Kaupunginvaltuusto, kokous 19.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 31 Valtuustoaloite kaupungin tilojen vuokrauskäytäntöjen eettisen ohjeistuksen laatimiseksi - Tampereen vihreä valtuustoryhmä

TRE:1876/00.00.01/2016

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Aloitteessaan Vihreä valtuustoryhmä esittää, että Tampereen kaupunki laatii tilojensa vuokrausta koskettavat eettiset ohjeet tilojen vuokraukseen liittyvän päätöksenteon tueksi. Aloitteen mukaan muuttunut toimintaympäristö ja ääriliikehdintä on asettanut viranomaistoiminnalle uusia haasteita linjata siitä, minkälaiseen toimintaan ja keskusteluun tiloja voidaan vapaasti vuokrata (esim. uskonnon harjoittaminen, yhteiskunnalliset arat eettiset kysymykset ja päihteisiin liittyvä toiminta ja keskustelu). Aloitteessa viitataan myös yhteiskunnan perustavanlaatuiseen perusoikeuteen, sananvapauden käyttämiseen.

Suomen perustuslaissa sananvapaus tarkoittaa oikeutta ilmaista ja vastaanottaa tietoja ja mielipiteitä kenenkään sitä ennakolta estämättä. Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan sananvapaus on oikeus, joka sisältää vapauden pitää mielipiteitä sekä vastaanottaa ja levittää tietoja ja ajatuksia alueellisista rajoista riippumatta ja viranomaisten siihen puuttumatta. Länsimaisissa demokratioissa sananvapauden ydinsisällöksi on usein mielletty ennakkosensuurin poissaolo. Laissa on kuitenkin tiettyjä rajoituksia sananvapaudelle silloin, kun sen käyttö loukkaa jotain toista oikeushyvää. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10. artiklan mukaan sananvapautta voidaan rajoittaa vain lailla ja ”syistä, jotka ovat välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa kansallisen turvallisuuden, alueellisen koskemattomuuden tai yleisen turvallisuuden vuoksi, epäjärjestyksen tai rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, muiden henkilöiden maineen tai oikeuksien turvaamiseksi, luottamuksellisten tietojen paljastumisen estämiseksi, tai tuomioistuinten arvovallan ja puolueettomuuden varmistamiseksi.”

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluilla on tällä hetkellä tilojen käyttöön liittyvä yleisohje: ”Tampereen kaupunki pyrkii edistämään yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan, estämään syrjintää kaikissa muodoissaan ja puuttumaan havaittuun tai ilmoitettuun syrjintään. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen tiloja ei vuokrata ihmisoikeuksia loukkaaviin, syrjintää edistäviin tai vihapuhetta esittäviin tilaisuuksiin. Tällaisen käytön ilmetessä tilan varaus peruutetaan ilman korvausta.”

Esimerkiksi erästä keväällä 2016 Vanhaan kirjastotaloon tehtyä varausta ei tämän linjauksen perusteella voitu huolestuneista yhteydenotoista huolimatta peruuttaa. Tätä perusteltiin seuraavasti kulttuurijohtaja Jaakko Masosen, tilaajapäällikkö Lauri Savisaaren ja apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäen laatimassa vastauksessa:

”Kaupungin tarjoamat, yleiseen käyttöön varattavat tilat ovat lähtökohtaisesti erilaisten yhteisöjen ja varattavissa ja käytettävissä. Kynnys rajoittaa näiden tilojen käyttöä ja puuttua siten välillisesti sananvapauteen ja ihmisten kokoontumisvapauteen on oltava korkealla. Yhteiskunnallinen keskustelu poliittisesta aiheesta eri näkökulmista on sallittava tasapuolisesti, vaikka se ei vastaisikaan kaupungin hallinnon virallista näkökulmaa. Toimintaa, johon liittyy väkivaltaista uskonnollista tai poliittista radikalismia tai muuta rikollista toimintaa ei voida luonnollisesti sallia.

(…) kävimme tätä intressivertailua kaupungilla ja emme näe riittäviä perusteita käytössämme olevien tietojen perusteella etukäteisesti kieltää kyseisen tapahtuman järjestämistä tiloissa. Tietojemme mukaan (yhteisön nimi poistettu) paikalliset toimijat ovat hoitaneet asianmukaisesti yhteistyönsä viranomaisten kanssa ja aiemmin järjestetyt erilaiset kokoontumiset ja mielenilmaukset ovat olleet rauhanomaisia. Virallinen tapahtumakutsu ko. tapahtumasta ei sisällä johonkin ihmisryhmään kohdistuvaa vihapuhetta, syrjintää tai muuta sellaista elementtiä, joka perustelisi tapahtuman kieltämisen tiloissa. Tilaisuuden ennakollinen kieltäminen kokonaan kaikkien mahdollisten osallistujien osalta on siten vailla selviä perusteita. Jos tapahtumaan liittyy turvallisuusuhkia tai jos tietoon tulee jonkun rikoksen tunnusmerkistön (mm. kiihottaminen kansanryhmää vastaan, viharikoksen tunnusmerkistöt) täyttyminen tapahtumassa yleisesti tai yksittäisen henkilön osalta, on kaupunki tästä yhteydessä matalalla kynnyksellä esitutkintaviranomaiseen.”

Käytössä olevaa yleisohjetta on tässä yhteydessä voitu soveltaa tapauskohtaisesti. Tällä hetkellä käytössä olevaa yleisohjetta ei nähdä tarpeelliseksi valtuustoryhmän esittämien perustelujen valossa muuttaa.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Taru Kuosmanen, Johtaja, Taru.Kuosmanen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Tampereen vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelijan yhteystiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Tampereen vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin seuraavin muutoksin:

Tampereen vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden yleisohjeeseen lisätään kirjaus osaksi muita ehtoja, ettei tiloja vuokrata YK:n rotusyrjinnan vastaista sopimusta rikkoviin tilaisuuksiin, ja ettei tiloja vuokrata väkivaltaa tuottavaa toimintaa tai sen suunnittelua harjoittaville yhteisöille.

Kokouskäsittely

Jaakko Mustakallio teki seuraavan muutosehdotuksen:

Tampereen vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden yleisohjeeseen lisätään kirjaus osaksi muita ehtoja, ettei tiloja vuokrata YK:n rotusyrjinnan vastaista sopimusta rikkoviin tilaisuuksiin, ja ettei tiloja vuokrata väkivaltaa tuottavaa toimintaa tai sen suunnittelua harjoittaville yhteisöille.

Atanas Aleksovski, Mikko Aaltonen, Lassi Kaleva, Olli-Poika Parviainen, Ilkka Sasi ja Veikko Vallin kannattivat Mustakallion muutosehdotusta.

Mustakallion muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Tiedoksi

Jaakko Mustakallio, Lauri Savisaari

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat