa.

Tampereen Infra Liikelaitoksen organisointia on selvitetty vuosien 2016–2018 aikana. Infran korjaamotoimintojen osalta kaupunginhallitus päätti 18.12.2017 § 708, että Infran linja-autojen korjaus- ja huoltotoiminta siirretään Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen vastuulle viimeistään vuoden 2018 toukokuuhun mennessä. Siirto toteutui 1.5.2018. Koko liikelaitoksen selvitystyötä on jatkettu kaupunginvaltuuston vuoden 2018 talousarvion hyväksymisen yhteydessä 13.11.2017 § 308 asettaman tavoitteen mukaisesti kuluvana vuonna. Infra Liikelaitoksen organisointia on käsitelty kaupunginhallituksen konsernijaostossa vuoden 2018 aikana 13.3.2018 § 17, 19.6.2018 § 107 ja 28.8.2018 § 116. Elokuun kokouksessa konsernijaosto päätti, että valmistelua jatketaan Infra erillisenä osakeyhtiönä -vaihtoehdon pohjalta ja että Tampereen Infra Liikelaitoksen yhtiöittäminen valmistellaan konsernijaoston syyskuun kokoukseen sekä edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Perustettavalle yhtiölle (Tampereen Infra Oy) on laadittu liiketoimintasuunnitelma (liite, salainen viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 § 17 kohdan perusteella), yhtiöjärjestys (liite) ja perustamissopimus (liite). Liiketoimintasuunnitelmassa on mm. arvioitu yhtiön kriittisiä menestystekijöitä ja riskienhallintaa. Yhtiöjärjestys on laadittu siten, että yhtiö jatkaa nykyisen liikelaitoksen mukaista toimintaa ja toimii kaupungin sidosyksikkönä.

Perustettavan yhtiön päätarkoituksena on tuottaa omistajalleen yhdyskuntatekniikan paikkatietopalveluja, kunnossapito- ja rakentamispalveluja sekä kuljetus- ja korjaamopalveluja. Yhtiö kuuluu Tampereen kaupunkikonserniin ja se on täysin Tampereen kaupungin omistama yhtiö. Yhtiöstä muodostuu liikevaihdon ja henkilöstön lukumäärän perusteella tarkasteltuna yksi merkittävimmistä Tampereen kaupungin omistamista yhtiöistä. Yhtiön on tarkoituksenmukaista tukeutua moniin Tampereen kaupunkikonsernin eri toimijoiden tarjoamiin tukipalveluihin (mm. työterveys ja logistiikka). Yhtiön perustamisen kireästä aikataulusta johtuen on perustamisvaiheen hallituksen tarkoituksenmukaista koostua konsernihallinnon työntekijöistä. Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää myöhemmin yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa valittavan varsinaisen hallituksen. Tällöin yhtiön hallitukseen valitaan myös henkilöstön nimeämä jäsen. 

Yhtiön alkuvaiheen tehtävänä on valmistautua vastaanottamaan Tampereen Infra Liikelaitoksen liiketoiminta aikaisintaan 1.1.2019 alkaen. Yhtiön oma pääoma muodostuu 100.000 euron osakepääomasta sekä 900.000 euron sijoituksesta yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon. Riittävän tukeva oman pääoman rahoitus on tarpeellinen huomioiden yhtiön liiketoimintaan liittyvät lähtökohdat hinnoittelutavoitteineen sekä yhtiön tavoitteet toiminnan kehittämiselle.

Tampereen kaupunki myy perustettavalle yhtiölle Tampereen Infra Liikelaitoksen liiketoiminnan aikaisintaan 1.1.2019. Maksettava kauppahinta perustuu liiketoimintakaupassa siirtyvien omaisuuserien nettokirjanpitoarvoon, josta vähennetään liikeotiminnan mukana yhtiölle siirtyvät velat, kuten henkilöstön lomapalkkoihin ja palkkajaksotuksiin liittyvät vastuut. Omaisuuden ja velkojen määräksi arvioidaan tässä vaiheessa noin 3,5 milj. euroa, jolloin nettokauppahinta jää lähelle nollaa (arvio +/- 0,3 milj. euroa). Tarkat arvot täsmäytetään myöhemmin kaupantekohetkeen.

Myönnettävää 5,0 milj. euron suuruista konsernitililimiittiä yhtiö tulee tarvitsemaan käyttöpääomarahoitukseen ainakin toiminnan alkuvaiheessa, sillä myyntisaatavat ja ostovelat eivät siirry yhtiölle. Yhtiö joutuu saattamaan mm. laskutuskäytäntönsä itsenäisyyden edellyttämälle tasolle, mikä on eräs merkittävä ero verrattuna aiempaan liikelaitoksena tapahtuneeseen toimintaan.

Tampereen kaupungin edellytyksenä on, että yhtiö toimii kaupungin sidosyksikkönä (in house) ja kaupunki voi hankkia yhtiöltä palveluja kilpailuttamatta. Tämä näkyy myös yhtiöjärjestyksen toimialapykälässä. Yhtiö tuottaa tehtyjen taloudellisten laskelmien perusteella vuosittain jonkin verran voittoa. Yhtiö voi maksaa kaupungille maltillista osinkoa. Tavoitteena on se, että toiminta on taloudellisessa mielessä läpinäkyvää ja että kaupunki hyötyy järjestelystä mm. yhtiön tuottamien kilpailukykyisten palvelujen kautta. Yhtiö rahoittaa itse tarvittavat investointinsa. Perustettavan yhtiön liikevaihdoksi on arvioitu vuoden 2019 osalta noin 46 milj. euroa. Yhtiön taseen loppusumman arvioidaan olevan noin 6 milj. euroa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Perustettavan osakeyhtiön (Tampereen Infra Oy) yhtiöjärjestys hyväksytään ehdolla, että kaupunginvaltuusto päättää yhtiön perustamisesta.

Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupunki perustaa Tampereen Infra Oy:n ja merkitsee 100 kappaletta 1.000,00 euron arvoisia perustettavan yhtiön osakkeita, yhteensä 100.000,00 euroa. Osakepääoma maksetaan kaupunginhallituksen osakkeisiin ja osuuksiin varatusta investointimäärärahasta.

Tampereen kaupunki tekee 900.000,00 euron sijoituksen Tampereen Infra Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Sijoitus maksetaan kaupunginhallituksen osakkeisiin ja osuuksiin varatusta investointimäärärahasta, jota korotetaan vastaavasti. 

Tampereen Infra Oy:lle myönnetään Tampereen kaupungin konsernitiliin kuuluvalle käyttöoikeustilille 5.000.000,00 euron suuruinen luottolimiitti, jonka käytöstä peritään korkoa 1 kk euribor + 1,5 %.

Perustettavalle yhtiölle myydään Tampereen Infra Liikelaitoksen liiketoiminta aikaisintaan 1.1.2019. Kauppahintana on liiketoimintakaupassa siirtyvien omaisuuserien kirjanpitoarvo vähennettynä siirtyvien vastuiden määrällä.

Osakeyhtiön perustamissopimus hyväksytään.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valtuutetaan hyväksymään liiketoiminnan kauppakirja.

Konsernijohtaja valtuutetaan tekemään yhtiön perustamisasiakirjoihin tarvittaessa vähäisiä ja teknisluonteisia korjauksia ja päivityksiä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Eriävä mielipide

Sinikka Torkkola ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen, joka liitetään pöytäkirjalle.

Kokouskäsittely

Sinikka Torkkola esitti Infra liikelaitosprosessin keskeyttämistä ja tietojensaantioikeus-pykälän lisäämistä yhtiöjärjestykseen. Puheenjohtaja totesi Torkkolan ehdotusten raukeavan kannattamattomina.

Atanas Aleksovski poistui kokouksen tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupunki perustaa Tampereen Infra Oy:n ja merkitsee 100 kappaletta 1.000,00 euron arvoisia perustettavan yhtiön osakkeita, yhteensä 100.000,00 euroa. Osakepääoma maksetaan kaupunginhallituksen osakkeisiin ja osuuksiin varatusta investointimäärärahasta.

Tampereen kaupunki tekee 900.000,00 euron sijoituksen Tampereen Infra Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Sijoitus maksetaan kaupunginhallituksen osakkeisiin ja osuuksiin varatusta investointimäärärahasta, jota korotetaan vastaavasti. 

Tampereen Infra Oy:lle myönnetään Tampereen kaupungin konsernitiliin kuuluvalle käyttöoikeustilille 5.000.000,00 euron suuruinen luottolimiitti, jonka käytöstä peritään korkoa 1 kk euribor + 1,5 %.

Perustettavalle yhtiölle myydään Tampereen Infra Liikelaitoksen liiketoiminta aikaisintaan 1.1.2019. Kauppahintana on liiketoimintakaupassa siirtyvien omaisuuserien kirjanpitoarvo vähennettynä siirtyvien vastuiden määrällä.

Osakeyhtiön perustamissopimus hyväksytään.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valtuutetaan hyväksymään liiketoiminnan kauppakirja.

Konsernijohtaja valtuutetaan tekemään yhtiön perustamisasiakirjoihin tarvittaessa vähäisiä ja teknisluonteisia korjauksia ja päivityksiä.

Päätös

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupunki perustaa Tampereen Infra Oy:n ja merkitsee 100 kappaletta 1.000,00 euron arvoisia perustettavan yhtiön osakkeita, yhteensä 100.000,00 euroa. Osakepääoma maksetaan kaupunginhallituksen osakkeisiin ja osuuksiin varatusta investointimäärärahasta.

Tampereen kaupunki tekee 900.000,00 euron sijoituksen Tampereen Infra Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Sijoitus maksetaan kaupunginhallituksen osakkeisiin ja osuuksiin varatusta investointimäärärahasta, jota korotetaan vastaavasti.

Tampereen Infra Oy:lle myönnetään Tampereen kaupungin konsernitiliin kuuluvalle käyttöoikeustilille 5.000.000,00 euron suuruinen luottolimiitti, jonka käytöstä peritään korkoa 1 kk euribor + 1,5 %.

Perustettavalle yhtiölle myydään Tampereen Infra Liikelaitoksen liiketoiminta aikaisintaan 1.1.2019. Kauppahintana on liiketoimintakaupassa siirtyvien omaisuuserien kirjanpitoarvo vähennettynä siirtyvien vastuiden määrällä.

Osakeyhtiön perustamissopimus hyväksytään.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valtuutetaan hyväksymään liiketoiminnan kauppakirja.

Konsernijohtaja valtuutetaan tekemään yhtiön perustamisasiakirjoihin tarvittaessa vähäisiä ja teknisluonteisia korjauksia ja päivityksiä.
 
Tampereen Infra Oy:n puolesta sitoudutaan omavelkaiseen takaukseen Kuntarahoitus Oyj:n myöntämään 10,0 milj. euron suuruiseen toistaiseksi voimassa olevaan leasing-limiittiin sisältyvän rahoituksen maksamisesta korkoineen ja muine ehtoineen.
 
Takauksen vakuudeksi Tampereen Infra Oy panttaa kaupungille 10,0 milj. euron edestä yrityksen irtaimeen omaisuuteen kohdistuvia yrityskiinnityksiä.
 
Takauksesta peritään vuotuinen 0,5 prosentin suuruinen takausprovisio.

Eriävä mielipide

Minna Minkkinen ilmoitti eriävän mielipiteen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle sekä liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Keskustelun kuluessa asian esittelijä Juha Yli-Rajala lisäsi päätösehdotukseen seuraavat ponnet:

"Tampereen Infra Oy:n puolesta sitoudutaan omavelkaiseen takaukseen Kuntarahoitus Oyj:n myöntämään 10,0 milj. euron suuruiseen toistaiseksi voimassa olevaan leasing-limiittiin sisältyvän rahoituksen maksamisesta korkoineen ja muine ehtoineen.

Takauksen vakuudeksi Tampereen Infra Oy panttaa kaupungille 10,0 milj. euron edestä yrityksen irtaimeen omaisuuteen kohdistuvia yrityskiinnityksiä.

Takauksesta peritään vuotuinen 0,5 prosentin suuruinen takausprovisio."

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Minna Minkkinen ehdotti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Koska Minkkisen palautusehdotusta ei kannatettu puheenjohtaja totesi sen rauenneen.

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397 ja controller Ville Taivassalo, puh. 040 801 6656, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asia jäi pöydälle 22.10.2018 kokouksessa.

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupunki perustaa Tampereen Infra Oy:n ja merkitsee 100 kappaletta 1.000,00 euron arvoisia perustettavan yhtiön osakkeita, yhteensä 100.000,00 euroa. Osakepääoma maksetaan kaupunginhallituksen osakkeisiin ja osuuksiin varatusta investointimäärärahasta.

Tampereen kaupunki tekee 900.000,00 euron sijoituksen Tampereen Infra Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Sijoitus maksetaan kaupunginhallituksen osakkeisiin ja osuuksiin varatusta investointimäärärahasta, jota korotetaan vastaavasti.

Tampereen Infra Oy:lle myönnetään Tampereen kaupungin konsernitiliin kuuluvalle käyttöoikeustilille 5.000.000,00 euron suuruinen luottolimiitti, jonka käytöstä peritään korkoa 1 kk euribor + 1,5 %.

Perustettavalle yhtiölle myydään Tampereen Infra Liikelaitoksen liiketoiminta aikaisintaan 1.1.2019. Kauppahintana on liiketoimintakaupassa siirtyvien omaisuuserien kirjanpitoarvo vähennettynä siirtyvien vastuiden määrällä.

Osakeyhtiön perustamissopimus hyväksytään.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valtuutetaan hyväksymään liiketoiminnan kauppakirja.

Konsernijohtaja valtuutetaan tekemään yhtiön perustamisasiakirjoihin tarvittaessa vähäisiä ja teknisluonteisia korjauksia ja päivityksiä.
 
Tampereen Infra Oy:n puolesta sitoudutaan omavelkaiseen takaukseen Kuntarahoitus Oyj:n myöntämään 10,0 milj. euron suuruiseen toistaiseksi voimassa olevaan leasing-limiittiin sisältyvän rahoituksen maksamisesta korkoineen ja muine ehtoineen.
 
Takauksen vakuudeksi Tampereen Infra Oy panttaa kaupungille 10,0 milj. euron edestä yrityksen irtaimeen omaisuuteen kohdistuvia yrityskiinnityksiä.
 
Takauksesta peritään vuotuinen 0,5 prosentin suuruinen takausprovisio.

Päätös

Valtuusto päätti, että asia palautetaan  uudelleen valmisteltavaksi.

 

Kokouskäsittely

Pekka Salmi ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi seuraavasti:

"Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää asian palauttamista valmisteluun, ja että ennen yhtiöittämispäätöstä tulee ratkaista selkeä työnjako kaupungin ja perustettavan yhtiön välillä pohjautuen tekeillä olevaan rajapintaselvitykseen. Asia tuodaan uudelleen päätöksentekoon kaupunginvaltuustoon, tehdyn rajapintaselvityksen ja työnjaon määrittelyn jälkeen."

Kalervo Kummola, Sinikka Torkkola, Esa Kanerva, Ari Wigelius, Matti Höyssä, Aarne Raevaara, Lassi Kaleva, Jaakko Stenhäll, Kalle Kiili ja Aila Dündar-Järvinen kannattivat Salmen palautusehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu ehdotus asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi on seuraavien puhujien rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain palautusehdotusta.

Puheenjohtajan äänestysesitys: Salmen palautusehdotus JAA, asian käsittelyn jatkaminen EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Salmen palautusehdotus hyväksyttiin äänin 61-3.

Valtuusto piti tauon klo 9.23-9.45 kaupunginhallituksen kokouksen ajaksi.

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)